Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1961/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1389/SKH&ĐT-KTĐN ngày 09/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019 như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019, các cơ quan được giao là Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành hoặc cơ quan chủ trì kiểm tra chịu trách nhiệm thành lập Đoàn kiểm tra và phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chi tiết; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, nắm tình hình chung.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ KH&ĐT (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công ty TNHH Chè Peloyen;
- Công ty TNHH Giấy và Gỗ Bình Trung;
- Công ty TNHH Việt Nam Misaki;
- LĐVP;
- Lưu: VT, TT CB-TH, Khởi, THVX (V).

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Số TT

Đối tượng kiểm tra

Địa điểm kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành

Nội dung kiểm tra

Cơ quan chủ trì kiểm tra

Cơ quan, đơn vị phối hợp kiểm tra

Kinh phí công tác kiểm tra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Công ty TNHH Giấy và Gỗ Bình Trung

Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Quý II năm 2019

Kiểm tra định kỳ

 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

UBND huyện Chợ Đồn

Nguồn chi thường xuyên của các đơn vị

2

Công ty TNHH Chè Peloyen

Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Quý II năm 2019

Kiểm tra định kỳ

 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

UBND huyện Chợ Đồn

Nguồn chi thường xuyên của các đơn vị

3

Công ty TNHH Việt Nam Misaki

Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Quý IV năm 2019

Kiểm tra định kỳ

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Việc chấp hành các quy định của Luật Đầu tư và các nội dung quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

 

Nguồn chi thường xuyên của các đơn vị

Việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp và các nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Nguồn chi thường xuyên của các đơn vị

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Nguồn chi thường xuyên của các đơn vị

(Ghi chú: Kế hoạch này được công bố, thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Cơ quan tổng hợp, Cơ quan chủ trì kiểm tra)