Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ ÁN BỐ TRÍ CÁN BỘ CÔNG AN CHÍNH QUY ĐẢM NHIỆM CÁC CHỨC DANH CÔNG AN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 20/12/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương; Công văn số 2975-CV/TU ngày 14/01/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã;

Xét đề nghị của Công an tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 257/TTr-CAT- PX01 ngày 04/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của Đề án bố trí cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, như sau:

1. Điều chỉnh phạm vi đề án (mục 3), phần thứ nhất:

Căn cứ tình hình an ninh, trật tự và yêu cầu công tác thực tế để nghiên cứu bố trí Công an chính quy theo 01 trong 04 mô hình:

+ Trưởng Công an xã là Công an chính quy, các chức danh khác là lực lượng bán chuyên trách.

+ Trường Công an xã, 01 hoặc 02 Phó Trưởng Công an xã là Công an chính quy, các chức danh khác là lực lượng bán chuyên trách.

+ Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và một số Công an viên là Công an chính quy, các Công an viên còn lại là lực lượng bán chuyên trách.

+ Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên là Công an chính quy.

2. Điều chỉnh lộ trình điều động (mục 4.2), phần thứ hai:

Hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2020.

3. Điều chỉnh về phương án bố trí công tác đối với các đồng chí Trưởng Công an xã, thị trấn hiện nay (mục 5), phần thứ hai:

Giao Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức nhận xét, đánh giá năng lực của từng đồng chí và chủ động thực hiện phương án bố trí, sắp xếp công tác đối với các đồng chí Trưởng Công an xã, thị trấn hiện nay, theo lộ trình, định hướng như sau:

- Đối với các đồng chí tuổi đời còn trẻ, có năng lực, chiều hướng phát triển thì chủ động xây dựng phương án nhân sự đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bầu đảm nhiệm các chức vụ cán bộ cấp xã.

- Bố trí đảm nhiệm các chức danh công chức cấp xã khác (khi các chức danh đó không có người đảm nhiệm), nhưng phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn phù hợp theo quy định. Trong trường hợp trên địa bàn huyện, thành phố không còn vị trí để bố trí thì tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo điều động trên toàn địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Xét chuyển công chức cấp huyện nếu đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

- Thực hiện việc tinh giản cho nghỉ chế độ hưu trước tuổi hoặc thôi việc nếu cá nhân tự nguyện và đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Khi thực hiện xong ở xã, thị trấn nào, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có văn bản đề xuất để Công an tỉnh quyết định điều động cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn nhằm đảm bảo tính liên tục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không bỏ trống địa bàn.

Điều 2. Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo đạt hiệu quả, đúng quy định.

Giao Công an tỉnh (cơ quan thường trực) có trách nhiệm chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp để thực hiện có hiệu quả nội dung của Đề án; theo dõi, tổng hợp, báo cáo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Đề án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an; (thay b/cáo)
- TT Tỉnh ủy; (thay b/cáo)
- HĐND tỉnh; (thay b/cáo)
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU; (Phi hợp)
- Ban Dân vận TU; (Phi hợp)
- Như Điều 3;
- CVP, PCVPNC
- Lưu: VT, Hoàng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải