Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1957/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 237/TTr-SLĐTBXH ngày 12 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 08 (tám) quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính (kèm theo 05 Phụ lục).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công, triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch;

Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VP UBND tỉnh (Ph/hợp);
- Phòng KGVX;
- Chuyên viên Thúy;
- Lưu VT, KSTTHC (Thúy-053)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số hồ sơ TTHC (trên CSDLQG về TTHC)

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp

01

BLĐ-TBVXH-BLI-286337

Thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

02

BLĐ-TBVXH-BLI-286269

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH

1. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286337

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp để xử lý

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

01 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

10 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

01 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Phó giám đốc phụ trách

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

Phó Giám đốc phụ trách

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Sở ký; chuyển Văn thư.

Bước 7

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở LĐTBXH

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhện trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 15 ngày làm việc

2. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286269

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP, DOANH NGHIỆP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

* Trường hợp đăng ký bổ sung do đổi tên doanh nghiệp

Bước 1

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp để xử lý

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

1,5 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

0,5 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Phó giám đốc phụ trách

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

Phó Giám đốc phụ trách

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Sở ký; chuyển Văn thư.

Bước 7

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 05 ngày làm việc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

* Trường hợp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Bước 1

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp để xử lý

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

06 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

01 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Phó giám đốc phụ trách

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

Phó Giám đốc phụ trách

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Sở ký; chuyển Văn thư.

Bước 7

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Phục vụ lành chính công;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 10 ngày làm việc

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của CHủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số hồ sơ TTHC (trên CSDLQG về TTHC)

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Lao động ngoài nước

01

BLĐ-TBVXH-BLI-286419

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH

1. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286419

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI THỰC TẬP NÂNG CAO TAY NGHỀ DƯỚI 90 NGÀY

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp để xử lý

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

03 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

01 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Phó giám đốc phụ trách

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

Phó Giám đốc phụ trách

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Sở ký; chuyển Văn thư.

Bước 7

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Ngân hàng thương mại (nơi doanh nghiệp ký quỹ) và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 07 ngày làm việc

 

PHỤ LỤC 3

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số hồ sơ TTHC (trên CSDLQG về TTHC)

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Việc làm

01

BLĐ-TBVXH-BLI-286084-TT

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH

1. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286084-TT

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp để xử lý

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

03 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

01 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Phó giám đốc phụ trách

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

Phó Giám đốc phụ trách

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Sở ký; chuyển Văn thư.

Bước 7

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 07 ngày làm việc

 

PHỤ LỤC 4

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số hồ sơ TTHC (trên CSDLQG về TTHC)

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

01

BLĐ-TBVXH-BLI-286414

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH

1. Quy trình: BLĐ-TBVXH-BLI-286414

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ KIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG HẠNG B; GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ KIỆN TỰ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG HẠNG B

(TRỪ TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN DO CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG, CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

* Trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận

Bước 1

Hướng dẫn kiểm tra tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp để xử lý

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

01 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

19 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

01 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Phó giám đốc phụ trách

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

Phó Giám đốc phụ trách

02 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Sở ký; chuyển Văn thư.

Bước 7

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở LĐTBXH

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC dược chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 25 ngày làm việc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

* Trường hợp cấp lợi, cấp đổi tên Giấy chứng nhận (do bị mất, bị hỏng)

Bước 1

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Chuyên viên của Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp để xử lý

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

01 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

05 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

01 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Phó giám đốc phụ trách

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

Phó Giám đốc phụ trách

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Sở ký; chuyển Văn thư.

Bước 7

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở LĐTBXH

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 10 ngày làm việc

 

PHỤ LỤC 5

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số hồ sơ TTHC (trên CSDLQG về TTHC)

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Người có công

01

T-BLI-288442-TT

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

02

T-BLI-288452-TT

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

03

T-BLI-288276-TT

Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH

1. Quy trình: T-BLI-288442-TT

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC SỬA ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

* Trường hợp sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ của Liệt sỹ

Bước 1

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Người có công.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Người có công.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Người có công.

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

16 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Người có công.

01 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Phó giám đốc phụ trách

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

Phó Giám đốc phụ trách

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Sở ký; chuyển Văn thư.

Bước 7

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Bộ LĐTBXH (Cục Người có công) và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở LĐTBXH

0,5 ngày lầm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 20 ngày làm việc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

* Trường hợp sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ của Thương binh

Bước 1

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Chuyên viên của Sở Lao động Thương binh về Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Người có công.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Người có công.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

06 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng.

Bước 5

Nhận kết quả từ các cơ quan có liên quan, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, báo cáo lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

10 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng.

Bước 6

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Người có công.

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Phó giám đốc phụ trách.

Bước 7

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

Phó Giám đốc phụ trách

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Sở ký; chuyển Văn thư đóng dấu.

Bước 8

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Bộ LĐTBXH (Cục Người có công) và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 9

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 20 ngày làm việc

2. Quy trình: T-BLI-288452-TT

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC DI CHUYỂN HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

* Trường hợp chuyển đi

Bước 1

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Người có công.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Người có công.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

01 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

10 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm lồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Người có công.

01 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Phó giám đốc phụ trách

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

Phó Giám đốc phụ trách

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Sở ký; chuyển Văn thư.

Bước 7

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở LĐTBXH

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 15 ngày làm việc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ Sản phẩm

* Trường hợp chuyển đến

Bước 1

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Người có công.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Người có công.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Bước 3 chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Người có công.

01 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

05 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Người có công

01 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Phó giám đốc phụ trách

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

Phó Giám đốc phụ trách

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Sở ký; chuyển Văn thư.

Bước 7

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở LĐTBXH

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 10 ngày làm việc

3. Quy trình: T-BLI-288276-TT

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Người có công.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Người có công.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

01 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Chuyên viên nhận hồ sơ từ Trưởng phòng Người có công xem xét, thẩm tra, xác minh xử lý hồ sơ

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

10 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản gửi Hội đồng giám định Y khoa chuyển Trưởng phòng Người có công.

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Phó Giám đốc phụ trách.

Trưởng phòng Người có công

1,5 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản gửi Hội đồng giám định Y khoa chuyển Trưởng phòng Người có công.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu, ký văn bản chuyển Hội đồng giám định Y khoa khám giám định

Phó Giám đốc phụ trách

02 ngày làm việc

Giấy giới thiệu được lãnh đạo ký; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Bộ phận Văn thư Sở LĐTBXH.

Bước 7

Tổ chức khám giám định

Hội đồng giám định y khoa

Không quy định

Kết quả khám giám định của Hội đồng giám định y khoa (kèm hồ sơ TTHC đã được thẩm định); phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Nhận kết quả từ Hội đồng giám định Y khoa, xem xét, xử lý hồ sơ.

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

07 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định), chuyển Trưởng phòng Người có công.

Bước 9

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được Chuyên viên thẩm định; trình Phó Giám đốc Sở phụ trách.

Trưởng phòng Người có công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định), chuyển Phó Giám đốc Sở phụ trách.

Bước 10

Xem xét kết quả tham mưu, ký phê duyệt kết quả TTHC, chuyển Bộ phận Văn thư đóng dấu.

Phó Giám đốc Sở LĐTBXH

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo Sở ký, chuyển Văn thư đóng dấu.

Bước 11

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở LĐTBXH

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 12

- Xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 25 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trong 25 ngày làm việc;

- Hội đồng giám định Y khoa: Không quy định thời gian.