Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1945/QĐ-LĐTBXH

Ninh Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ CÔNG VIỆC CỦA TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN VỀ CÔNG TÁC LĐTBXH (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI , BỔ SUNG)

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG TBXH TỈNH NINH BÌNH

- Căn cứ Chỉ thị số 32/2006/ CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
- Căn cứ Quyết định số 472/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định công khai quy trình, thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức và công dân tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Nhà nước.
- Căn cứ Quyết định số 1078/ QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt đề án cải cách hành chính của sở Lao động TBXH tham gia thực hiện Dự án CCHC của Tỉnh giai đoạn II.
- Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn về quy trình, thủ tục giải quyết một số công việc của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân (gọi tắt là tổ chức và cá nhân) về công tác lao động, thương binh và xã hội đã được sửa đổi bổ sung.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây của sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Điều 3: Chánh văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ sở; Trưởng phòng Nội vụ-LĐTBXH các huyện, TP.TX; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
-Như điều 3
-Bộ LĐTBXH ( B/C )
-UBND Tỉnh NB (B/C )
-Sở Nội vụ NB
-Ban QL dự án CCHC tỉnh
-Lưu VT-VP.

GIÁM ĐỐC
Trần Trọng Thuỷ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN