Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1965/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC HỖ TRỢ, ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ KINH PHÍ TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN (HEO) CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 585/TTr-STC ngày 15 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, như sau:

1. Hỗ trợ đối với người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi:

a) Trước ngày 27 tháng 6 năm 2019, thực hiện theo Công văn số 3483/UBND-KT ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, với mức cụ thể như sau:

- Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 38.000 đồng/kg lợn hơi.

- Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: Hỗ trợ 57.000 đồng/kg lợn hơi.

b) Từ ngày 27 tháng 6 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, thực hiện theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, nội dung cụ thể như sau:

- Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi.

- Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi với mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 8.000 đồng/kg lợn hơi.

- Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 10.000 đồng/kg lợn hơi.

Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

3. Hỗ trợ đối với cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi:

a) Trước ngày 27 tháng 6 năm 2019, thực hiện theo Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh thủy sản, gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

b) Từ ngày 27 tháng 6 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019:

- Đối với các đối tượng có hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Hỗ trợ cho những người tham gia nhiệm vụ, phòng chống dịch (thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, cán bộ công chức, viên chức thú y, cán bộ lấy mẫu xác minh dịch bệnh, xử lý môi trường, giám sát tiêu hủy, lực lượng công an, lực lượng trực các chốt kiểm dịch,...) được phân công tham gia phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Mức chi 100.000 đồng/ngày/người đối với ngày làm việc và 200.000 đồng/ngày/người đối với ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết.

- Đối với các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Hỗ trợ cho nhân viên thú y xã và lực lượng xung kích cấp xã, phường, khóm (ấp) được phân công tham gia nhiệm vụ, phòng chống dịch. Mức chi 200.000 đồng/ngày/người đối với ngày làm việc và 400.000 đồng/ngày/người đối với ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết.

4. Hỗ trợ chi phí tiêu hủy lợn mắc bệnh hoặc trong vùng có dịch phải tiêu hủy; lợn và các sản phẩm lợn do các lực lượng phòng chống buôn lậu, trạm kiểm dịch động vật bắt buộc phải tiêu hủy. Thực hiện theo Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh thủy sản, gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Cụ thể định mức tiền thuê nhân công đào hố chôn lợn bệnh là 450.000 đồng/hố chôn (quy chuẩn 01 hố chôn là 500 kg lợn). Trường hợp vượt định mức tính bằng cách nhân theo đơn vị hố tiếp theo; nếu số lợn không đạt định mức, tính bằng 01 công lao động 200.000 đồng/ngày/người.

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh có trách nhiệm tổng kết, đánh giá, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất việc hỗ trợ kinh phí trong giai đoạn tiếp theo (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Chuyên viên Thoa;
- Lưu: VT, (Trạng52).

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung