Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1910/2006/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 06 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MẪU BIỂU ĐỂ PHỤC VỤ LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ bản Quy định “V/v thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” ban hành kèm theo Quyết định số 1122/2005/QĐ-UB ngày 20/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1379TT/TC-QLG ngày 15/6/2006 “V/v đề nghị quy định mẫu biểu phương án bổi thường, hỗ trợ và tái định cư áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh”,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này các mẫu biểu phục vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh như sau: (có các mẫu biểu từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 09 kèm theo).

Điều 2. Trên cơ sở các mẫu biểu quy định, các Ủy ban nhân dân: huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh có trách nhiệm:

2.1. Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cùng cấp sử dụng thống nhất mẫu biểu đã quy định để phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các dự án trên địa bàn;

2.2. Quyết định này có giá trị sau 10 ngày kể từ ngày ban hành. Các nội dung quy định trước đây trái với Quyết định này đều phải bãi bỏ.

Điều 3 Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng ban, ngành có liên quan của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, TN và Môi trường, Tài chính (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Như Điều 3;
- CT.P1;
- V0, V2 QH1-2;
- Lưu: GPMB, VP/UB.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Hưng

 


UBND …
HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

…, ngày    tháng    năm 200…

 

 

 

MẪU SỐ 01

 

 

 

PHƯƠNG ÁN

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

DỰ ÁN:

CHỦ DỰ ÁN:

 

 

 

 

                        HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ:

                        Địa chỉ:

                        Số điện thoại:

                        Số Hộ khẩu:                                Số nhân khẩu:

                        Số thửa

 

 

UBND …..........................................
HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

…, ngày    tháng    năm 200…

 

 

MẪU SỐ 02

TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

DỰ ÁN:

Họ và tên chủ hộ:

Đỉa chỉ:

I. sở pháp lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

+ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ “Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”;

+ Quyết định số 1122/QĐ-UB ngày 20/4/2005 của UBND tỉnh QNinh V/v quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”;

+ Quyết định số …../QĐ-UB ngày …….của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v thu hồi ......, giao đất..”;

+ Quyết định số 399/2005/QĐ-UB ngày 26/01/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v quy định ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh”;

+ Quyết định số 4005/2004/QĐ-UB ngày 04/11/2004 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v ban hành bộ đơn giá bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”;

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và Bản chứng nhận nhà đất của UBND phường (xã)...;

+ Khối lượng kiểm đếm thực tế giữa tổ kiểm đếm và gia đình ông (bà):... ngày ...

+ Biên bản họp thẩm định của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư..... ngày... tháng... năm 200...

II. Tổng hợp giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (có chi tiết kèm theo):                                                       ĐVT: đồng

Trích yếu

Đất

Công trình kiến trúc

Cây trồng, vật nuôi

Chính sách hỗ trợ

Cộng

Đất

Đất vườn ao liền kề đất ở

Đất NN trong khu dân cư

Các loại đất khác

Tổng giá trị các loại đất

1. Tổng hợp giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thu về Ngân sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trả hộ dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tái định cư (Ghi rõ hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư hay tự lo chỗ ở tái định cư):

Bằng chữ:

 

ĐƠN VỊ LẬP BIỂU

CHỦ DỰ ÁN
(Ký, đóng dấu)

T/M HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
(Ký, đóng dấu)

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

 

UBND …
HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

…, ngày    tháng    năm 200…

 

 

MẪU SỐ 03

BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ BI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

DỰ ÁN:

Họ và tên chủ hộ:

Địa chỉ:

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT

Mã số

Trích yếu

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá

Tỷ lệ % được bồi thường, hỗ trợ

Thành tiền

Giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Trả hộ dân

Thu về N.sách

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

 

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ ĐẤT

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Bồi thường

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Đất ở

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Bồi thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Bồi thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Hỗ trợ di chuyển

Hộ c.chủ

 

 

 

 

 

 

2

 

Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất

Nhân khẩu

 

 

 

 

 

 

3

 

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm trong độ tuổi lao động

ldg

 

 

 

 

 

 

4

 

Hỗ trợ cho người bị thu hồi đất nông nghiệp ngoài độ tuổi lao động

Lao động

 

 

 

 

 

 

5

 

Hỗ trợ khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

TÁI ĐỊNH CƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG I + II + III + IV + V

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI TÍNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 


 

MẪU SỐ 04

UBND…
HỒI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

, ngày   tháng    năm

 

THUYẾT MINH CÁC KHOẢN THU VỀ NGÂN SÁCH

(Kèm theo Bảng tính giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)

DỰ ÁN:

Họ và tên chủ hộ:

Địa chỉ:

STT

Các khoản phải thu

Diễn giải tính toán

Số tiền phải thu (đ)

Ghi chú

1

Tiền sử dụng đất ở

 

 

 

2

Lệ phí trước bạ

 

 

 

3

Thuế chuyển quyền

 

 

 

4

Xử phạt vi phạm hành chính

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

Bằng chữ:

 

Lập biểu

Người kiểm tra

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

UBND…
HĐ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TĐC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:     /BB-HĐ

, ngàytháng ……  năm 200

 

 

Mẫu số 05

BIÊN BẢN

Kiểm đếm về đất và tài sản có trên đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Dự án: ………………………..

- Căn cứ Quyết định số 1122/2005/QĐ-UB ngày 20/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

- Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UB ngày …/…/… của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v thu hồi..., giao đất...”.

- Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UB ngày …/…/… của ... “V/v thành lập tổ công tác...”.

m nay, ngày …/…/… tại ……………………….

A. THÀNH PHẦN

1. Đại diện Ban đền bù GPMB(hoặc phòng ban chức năng cấp huyện):

- Ông (bà).................................................. chức vụ:...........................................

- Ông (bà).................................................. chức vụ:...........................................

2. Đại diện UBND xã (phường, thị trấn)...

- Ông (bà).................................................. chức vụ:...........................................

- Ông (bà).................................................. chức vụ:...........................................

3. Đại diện chủ dự án:...

- Ông (bà).................................................. chức vụ:...........................................

- Ông (bà).................................................. chức vụ:...........................................

4. Đại diện tổ dân, khu phố...

- Ông (bà).................................................. chức vụ:...........................................

- Ông (bà).................................................. chức vụ:...........................................

5. Đại diện gia đình (đơn vị) được bồi thường, hỗ trợ:...

- Ông (bà).................................................. chức vụ:...........................................

- Ông (bà).................................................. chức vụ:...........................................

B. NỘI DUNG, KẾT QUẢ KIỂM ĐẾM.

Thực hiện Thông báo số .../TB-UB ngày …/…/… của UBND... “V/v...”, tổ công tác phối hợp với đại diện chính quyền địa phương, tổ dân phố và gia đình ông, bà (đơn vị)... tiến hành kiểm đếm về đất, công trình kiến trúc, cây trồng và vật nuôi có trên đất bị thu hồi tại hiện trường để làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án...

Kết quả kiểm đếm cụ thể như sau:

I. Về đất:

Diện tích từng loại đất bị thu hồi căn cứ Biên bản “Xác nhận ranh giới, mốc giới và diện tích thửa đất” đã đo, vẽ, xác định cụ thể và thống nhất giữa các bên tại gia đình ông, bà (đơn vị)... ngày...

II. Công trình kiến trúc:

1. Phần đo vẽ tại thửa đất số...: (Yêu cầu vẽ hiện trạng các mặt cắt điển hình các công trình và thuyết minh kết cấu nhà).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phần thuyết minh: (Yêu cầu thuyết minh rõ ràng cụ thể)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Hồ sơ hiện trạng này chỉ có giá trị để xác định các công trình kiến trúc, không có giá trị để xác định đất (có bảng tính khối lượng bồi thường, hỗ trợ kèm theo).

- Gia đình, tổ kiểm đếm thống nhất khối lượng đã đo vẽ và thống kê trên là đầy đủ./.


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN CÓ TRÊN ĐẤT ĐÃ KIỂM ĐẾM

(Kèm theo Biên bản kiểm đếm ngày …)

TT

Hạng mục kiểm đếm

ĐVT

SL

Dài

(m)

Tng đ dài

(m)

Rộng

(m)

Cao

(m)

Tr/L

m2

Kg

m3

KL

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

Đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tài sản trên đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên, đơn vị công tác)

Chú thích:

- ĐVT:   Đơn vị tính.

- SL:     Số lượng.

- Tr/L:    Trọng lượng tính trên một mét dài.

- KL:     Khối lượng


III. Cây trng, vật nuôi:

BẢNG THỐNG KÊ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI

STT

Diễn giải

Đ.V tính

S lượng

Ghi chú

I

Thửa số... tờ bản đồ số...

 

 

 

1

Cây trồng

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vật nuôi

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thửa số... tờ bản đồ số...

 

 

 

1

Cây trồng

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vật nuôi

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁN BỘ THỐNG KÊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đơn vị công tác)

 

C. KẾT LUẬN

1. Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giữ 01 bản, chủ Dự án giữ 01 bản, UBND xã (phường, thị trấn) giữ 01 bản. Còn lại 01 bản gửi cho gia đình (đơn vị) để kiểm tra trong 03 ngày kể từ ngày sau ngày lập Biên bản. Nếu gia đình (đơn vị) không có ý kiến bổ sung, thắc mắc thì phần khối lượng đã kiểm đếm và thống nhất là cơ sở để lập phương án báo cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thẩm định trình UBND... phê duyệt.

2. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chỉ có giá trị khi được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thẩm định, UBND... phê duyệt.

3. Kể từ ngày …….. yêu cầu gia đình (đơn vị) giữ nguyên hiện trạng. Mọi phát sinh sau ngày kiểm đếm đều không có giá trị (không được bồi thường, không được hỗ trợ).

Biên bản lập xong được thông qua, các thành viên nhất trí ký tên./.

 

PHÒNG… (chức năng cấp huyện)

UBND XÃ (phường, thị trấn)

BAN ĐỀN BÙ GPMB…

CBộ tham gia
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng Đơn vị
(Ký, đóng dấu)

CBộ tham gia
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng Đơn vị
(Ký, đóng dấu)

CBộ tham gia
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng Đơn vị
(Ký, đóng dấu)

 

TỔ DÂN, KHU PHỐ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

ĐƠN VỊ ĐO VẼ NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

CHỦ DỰ ÁN

CBộ đo vẽ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng Đơn vị
(Ký, đóng dấu)

CBộ tham gia
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng Đơn vị
(Ký, đóng dấu)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên, đơn vị công tác)

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH (đơn vị)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Mẫu số 06

BIÊN BẢN

Xác nhận ranh giới, mốc giới và diện tích thửa đất

(theo hiện trạng sử dụng đất)

Dự án: ……………………………..

Hôm nay, ngày    tháng    năm 200... Chúng tôi gm:

- Ông:............................................ Chức vụ:...............................

- Ông:............................................ Chức vụ:...............................

- Ông:............................................ Đại diện tổ dân, khu phố...

Tiến hành đo đạc theo ranh giới hiện trạng sử dụng đất và xác nhận diện tích thửa đất số……….thuộc tờ bản đồ GPMB số ………. của:

Đơn vị, ông (bà).......................................................................................................................

Địa chỉ : Tổ …….. khu (phố) …… phường (xã)...........................................................................

Nay Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án:..........................................................................

I. Diện tích cụ thể từng loi đất như sau:

1. Diện tích đất đang sử dụng được giới hạn bởi:................ với diện tích........ m2

2. Diện tích đất bị thu hồi được giới hạn bởi:....................... với diện tích........ m2

Trong đó:

- Diện tích đất xây dựng (nhà, ngõ, sân, công trình phụ) ……..m2

- Diện tích thuộc hành lang bảo vệ các công trình công cộng, quốc gia, quốc phòng (………….) là ………m2

3. Diện tích đất còn lại được giới hạn bởi: …………….với diện tích ……….m2

4. Diện tích theo bản đồ địa chính đo năm 199… là …….m2

5. Diện tích chênh lệch giữa hiện trạng đo GPMB Dự án: …………………….so với bản đồ địa chính đo năm 199… Ià …….m2

II. Các chủ sử dng đt tiếp giáp (ký, ghi rõ h tên):

1……………………………………..

5……………………………………..

2……………………………………..

6……………………………………..

3……………………………………..

7……………………………………..

4……………………………………..

8……………………………………..

Ranh giới thửa đất trên được xác định ... tranh chấp (ghi rõ có hay không có tranh chấp). Sơ đồ thửa đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng được thể hiện như sau:

SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ địa chính năm …

Chênh lệch diện tích GPMB với bản đồ địa chính

 

Số thửa

Diện tích thu hồi (m2)

Diện tích còn lại (m2)

Tổng diện tích (m2)

 

 

 

 

 

Diện tích GPMB: …..m2 trong đó:

- Diện tích thu hồi: m2

- Diện tích còn lại: …..m2 trong đó diện tích xây dựng nhà và các công trình: …..m2

 

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT
(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔ DÂN PHỐ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH XÃ (phường, thị trấn)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

CÁN BỘ ĐO ĐẠC
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ ĐO VẼ

CHỦ DỰ ÁN

 

 

Mẫu số 07

 

ỦY BAN NHÂN DÂN …
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……../CN-UB

………, ngày ……. tháng ……. năm 200…

 

BẢN CHỨNG NHẬN NHÀ, ĐẤT

Phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Dự án: ………………………………………………………

- Căn cứ Quyết định số 1122/2005/QĐ-UB ngày 20/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

- Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UB ngày …/…/… của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v thu hồi..., giao đất....”.

Hôm nay, ngày ……..tại ………………………

THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …………………………..

- Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: ……………………

- Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: ……………………

2. UB mặt trận tổ quốc, công an xã (phường, thị trn) …………………

- Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: ……………………

- Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: ……………………

3. Tổ dân, phố.

- Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: ……………………

- Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: ……………………

CHỨNG NHẬN

1. Đối tượng được bi thường, hỗ trợ.

1. Họ và tên chủ hộ:.................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

2. Số sổ hộ khẩu: ……………… Cơ quan cấp:...........................................................................

- Số nhân khẩu trong hộ khẩu (theo Sổ hộ khẩu): …………………….

- Số nhân khẩu hiện có (hiện đang cư trú tại thửa đất): ……………..

+ Thường trú: ……………..khẩu.

+ Tạm trú: ……………khẩu ăng ký tm trú ngày …………..)

3. Đối tượng chính sách: ………………………………

II. Thời điểm sử dụng đất xây dựng nhà ở và các công trình khác.

Gia đình có ………thửa đất. Trong đó:

1. Thửa đất số ……… tờ bản đồ địa chính số ……….diện tích: …….m2

- Tên chủ sử dụng đất: ……………………….

- Tổng diện tích thửa đất thực tế đang sử dụng: ……m2

- Nguồn gốc thửa đất (ghi rõ thời điểm khai phá, cho tặng, nhận thừa kế, chuyển nhượng):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Thời điểm xây dựng các công trình (Ghi rõ hiện trạng; ngày, tháng, năm xây dựng):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Mục đích sử dụng các công trình:                   

- Thực hiện nghĩa vụ thuế hàng năm: …….m2

- Nhà, đất hiện tại có tranh chấp không: ………..có thế chấp không: …………..

- Nhà, đất hiện đang vi phạm các công trình hoặc hành lang bảo vệ các công trình (Đê, đường giao thông, cầu, cống, đường điện, đường ống dẫn nước...): ……………

...............................................................................................................................................

2. Thửa đất số ………… tờ bản đồ địa chính số …….diện tích: …..m2

- Tên chủ sử dụng đất: …………………….

- Tổng diện tích thửa đất thực tế đang sử dụng: ……m2

- Nguồn gốc thửa đất (ghi rõ thời điểm khai phá, cho tặng, nhận thừa kế, chuyển nhượng):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Thời điểm xây dựng các công Irình (Ghi rõ hiện trạng; ngày, tháng, năm xây dựng):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Mục đích sử dụng các công trình:...........................................................................................

- Thực hiện nghĩa vụ thuế hàng năm: ……m2

- Nhà, đất hiện tại có tranh chấp không: …….có thế chấp không: ……….

- Nhà, đất hiện đang vi phạm các công trình hoặc hành lang bảo vệ các công trình (Đê, đường giao thông, cầu, cống, đường điện, đường ống dẫn nước...):

...............................................................................................................................................

Ghi chú: Tùy tính chất của từng địa phương, lập bổ sung về đất nông nghiệp vào nội dung này.

III. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

- Loại giấy: ……………………… do UBND ………………….. cấp ngày ………….

- Diện tích được cấp: …………..m2 thuộc thửa số ………tờ bản đồ địa chính số ……….

(Có bản photocopy kèm theo)

- Thực hiện nghĩa vụ thuế hàng năm ……..m2

- Nhà, đất hiện tại có tranh chấp không: ………có thế chấp không: …………

- Nhà, đất hiện đang vi phạm các công trình hoặc hành lang bảo vệ các công trình (đê, đường giao thông, cầu, cống, đường điện, đường ống dẫn nước...):.................................................................................................

...............................................................................................................................................

IV. Đăng ký chỗ ở tái định cư.

Gia đình Ông (bà) ………………….  có đăng ký đất ở Khu tái định cư không đối với trường hợp thu hồi toàn bộ diện tích đất, nhà ở và các công trình xây dựng (phần này giành cho gia đình tự ghi cam kết):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, Công an xã (phường, thị trấn) ……………và đại diện tổ dân (khu phố) …….chứng nhận nguồn gốc nhà, đất của ông (bà) …………………….

Đây là cơ sở pháp lý để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư./.

 

ĐẠI DIỆN TỔ DÂN VÀ KHU PHỐ

UBMT TỔ QUỐC XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

CÔNG AN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

Mẫu số 08

BẢN TỰ KÊ KHAI

Nhà, đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

DỰ ÁN: ……………………………

Kính gửi:

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ……..
- UBND xã (phường, thị trấn)………………………..

 

Gia đình chứng tôi gồm: - Ông (bà) ………………………………chủ hộ

                                    - ……………………………………………………

Cư trú tại tổ ………… khu……………phường (xã)…………………………

Sổ Hộ khẩu số …………..Số nhân khẩu………..người.

Ngày đăng ký Hộ khẩu…………………………………..

Gia đình chúng tôi tự kê khai diện tích nhà, đất và cây cối hoa mầu trong ranh giới thu hồi đất để GPMB xây dựng công trình…………………………….. gồm các hạng mục sau:

I. Đất:

Số thửa đất gia đình đang quản lý gồm ……….thửa. Trong đó:

1. Thửa số …... tờ bản đồ địa chính số……….lập ngày …/.../199...

- Diện tích thửa đất:………m2

- Nguồn gốc thửa đất: …………………………………………

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế) ………m2

- Mục đích sử dụng:…………………………………………….

2. Thửa số …….tờ bản đồ địa chính số …….lập ngày …/…/199...

- Diện tích thửa đất: ……..m2

- Nguồn gốc thửa đất:…………………………………………..

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế) …….m2

- Mục đích sử dụng:…………………………………………..

3. Thửa số …….tờ bản đồ địa chính số ……lập ngày …/…/199...

- Diện tích thửa đất: ……..m2

- Nguồn gốc thửa đất:…………………………………………..

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế) …….m2

- Mục đích sử dụng:…………………………………………..

II. Công trình xây dng:

1. Thửa số ………. tờ bản đồ địa chính số……..gồm ………..nhà

- Nhà 1: Diện tích xây dựng……..m2

Quy mô công trình:...........................................................................................

Cấp công trình..................................................................................................

-  Nhà 2: Diện tích xây dựng……..m2

Quy mô công trình:...........................................................................................

Cấp công trình..................................................................................................

2. Thửa số …….. tờ bản đồ địa chính số……gồm …….. nhà

- Nhà 1: Diện tích xây dựng…….m2

Quy mô công trình:...........................................................................................

Cấp công trình..................................................................................................

- Nhà 2: Diện tích xây dựng…….m2

Quy mô công trình:...........................................................................................

Cấp công trình..................................................................................................

……….

3. Các công trình phụ phục vụ cho nhà ở (nhà bếp, bể nước, giếng nước, nhà vệ sinh...).

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

III. Số lưng hoa mầu, cây ăn quả:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

IV. Đăng ký tái đnh cư: (Thể hiện rõ nguyện vọng của gia đình đăng ký vào Khu tái định cư tập trung hoặc tự lo ch ở mới).

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

V. Cam kết: Toàn bộ nhà, đất và các tài sản gắn liền với đất đến thời điểm tự kê khai không tranh chấp, không thế chấp, không cho thuê và việc kê khai là đúng sự thật.

 


XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

..., ngày ... tháng ... năm 200...
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số 09

UBND …………….
HĐ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:        /DT-HĐ
V/v thông qua dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

, ngày   tháng    năm 200…

 

Kính gửi:

……………………………….
(ghi rõ họ tên, địa chỉ chủ hộ hoặc tên đơn vị)

 

Căn cứ Điều 45 Bản Quy định “V/v thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” ban hành kèm theo Quyết định số 1122/2005/QĐ-UB ngày 20/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi ông (bà) ……… Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để ông (bà) tham gia ý kiến trong thời gian 03 ngày kể từ ngày………..

Dự thảo gồm:

a) Họ tên, địa chỉ của người bị thu hồi đất;

b) Diện tích, loại đất, hạng đất, vị trí, nguồn gốc của đất bị thu hồi; số lượng, khối lượng, tỷ lệ (%) chất lượng còn lại... của tài sản bị thiệt hại;

c) Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như: Giá đất tính bồi thường, giá nhà, công trình tính bồi thường, số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng người được hưởng trợ cấp xã hội của hộ gia đình, nơi đăng ký di chuyển đến v.v...

d) Các đối tượng được hỗ trợ và bố trí tái định cư cụ thể cho từng hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp gia đình (đơn vị) có đề nghị bổ sung thì ghi rõ ở trang “Đề nghị bổ sung” gửi kèm Công văn này. Nếu không có ý kiến gì khác thì phần khối lượng đã kiểm đếm và tính toán là cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Mọi ý kiến thắc mắc về khối lượng bồi thường, hỗ trợ sau thời hạn nêu trên đều không có giá trị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP.

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

 

ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG

1. Bổ sung khối lượng kiểm đếm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bổ sung phần tính toán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài những khối lượng đề nghị bổ sung ở trên, gia đình hoàn toàn nhất trí với khối lượng đã kiểm đếm và tính toán./.

 


TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày... tháng... năm 200...
ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC

HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

1. Bìa Phương án.

2. Tổng hợp Phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

3. Bảng tính giá trị bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

4. Thuyết minh các khoản phải thu nộp Ngân sách.

5. Biên bản kiểm đếm đất và tài sản có trên đất.

6. Biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới và diện tích thửa đất.

7. Sơ đồ thửa đất giải phóng mặt bằng.

8. Bản chứng nhận nhà, đất.

9. Bản tự kê khai nhà, đất.

10. Văn bản gửi gia đình (đơn vị) “V/v thông qua dự thảo Phương án”.

11. Bổ sung khối lượng thiếu.

12. Bản photocopy sổ hộ khẩu.

13. Trích lục Hồ sơ địa chính (các lần đo).

14. Bản photocopy các loại giấy tờ khác có liên quan về đất, tài sản...

15. Biên bản thẩm định của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.