Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1926/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 255/TTr-CP ngày 09/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-CTN ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. NGUYỄN TUẤN ANH, sinh ngày 18/9/1999 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 47, đường Quế Lâm, khóm 005, thôn Lâm Đông, xã Tây Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nam

2. VÕ THẾ QUỲNH, sinh ngày 21/8/1999 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 325/3/3, đoạn 1, đường Tứ Xuyên, khóm 14, phường Đại Phong, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nam

3. NGUYỄN HỮU DƯƠNG, sinh ngày 15/02/1999 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 303, Trung Luân, khóm 009, thôn Trung Luân, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nam

4. NHAN THÙY NHÃ THANH, sinh ngày 27/4/2004 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 17/2 Ngõa Diêu, xóm 001, thôn Ngõa Diêu, xã Mạch Liễu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

5. BÙI ĐỨC QUYỀN, sinh ngày 24/7/2002 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 121/1, đường Dân Sinh, khóm 007, phường Nghĩa Nhân, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nam

6. HOÀNG MINH QUÝ, sinh ngày 09/10/1998 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 249, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 010, thôn Trí Học, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nam

7. NGUYỄN SỸ THÔNG, sinh ngày 12/6/1998 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 41, đường Trung Hưng, khóm 013, phường Sơn Hưng, thị trấn Phượng Lâm, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nam

8. NGUYỄN QUỐC KHANG, sinh ngày 28/4/2006 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 20, đường Phượng Tùng, khóm 008, phường Bắc Môn, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nam

9. NGUYỄN QUỐC AN, sinh ngày 09/8/2003 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 20, đường Phượng Tùng, khóm 008, phường Bắc Môn, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng.

Giới tính: Nam