Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1972/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 08 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1773/TTr-SGDĐT ngày 22/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo được công bố tại Quyết định số 841/QĐ- UBND ngày 14/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VBĐT);
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TT.HĐND tỉnh; Ban PC HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng TTĐT tỉnh; Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT và DVHCCTT tỉnh;
- Lưu: VT, P.KGVX, P.KSTTHC, HThanh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

1. Quy trình nội bộ: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Mã số: 1.005092, có 02 quy trình)

1.1. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Mã số: 1.005092-01)

Thời gian thực hiện quy trình: Ngay trong ngày cơ quan tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận, quét (scan) hồ sơ và nhập thông tin tiếp nhận hồ sơ vào Phần mềm Một cửa; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

+ Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn.

 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Ngay trong ngày cơ quan tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 2

Thẩm tra hồ sơ

Phòng Quản lý chất lượng

 

 

 

Bước 2.1

Xử lý hồ sơ

Chuyên viên

Kiểm tra hồ sơ và căn cứ sổ gốc nếu đúng quy định thì dự thảo bản sao văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao hoặc không cấp bản sao cho người yêu cầu thì dự thảo văn bản trả lời cho người yêu cầu và nêu rõ lý do không cấp bản sao.

Dự thảo bản sao văn bằng, chứng chỉ hoặc dự thảo văn bản thông báo không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, nêu rõ lý do.

 

Bước 2.2

Xét duyệt hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

Xem xét và phê duyệt các dự thảo văn bản.

Dự thảo bản sao văn bằng, chứng chỉ hoặc dự thảo văn bản thông báo không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, nêu rõ lý do.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 3

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

Xem xét và ký duyệt các dự thảo văn bản, chuyển Văn thư vô số, đóng dấu.

Bản sao văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản thông báo không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, nêu rõ lý do.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 4

Vào Sổ cấp bản sao.

Chuyên viên

- Ghi vào Sổ cấp bản sao từ sổ gốc.

- Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Sổ cấp bản sao từ sổ gốc.

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

Bản sao văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản thông báo không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ.

 

Hồ sơ được lưu tại Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành, bao gồm:

- Hồ sơ đã tiếp nhận theo thủ tục hành chính đã công bố;

- Bản chụp kết quả thủ tục hành chính hoặc văn bản thông báo không cấp văn bằng, chứng chỉ.

1.2. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Mã số: 1.005092-02), thời gian giải quyết 03 ngày làm việc

Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, cơ sở giáo dục không thể đáp ứng được thời hạn quy định thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

 

0,25 ngày

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy đnh, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

 

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận, quét (scan) hồ sơ và nhập thông tin tiếp nhận hồ sơ vào Phần mềm Một cửa; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

+ Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn.

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT - VPCP ngày 23/11/2018.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 2

Thẩm tra hồ sơ

Phòng Quản lý chất lượng

 

 

02 ngày

Bước 2.1

Xử lý hồ sơ

Chuyên viên

Kiểm tra hồ sơ và căn cứ sổ gốc nếu đúng quy định thì dự thảo bản sao văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao hoặc không cấp bản sao cho người yêu cầu thì dự thảo văn bản trả lời cho người yêu cầu và nêu rõ lý do không cấp bản sao.

Dự thảo bản sao văn bằng, chứng chỉ hoặc dự thảo văn bản thông báo không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, nêu rõ lý do.

1,5 ngày

Bước 2.2

Xét duyệt hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

Xem xét và phê duyệt các dự thảo văn bản.

Dự thảo bản sao văn bằng, chứng chỉ hoặc dự thảo văn bản thông báo không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, nêu rõ lý do.

0,5 ngày

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 3

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

Xem xét và ký duyệt các dự thảo văn bản, chuyển Văn thư vô số, đóng dấu.

Bản sao văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản thông báo không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, nêu rõ lý do.

0,25 ngày

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 4

Vào Sổ cấp bản sao.

Chuyên viên

- Ghi vào Sổ cấp bản sao từ sổ gốc.

- Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Sổ cấp bản sao từ sổ gốc.

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ.

0,25 ngày

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Bản sao văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản thông báo không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ.

0,25 ngày

Hồ sơ được lưu tại Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành, bao gồm:

- Hồ sơ đã tiếp nhận theo thủ tục hành chính đã công bố;

- Bản chụp kết quả thủ tục hành chính hoặc văn bản thông báo không cấp văn bằng, chứng chỉ.

2. Quy trình nội bộ: Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (Mã số: 2.001914)

Thời gian thực hiện quy trình: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận, quét (scan) hồ sơ và nhập thông tin tiếp nhận hồ sơ vào Phần mềm Một cửa; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

+ Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn.

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

Sở GDĐT

Bước 2

Thẩm tra hồ sơ

Phòng Quản lý chất lượng

 

 

3,5

Bước 2.1

Xử lý hồ sơ

Chuyên viên

Kiểm tra hồ sơ và dự thảo quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ khi hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không đủ cơ sở để chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ thì dự thảo văn bn thông báo và nêu rõ lý do.

Dự thảo quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ hoặc dự thảo văn bản thông báo không chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ và nêu rõ lý do.

03

Bước 2.2

Xét duyệt hồ sơ

Trưởng phòng

Xem xét và phê duyệt các dự thảo văn bản.

Dự thảo quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ hoặc dự thảo thông báo không chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ và nêu rõ lý do.

0,5

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 3

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Xem xét và ký duyệt các dự thảo văn bản.

Quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ hoặc Văn bản thông báo không chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ và nêu rõ lý do.

0,5

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 4

Vào Sổ cấp bản sao.

Chuyên viên.

- Căn cứ vào Quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ, ghi đầy đủ thông tin về văn bằng, chứng chỉ, các nội dung được chỉnh sửa của văn bằng, chứng chỉ vào phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ và lưu một Quyết định chỉnh sửa vào hồ sơ cấp văn bằng, chứng chỉ.

- Chuyển Quyết định chỉnh sửa cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân.

- Sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ (Mẫu sổ ban hành theo Thông tư số 21/2019/TT-BGĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ

0,5

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa. gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

Quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản thông báo không chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ và nêu rõ lý do.

 

Hồ sơ được lưu tại Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành, gồm:

- Hồ sơ đã tiếp nhận theo thủ tục hành chính đã công bố;

- Bản chụp kết quả thủ tục hành chính hoặc văn bản thông báo không cấp văn bằng, chứng chỉ