Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1924/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 254/TTr-CP ngày 09/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1924/QĐ-CTN ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Bùi Duy Hưng, sinh ngày 05/10/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Casimir straat 26, 6665 CP-Driel

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Thị Tường Linh, sinh ngày 19/3/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Hoof straat 163, 1813 XP Alkmaar

Giới tính: Nữ

3. Đàm Thị Phượng, sinh ngày 07/7/1965 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Burg Van Riel straat 40, 6987 A2 Giesbieek

Giới tính: Nữ

4. Bùi Ngọc Mai, sinh ngày 10/01/1997 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Burg Van Riel straat 40, 6987 A Giesbeek

Giới tính: Nữ

5. Nguyễn Thị Tuyết Phương, sinh ngày 27/3/1983 tại Long An

Hiện trú tại: Wijdau straat 29, 4337 VD Middelburg

Giới tính: Nữ

6. Trần Đình Long, sinh ngày 22/10/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Nachtegaallaan 155, 5702 KL - Helmond

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Ngọc Yến Như, sinh ngày 07/5/1996 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Sprengenberg 134, 3825GZ, Amersfoort

Giới tính: Nữ

8. Lê Thị Phượng, sinh ngày 11/8/1973 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Aagje Deken straat 41, 6836 RL Arnhern

Giới tính: Nữ

9. Lê Thị Hồng Nhớ, sinh ngày 08/11/1998 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Aagje Deken straat 41, 6836 RL Arnhern

Giới tính: Nữ

10. Đỗ Duy Hoàn, sinh ngày 11/3/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Dordselaan 166-D, 3073 GN Rotterdam

Giới tính: Nam

11. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 28/12/1963 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Schaepmen straat 72, 6702 A2 Wageningen

Giới tính: Nữ

12. Lê Hương Giang, sinh ngày 18/12/1991 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Roerdomp straat 14, 3815 BV Amersfoort

Giới tính: Nữ

13. Hồ Văn Duy, sinh ngày 15/9/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: De Stelling 15 - 46, 8232 ES Lelystad.

Giới tính: Nam