Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1942/2007/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ TUY HÒA GIAI ĐOẠN I

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ- CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 172/HĐND-TH ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi thời gian nộp tiền khi tham gia đấu giá điểm kinh doanh tại nhà Bách hóa, chợ Tuy Hòa;

Theo đề nghị của Sở Thương mại và Du lịch tại Tờ trình số 76/TTr-STMDL- KHTH ngày 01 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung tại Phương án huy động vốn để đầu tư xây dựng chợ Tuy Hòa giai đoạn I, ban hành kèm theo Quyết định số 462/2006/QĐ- UBND ngày 13 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh, như sau:

Tại gạch đầu dòng thứ hai thuộc điểm 4, mục VII được sửa đổi:

 “- Đối với các điểm kinh doanh được đưa ra đấu giá sẽ thực hiện theo quy chế đấu giá và người trúng đấu giá nộp tiền 3 lần (lần 1 nộp 40% trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày trúng đấu giá, lần 2 nộp 30% sau 12 tháng kể từ ngày nộp lần 1, lần 3 nộp 30% sau 12 tháng kể từ ngày nộp lần 2). Thời gian nộp tiền cho 01 điểm kinh doanh không quá 02 năm”.

Các nội dung còn lại khác thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh: số 462/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2006; số 1137/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007; số 1217/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2007; số 1548/QĐ- UBND ngày 27 tháng 8 năm 2007.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao trách nhiệm Sở Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thương mại và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Lộc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1942/2007/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung tại Phương án huy động vốn để đầu tư xây dựng chợ Tuy Hòa giai đoạn I kèm theo quyết định 462/2006/QĐ- UBND do tỉnh Phú Yên ban hành

  • Số hiệu: 1942/2007/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 16/10/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên
  • Người ký: Nguyễn Bá Lộc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/10/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản