Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 198-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP BỘ TÀI CHÍNH MỞ MỘT LỚP ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào nhu cầu về cán bộ tài chính – kế toán có trình độ đại học của các tỉnh phía Nam;

Căn cứ vào Quyết định số 318-TTg ngày 06/8/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở khóa đào tạo cán bộ tài chính có trình độ đại học cho các tỉnh phía Nam;

Theo đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 131-TC/CBĐT ngày 12/3/1977);

Sau khi đã có ý kiến của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trong khi chờ đợi xác định mạng lưới chính thức các trường đại học trong cả nước, cho phép Bộ Tài chính mở một lớp đại học tại thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo cán bộ tài chính – kế toán cho các tỉnh phía Nam.

Điều 2. Hàng năm lớp đại học tài chính nói trên được tuyển 300 học sinh.

Điều 3. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TL. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân