Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:198/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/2002/CT-TTG NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CHỈ THỊ SỐ 12/2003/CT-TTG NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Chỉ thị số 21/2002/CT-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ;
Căn cứ Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng ;
Theo Thông tư Liên tịch số 144/2002/TTLT ngày 13 tháng 12 năm 2002 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội trong công tác bảo vệ rừng ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 62/TT-NN ngày 25 tháng 7 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 110/TCCQ ngày 05 tháng 9 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng của thành phố (gọi tắt là BCĐ-CT21/TTg và CT12/TTg), gồm các thành viên sau đây :

1. Ông Mai Quốc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban ;

2. Ông Nguyễn Khắc Ngân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban thường trực ;

3. Ông Nguyễn Đình Cương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Phó trưởng Ban ;

4. Ông Trần Triều Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó trưởng Ban ;

5. Ông Phan Tấn Tài, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó trưởng Ban ;

6. Ông Trương Hoàng, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn thành phố, Ủy viên ;

7. Ông Nguyễn Đình Quý, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển lâm nghiệp, Ủy viên ;

8. Ông Phạm Minh Trí, Phó Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Ủy viên;

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn và quận 9, Ủy viên ;

10. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an thành phố, Ủy viên.

Điều 2. BCĐ CT21/TTg và CT12/TTg có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân thành phố :

2.1- Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - quận, xã - phường, thị trấn nơi có rừng, tổ chức thực hiện Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp; thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 09 tháng 3 năm 1995 của Chính phủ ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng ; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng ; bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2.2- Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/2002/CT-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2002 và Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và các Văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ, phát triển rừng.

2.3- Ban hành các quy trình kỹ thuật, hướng dẫn các chủ rừng lập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ, phát triển rừng.

2.4- Phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, hỗ trợ Chính quyền cấp huyện - quận, xã - phường, thị trấn phòng cháy, chữa cháy rừng, truy quét triệt để bọn lâm tặc phá rừng, kiểm tra, xóa tất cả các tụ điểm mua bán lâm sản và động vật hoang dã trái phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2.5- Chỉ đạo phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách của thành phố với các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng và thủy, hải sản tại các khu vực giáp ranh thành phố.

2.6- Lập kế hoạch tổ chức lực lượng phối hợp truy quét bọn lâm tặc phá rừng khi xét thấy cần thiết.

2.7- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân về ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động, thực vật rừng ; ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi tổ chức và công dân trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên Quốc gia.

2.8- Hàng năm tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 21/2002/CT-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2002 và Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. BCĐ CT21/TTg và CT12/TTg có quyền hạn :

3.1- Xét duyệt, thẩm định các phương án, kế hoạch và biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ, phát triển rừng.

3.2- Khi xảy ra cháy rừng, Ban chỉ đạo có quyền huy động mọi lực lượng, phương tiện tại chỗ để chữa cháy rừng ; tổ chức và chỉ huy lực lượng phối hợp chữa cháy rừng như Công an, Quân đội, Kiểm lâm, Dân quân tự vệ trong phạm vi thành phố.

3.3- Tổ chức và chỉ huy lực lượng phối hợp ở quy mô cấp thành phố để truy quét bọn lâm tặc phá rừng.

3.4- Kiểm tra, thanh tra việc thi hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng ; xử lý thật nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trực tiếp là Chi cục Kiểm lâm) làm nhiệm vụ thường trực, có trách nhiệm giúp việc cho BCĐ CT21/TTg và CT12/TTg trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, theo dõi tổng kết tình hình thực hiện và lập dự toán kinh phí hoạt động của BCĐ CT21/TTg và CT12/TTg.

Cơ quan thường trực BCĐ CT21/TTg và CT12/TTg đặt tại Chi cục Kiểm lâm thành phố số 01, đường Đỗ Ngọc Thạnh, phường 14, quận 5, điện thoại số 8556274 – 8592620.

Điều 5. Những nơi có rừng, Ủy ban nhân dân huyện - quận, xã - phường, thị trấn phải thành lập Ban chỉ đạo cấp mình, thay cho Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng trước đây và báo cáo danh sách về BCĐ CT21/TTg và CT12/TTg.

Điều 6. Các sở-ngành thành phố và Ủy ban nhân dân huyện - quận có đại diện là thành viên BCĐ CT21/TTg và CT12/TTg nêu ở Điều 1, khi có sự thay đổi về nhân sự phải thông báo ngay cho BCĐ CT21/TTg và CT12/TTg về nhân sự cụ thể và các số điện thoại có liên quan.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1768/QĐ-UB ngày 27 tháng 3 năm 2001 và Quyết định số 858/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập và bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố.

Điều 8. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện - quận nêu tại Điều 1, Trưởng Ban và các thành viên BCĐ CT21/TTg và CT12/TTg chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :  
- Như Điều 8
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Ban chỉ đạo Trung ương phòng cháy,  chữa cháy rừng
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn thành phố
- Sở Tài chánh-Vật giá  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (2b)
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH  
- Lưu (CNN-Tg)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Thanh Hải