Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO
ĐIỀU HÀNH GIÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/QĐ-BCĐĐHG

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-BCĐĐHG ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Xét đề nghị của các bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá bao gồm:

1. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó trưởng ban.

2. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên.

3. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, thành viên.

4. Ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

5. Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên.

6. Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên.

7. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thành viên.

8. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên.

9. Ông Huỳnh Văn Tí, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên.

10. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thành viên.

11. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên.

12. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên.

13. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên.

Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá có tên tại Điều 1 Quyết định này thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá và Quyết định số 60/QĐ-BCĐĐHG ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, thay thế Quyết định số 52/QĐ-BCĐĐHG ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Điều 4. Bộ trưởng các bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy Ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương và các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, BCĐĐHG (3b).KN

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ