Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1970/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 24 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 278/TTr-SLĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 10 quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội (kèm theo phụ lục).

Điều 2. Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện:

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, theo Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - VPCP (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VP UBND tỉnh (Ph/hợp);
- Phòng KGVX (Phó phòng: Hiếu);
- Lưu: VT, KSTTHC (Thúy-055).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ TT

SỐ HỒ SƠ TTHC (Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT (theo quy đnh)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (02 TTHC)

01

T-BLI-288454-TT

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Trong 05 ngày làm việc

Trong 05 ngày làm việc

02

BLĐ-TBVXH-BLI-286146

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Ngay khi tiếp nhận Thang lương, Bảng lương

Ngay khi tiếp nhận Thang lương, Bảng lương

II. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (03 TTHC)

01

T-BLI-288475-TT

Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ

Trong 04 ngày làm việc

Trong 04 ngày làm việc

02

T-BLI-288268-TT

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Trong 04 ngày làm việc

Trong 04 ngày làm việc

III. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (06 TTHC)

01

T-BLI-288113-TT

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Trong 02 ngày làm việc

Trong 02 ngày làm việc

02

BLĐ-TBVXH-BLI-286382

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Trong 05 ngày làm việc

Trong 05 ngày làm việc

03

BLĐ-TBVXH-BLI-286383

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Trong 05 ngày làm việc

Trong 05 ngày làm việc

04

BLĐ-TBVXH-BLI-286384

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Trong 15 ngày làm việc

Trong 15 ngày làm việc

05

BLĐ-TBVXH-BLI-286385

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Trong 15 ngày làm việc

Trong 15 ngày làm việc

06

BLĐ-TBVXH-BLI-286386

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Trong 15 ngày làm việc

Trong 15 ngày làm việc

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ

1. Quy trình: T-BLI-288454-TT

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng LĐTBXH

04 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tổng hợp; tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

04 giờ

Dự thảo văn bản của Phòng LĐTBXH, trình Chủ tịch UBND cấp huyện (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH.

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký văn bản trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

Trưởng Phòng LĐTBXH

04 giờ

Văn bản của Phòng LĐTBXH trình Chủ tịch UBND cấp huyện (kèm hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ) được chuyển đến Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 6

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng LĐTBXH và chuyển hồ đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

02 giờ

Văn bản của Phòng LĐTBXH (kèm hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Bước 7

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

02 giờ

Văn bản của Phòng LĐTBXH (kèm hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 8

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ; trình Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

04 giờ

Phiếu trình Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 9

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển hồ sơ đến Văn thư, trình Chủ tịch UBND cấp huyện

Chánh Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

02 giờ

Phiếu trình Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện ký tắt, chuyển đến Văn thư

Bước 10

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký phê duyệt

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

02 giờ

Phiếu trình Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Chủ tịch UBND cấp huyện

Bước 11

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

04 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND cấp huyện ký phê duyệt, chuyển Văn thư

Bước 12

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành -chính công cấp huyện và Phòng LĐTBXH

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

04 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng LĐTBXH

Bước 13

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm hành chính công cấp huyện/Thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 05 ngày làm việc, trong đó:

- Phòng LĐTBXH cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 16 giờ/02 ngày làm việc;

- Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 24 giờ/03 ngày làm việc.

2. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286146

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng LĐTBXH

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên lưu trữ hồ sơ.

Trưởng Phòng LĐTBXH

01 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn để lưu trữ.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay khi tiếp nhận Thang lương, Bảng lương.

3. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-288475

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HỖ TRỢ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SỸ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

* Trường hợp chuyển đi (nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sỹ)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng LĐTBXH

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng LĐTBXH

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng LĐTBXH

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

08 giờ

Hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng LĐTBXH

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC, kèm hồ sơ đã thẩm định được chuyển đến Chuyên viên Phòng LĐTBXH

Bước 6

- Cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu;

- Lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

04 giờ

- Thông tin trong tờ khai được cập nhật vào cơ sở dữ liệu

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Bước 7

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm hành chính công cấp huyện;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC.

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 24 giờ làm việc/03 ngày làm việc.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

* Trường hợp chuyển đến (nơi quản lý mộ liệt sỹ)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

01 giờ

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng LĐTBXH

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng LĐTBXH

01 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng LĐTBXH

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

03 giờ

Hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trưởng phòng LĐTBXH

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng LĐTBXH

01 giờ

Kết quả giải quyết TTHC, kèm hồ sơ đã thẩm định được chuyển đến Chuyên viên Phòng LĐTBXH

Bước 6

- Cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu;

- Lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

01 giờ

- Thông tin trong tờ khai được cập nhật vào cơ sở dữ liệu;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Bước 7

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm hành chính công cấp huyện;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC.

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

01 giờ

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 08 giờ làm việc/01 ngày làm việc.

4. Quy trình: T-BLI-288268-TT

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY GIỚI THIỆU ĐI THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SỸ VÀ HỖ TRỢ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SỸ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển đến Trưởng phòng LĐTBXH

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng LĐTBXH

04 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng LĐTBXH

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

08 giờ

Hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trưởng phòng LĐTBXH

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng LĐTBXH

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC, kèm hồ sơ đã thẩm định được chuyển đến Chuyên viên Phòng LĐTBXH

Bước 6

- Cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu

- Lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

04 giờ

- Thông tin trong tờ khai được cập nhật vào cơ sở dữ liệu

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Bước 7

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một của điện tử

Bước 8

Thực hiện chi hỗ trợ

Phòng LĐTBXH nơi cấp Giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ.

08 giờ

Thân nhân hoặc người thờ cúng Liệt sỹ được chi hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 32 giờ làm việc/04 ngày làm việc.

5. Quy trình: T-BLI-288113-TT

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỘT XUẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ THƯƠNG NẶNG NGOÀI NƠI CƯ TRÚ MÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI THÂN THÍCH CHĂM SÓC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

01 giờ 1

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyến đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng LĐTBXH

01 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng LĐTBXH

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

04 giờ

Dự thảo Tờ trình của Phòng LĐTBXH trình UBND cấp huyện (kèm hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ được chuyên viên thẩm định; ký văn bản trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định

Trưởng Phòng LĐTBXH

01 giờ

Tờ trình của Phòng LĐTBXH được Trưởng phòng ký, trình UBND cấp huyện (kèm hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ) được chuyển đến Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 6

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng LĐTBXH và chuyển hồ đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

01 giờ

Tờ trình của Phòng LĐTBXH (kèm hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 7

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

01 giờ

Tờ trình của Phòng LĐTBXH (kèm hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn của Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện.

Bước 8

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý sơ; tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng HĐND -UBND cấp huyện

01 giờ

Phiếu trình Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 9

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển hồ sơ đến Văn thư, trình Chủ tịch UBND cấp huyện

Chánh Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

01 giờ

Phiếu trình Chủ tịch UBND cấp huyện (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện ký tắt, chuyển đến Văn thư

Bước 10

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký phê duyệt

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

01 giờ

Phiếu trình Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Chủ tịch UBND cấp huyện

Bước 11

Chủ tịch UBND cấp huyện, thay mặt UBND cấp huyện, ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND cấp huyện ký và được chuyển đến Văn thư.

Bước 12

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng LĐTBXH

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

01 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng LĐTBXH

Bước 13

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung, tâm hành chính công cấp huyện/Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tới Trung tâm hành chính công cấp huyện

01 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 02 ngày làm việc, trong đó:

- Phòng LĐTBXH cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 08 giờ làm việc.

- Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 08 giờ làm việc.

6. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286382

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ Sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng phòng LĐTBXH

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng LĐTBXH

04 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng LĐTBXH

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

20 giờ

Hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng LĐTBXH

04 giờ

Kết quả giải quyết TTHC, kèm hồ sơ đã thẩm định được chuyển đến Chuyên viên Phòng LĐTBXH

Bước 6

- Cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu

- Lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

04 giờ

- Thông tin trong tờ khai được cập nhật vào cơ sờ dữ liệu

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Bước 7

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 40 giờ làm việc/05 ngày làm việc

7. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286383

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết trả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng LĐTBXH

04 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng LĐTBXH

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

20 giờ

Hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng LĐTBXH

04 giờ

Kết quả giải quyết TTHC, kèm hồ sơ đã thẩm định được chuyển đến Chuyên viên Phòng LĐTBXH

Bước 6

- Cập nhật thông tin trong khai vào cơ sở dữ liệu

- Lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

04 giờ

- Thông tin trong tờ khai được cập nhật vào cơ sở dữ liệu

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Bước 7

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 40 giờ làm việc/05 ngày làm việc

8. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286384

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIẢI THỂ CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển đến Trưởng phòng LĐTBXH

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng LĐTBXH

01 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng LĐTBXH

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

10 ngày

Hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng LĐTBXH

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC, kèm hồ sơ đã thẩm định được chuyển đến Chuyên viên Phòng LĐTBXH

Bước 6

- Cập nhật thông tin trong khai vào cơ sở dữ liệu

- Lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

01 ngày

- Thông tin trong tờ khai được cập nhật vào cơ sở dữ liệu

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Bước 7

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có Trung tâm hành chính công cấp huyện

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 15 ngày làm việc

9. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286385

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng LĐTBXH

01 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng LĐTBXH

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

10 ngày

Hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng LĐTBXH

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC, kèm hồ sơ đã thẩm định được chuyển đến Chuyên viên Phòng LĐTBXH

Bước 6

- Cập nhật thông tin trong khai vào cơ sở dữ liệu

- Lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

01 ngày

- Thông tin trong tờ khai được cập nhật vào cơ sở dữ liệu

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Bước 7

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có Trung tâm hành chính công cấp huyện

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 15 ngày làm việc

10. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286386

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI, CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ Sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng LĐTBXH

01 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng LĐTBXH

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

10 ngày

Hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trưởng Phòng LĐTBXH

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng LĐTBXH

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC, kèm hồ sơ đã thẩm định được chuyển đến Chuyên viên Phòng LĐTBXH

Bước 6

- Cập nhật thông tin trong khai vào cơ sở dữ liệu

- Lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Chuyên viên Phòng LĐTBXH

01 ngày

- Thông tin trong tờ khai được cập nhật vào cơ sở dữ liệu

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Bước 7

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có Trung tâm hành chính công cấp huyện

Chuyên viên Phòng LĐTBXH làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 15 ngày làm việc

Tổng số: 10 quy trình nội bộ./.