Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1958/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 236/TTr-SLĐTBXH ngày 12 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 07 (bảy) quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính (kèm theo 03 Phụ lục).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VP UBND tỉnh (Ph/hợp);
- Các phòng: KGVX, HC-TC;
- Chuyên viên Thúy;
- Lưu: VT, KSTTHC (Thúy-052).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số hồ sơ TTHC
(trên CSDLQG về TTHC)

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Lao động tiền lương

1

BLĐ-TBVXH-BLI-286420

Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

2

BLĐ-TBVXH-BLI-286421

Gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

3

BLĐ-TBVXH-BLI-286422

Cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

4

BLĐ-TBVXH-BLI-286423

Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

5

BLĐ-TBVXH-BLI-286424

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH

1. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286420

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

13 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định), được chuyển đến Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ; trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

03 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, sau khi kiểm tra, được chuyển lãnh đạo Sở xem xét.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở phụ trách.

02 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở LĐTBXH.

Bước 7

Cập nhật Tờ trình, kết quả giải quyết TTHC vào Phần mềm theo dõi văn bản, chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở LĐTBXH.

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh, được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh (kèm hồ sơ).

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở LĐTBXH và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý.

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh để xử lý.

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn

Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC của Sở LĐTBXH trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

03 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định), chuyển đến Văn thư.

Bước 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Phòng HCTC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 12

Xem xét, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định), dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng ký tắt, chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bước 13

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; chuyển Văn thư đóng dấu.

Bước 14

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Sở LĐTBXH

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Sở LĐTBXH

Bước 15

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 27 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả giải quyết TTHC: Trong 20 ngày làm việc;

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 07 ngày làm việc.

2. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286421

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

13 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định), được chuyển đến Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ; trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

03 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, sau khi kiểm tra, được chuyển Lãnh đạo Sở xem xét.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở phụ trách.

02 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở LĐTBXH.

Bước 7

Cập nhật Tờ trình, kết quả giải quyết TTHC vào Phần mềm theo dõi văn bản, chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở LĐTBXH.

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh, được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh (kèm hồ sơ).

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở LĐTBXH và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý.

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh để xử lý.

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn

Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC của Sở LĐTBXH trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

03 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định), chuyển đến Văn thư.

Bước 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Phòng HCTC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 12

Xem xét, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định), dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng ký tắt, chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bước 13

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; chuyển Văn thư đóng dấu.

Bước 14

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Sở LĐTBXH

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Sở LĐTBXH

Bước 15

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 27 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả giải quyết TTHC: Trong 20 ngày làm việc;

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 07 ngày làm việc.

3. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286422

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

13 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định), được chuyển đến Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ; trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

03 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, sau khi kiểm tra, được chuyển lãnh đạo Sở xem xét.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở phụ trách.

02 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở LĐTBXH.

Bước 7

Cập nhật Tờ trình, kết quả giải quyết TTHC vào Phần mềm theo dõi văn bản, chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở LĐTBXH.

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh, được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh (kèm hồ sơ).

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở LĐTBXH và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý.

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh để xử lý.

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn

Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC của Sở LĐTBXH trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

03 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định), chuyển đến Văn thư.

Bước 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Phòng HCTC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 12

Xem xét, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định), dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng ký tắt, chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bước 13

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; chuyển Văn thư đóng dấu.

Bước 14

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Sở LĐTBXH

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Sở LĐTBXH

Bước 15

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 27 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả giải quyết TTHC: Trong 20 ngày làm việc;

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 07 ngày làm việc.

4. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286423

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

06 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định), được chuyển đến Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ; trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

01 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, sau khi kiểm tra, được chuyển lãnh đạo Sở xem xét.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở phụ trách.

01 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở LĐTBXH.

Bước 7

Cập nhật Tờ trình, kết quả giải quyết TTHC vào Phần mềm theo dõi văn bản, chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở LĐTBXH.

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh, được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh (kèm hồ sơ).

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở LĐTBXH và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý.

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh để xử lý.

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn

Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC của Sở LĐTBXH trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

03 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định), chuyển đến Văn thư.

Bước 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Phòng HCTC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 12

Xem xét, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định), dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng ký tắt, chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bước 13

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; chuyển Văn thư đóng dấu.

Bước 14

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Sở LĐTBXH

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Sở LĐTBXH

Bước 15

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 17 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả giải quyết TTHC: Trong 10 ngày làm việc;

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 07 ngày làm việc.

5. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286424

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC RÚT TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

02 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định), được chuyển đến Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ; trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, sau khi kiểm tra, được chuyển lãnh đạo Sở xem xét.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở phụ trách.

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở LĐTBXH.

Bước 7

Cập nhật Tờ trình, kết quả giải quyết TTHC vào Phần mềm theo dõi văn bản, chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở LĐTBXH.

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh, được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh (kèm hồ sơ).

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở LĐTBXH và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý.

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh để xử lý.

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn

Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC của Sở LĐTBXH trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

1,5 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định), chuyển đến Văn thư.

Bước 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Phòng HCTC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 12

Xem xét, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định), dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng ký tắt, chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bước 13

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; chuyển Văn thư đóng dấu.

Bước 14

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Sở LĐTBXH

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Sở LĐTBXH

Bước 15

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 10 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả giải quyết TTHC: Trong 05 ngày làm việc;

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 05 ngày làm việc.

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số hồ sơ TTHC
(trên CSDLQG về TTHC)

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Việc làm

1

BLĐ-TBVXH-BLI-286308

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH

1. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286308

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC DỰ KIẾN TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

* Trường hợp tuyển dưới 500 lao động

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

10 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định), được chuyển đến Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ; trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

01 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, sau khi kiểm tra, được chuyển lãnh đạo Sở xem xét.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở phụ trách.

02 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở LĐTBXH.

Bước 7

Cập nhật Tờ trình, kết quả giải quyết TTHC vào Phần mềm theo dõi văn bản, chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở LĐTBXH.

0,5 ngày làm việc

Từ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh, được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh (kèm hồ sơ).

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở LĐTBXH và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý.

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh để xử lý.

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn

Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC của Sở LĐTBXH trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

08 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định), chuyển đến Văn thư.

Bước 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Phòng HCTC, Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 12

Xem xét, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định), dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng ký tắt, chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bước 13

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

02 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; chuyển Văn thư đóng dấu.

Bước 14

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Sở LĐTBXH

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Sở LĐTBXH

Bước 15

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 30 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả giải quyết TTHC: Trong 15 ngày làm việc;

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 15 ngày làm việc.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

* Trường hợp tuyển từ 500 lao động trở lên

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

01 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

37 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định), được chuyển đến Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ; trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp.

03 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, sau khi kiểm tra, được chuyển lãnh đạo Sở xem xét.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở phụ trách.

02 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở LĐTBXH.

Bước 7

Cập nhật Tờ trình, kết quả giải quyết TTHC vào Phần mềm theo dõi văn bản, chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở LĐTBXH.

01 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh, được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh (kèm hồ sơ).

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở LĐTBXH và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý.

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh để xử lý.

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn

Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC của Sở LĐTBXH trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

08 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định), chuyển đến Văn thư.

Bước 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phòng HCTC, Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 12

Xem xét, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được thẩm định), dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng ký tắt, chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bước 13

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

02 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; chuyển Văn thư đóng dấu.

Bước 14

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Sở LĐTBXH.

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Sở LĐTBXH

Bước 15

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 60 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả giải quyết TTHC: Trong 45 ngày làm việc;

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 15 ngày làm việc.

 

PHỤ LỤC 3

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số hồ sơ TTHC
(trên CSDLQG về TTHC)

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Người có công

1

T-BLI-288460-TT

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH

1. Quy trình: T-BLI-288460-TT

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC GIÁM ĐỊNH LẠI THƯƠNG TẬT DO VẾT THƯƠNG CŨ TÁI PHÁT VÀ CHỈNH CHẾ ĐỘ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Người có công.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Người có công.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Trưởng phòng Người có công

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

02 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo Báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ LĐTBXH thẩm định hồ sơ (kèm hồ sơ đã đối chiếu), được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ đã được đối chiếu; trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Người có công

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo Báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ LĐTBXH thẩm định hồ sơ (kèm hồ sơ đã đối chiếu), sau khi đã kiểm tra, được chuyển Phó Giám đốc Sở phụ trách xem xét.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Người có công; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở phụ trách

01 ngày làm việc

Tờ trình được Lãnh đạo Sở ký (kèm hồ sơ đã đối chiếu); chuyển đến Văn thư của Sở LĐTBXH.

Bước 7

Cập nhật Tờ trình vào Phần mềm theo dõi văn bản, chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

Tờ trình, trình Chủ tịch UBND tỉnh, được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh (kèm hồ sơ).

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở LĐTBXH và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý.

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Tờ trình, trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được kiểm tra, đối chiếu) chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh để xử lý.

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn

Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Dự thảo báo cáo của Sở LĐTBXH trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã kiểm tra) được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 10

Nghiên cứu, xử lý hồ sơ; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

03 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được kiểm tra), chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 11

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã kiểm tra), được Chánh Văn phòng ký tắt, chuyển đến Văn thư.

Bước 12

Đọc soát, kiểm tra thể thức văn bản; trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký; chuyển hồ sơ đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét.

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Phiếu trình, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã được kiểm tra) được chuyển đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bước 13

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

02 ngày làm việc

Văn bản được Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký; chuyển Văn thư đóng dấu.

Bước 14

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm theo dõi văn bản; chuyển Bộ LĐTBXH thẩm định.

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm hồ sơ đã kiểm tra), được chuyển Bộ LĐTBXH.

Bước 15

Xem xét, thẩm định hồ sơ TTHC.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

15 ngày làm việc

Kết quả thẩm định của Bộ LĐTBXH (kèm hồ sơ TTHC đã được thẩm định); phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 16

Nhận kết quả từ Bộ LĐTBXH, Chuyên viên phụ trách chuyên môn soạn thảo văn bản chuyển Hội đồng giám định Y khoa chức khám giám định và báo cáo Lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

10 ngày làm việc

Giấy giới thiệu (kèm hồ sơ đã được thẩm định), chuyển Hội đồng giám định Y khoa.

Bước 17

Tổ chức khám giám định

Hội đồng giám định y khoa

Không quy định

Văn bản của Hội đồng giám định y khoa (kèm hồ sơ đã được thẩm định); phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 18

Nhận kết quả từ Hội đồng giám định y khoa, Trưởng phòng Người có công xem xét, chuyển chuyên viên xử lý.

Trưởng phòng Người có công.

0,5 ngày làm việc

Văn bản của Hội đồng giám định y khoa (kèm hồ sơ đã được thẩm định); phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 19

Chuyên viên nhận hồ sơ từ Trưởng phòng Người có công xem xét, xử lý hồ sơ.

Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

07 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC kèm phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm hồ sơ đã được thẩm

Bước 20

Kiểm tra hồ sơ đã được Chuyên viên tham mưu; ký tắt; trình Phó Giám đốc phụ trách

Trưởng phòng Người có công

0,5 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình Phó Giám đốc Sở phụ trách (kèm hồ sơ đã được thẩm định).

Bước 21

Xem xét kết quả tham mưu của Phòng Người có công; ký duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Phó Giám đốc Sở phụ trách.

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo Sở ký duyệt, chuyển Bộ phận Văn thư đóng dấu.

Bước 22

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 23

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức của Sở LĐTBXH làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 50 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, đối chiếu hồ sơ lưu, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 25 ngày làm việc;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Trong 10 ngày làm việc;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ: Trong 15 ngày làm việc;

- Hội đồng giám định Y khoa: Không quy định thời gian.