Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1932/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 10 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 101/TTr- SKH&ĐT ngày 21/7/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Trưởng ban: Ông Bùi Minh Châu - Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Các Phó Trưởng ban:

- Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

3. Các thành viên:

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Công an tỉnh;

- Giám đốc Sở Y tế;

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Giám đốc Sở Công Thương;

- Giám đốc Sở Nội vụ;

- Giám đốc Sở Xây dựng;

- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Giám đốc Sở Tư pháp;

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh;

- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh;

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

- Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Thọ;

- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

- Trưởng ban Dân tộc;

4. Mời thủ trưởng các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo:

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ;

- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ;

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ;

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ;

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ;

- Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ.

5. Cơ quan Thường trực:

- Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ

- Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp, báo cáo theo định kỳ và đột xuất tình hình kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: Xây dựng, trình Trưởng Ban chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; sắp xếp nơi làm việc và bảo đảm các điều kiện, phương tiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo.

2. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên ban chỉ đạo được sử dụng bộ máy và công chức của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh để ban hành các văn bản của Ban chỉ đạo.

4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện theo quy định Nhà nước hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 3204/QĐ- UBND ngày 22/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

CHỦ TỊCH UBND 13 HUYỆN, THÀNH THỊ (tháng 5/2013)

- Ông Lê Hồng Vân - Chủ tịch UBND Thành phố Việt Trì;

- Ông Lê Kim Khánh - Chủ tịch UBND Thị xã Phú Thọ;

- Ông Đinh Phú Hữu - Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba;

- Ông Lê Ngọc Hưng - Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa;

- Ông Hồ Đại Dũng - Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao;

- Ông Nguyễn Ngọc Hơn - Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh;

- Ông Trần Xuân Hải - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê;

- Ông Nguyễn Đình Thu - Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng;

- Ông Nguyễn Quang Sỹ - Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy;

- Ông Triệu Quang Kết - Chủ tịch UBND huyện Tam Nông;

- Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch UBND huyện Yên Lập;

- Ông Lê Thanh Phong - Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn;

- Ông Bùi Đức Nhẫn - Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn;