Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1922 /QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 12 năm 2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Căn cứ Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về Nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính mới và 10 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 10 thủ tục hành chính bị sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC);
- Cổng thông tin điện tử Bộ NN & PTNT;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Chi cục BVTV các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, BVTV.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1922 /QĐ-BNN-BVTV ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

1

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể xuất nhập khẩu

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

2

Cấp lại Thẻ xông hơi khử trùng vật thể xuất nhập khẩu

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

B. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể xuất nhập khẩu

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể xuất nhập khẩu

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

3

Cấp Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể xuất nhập khẩu

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

4

Cấp Thẻ xông hơi khử trùng vật thể xuất nhập khẩu

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

C. Danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể xuất nhập khẩu - B-BNN-004785-TT

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể xuất nhập khẩu - B-BNN-004908-TT

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

3

Cấp Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể xuất nhập khẩu - B-BNN-004916-TT

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

4

Cấp Thẻ xông hơi khử trùng vật thể xuất, nhập khẩu, quá cảnh - B-BNN-005269-TT

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

1

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2

Cấp lại Thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

 

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

3

Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

4

Cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

B. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

3

Cấp Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

4

Cấp Thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

5

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

6

Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

C- Danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa- B-BNN-005711-TT

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - B-BNN-005810-TT

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

3

Cấp Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - B-BNN-005847-TT

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

4

Cấp Thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - B-BNN-005917-TT

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

5

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật- B-BNN-005652-TT

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

6

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - B-BNN-005616-TT

Nông nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương