Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1896/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế Một cửa, cơ chế Một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, nội dung cụ thể như sau:

1. Bổ sung các căn cứ pháp luật mới ban hành:

- Điều chỉnh, bổ sung khoản 3 và khoản 6 Điều 1 như sau:

“3. Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

6. Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp”.

2. Điều chỉnh bổ sung nội dung quy chế:

- Điều chỉnh, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 6 như sau:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư phân công Phòng Đăng ký kinh doanh (Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả) nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ của doanh nghiệp, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh phân công chuyên viên chuyển hồ sơ đến Cục Thuế.

Cục Thuế nhận được thông tin về doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh thông báo kết quả mã số thuế doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để Phòng Đăng ký kinh doanh ghi vào và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của chi nhánh, Văn phòng đại diện; đồng thời Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh phân công chuyên viên chuyển hồ sơ đến Sở Công an và các sở, ngành chức năng của tỉnh theo ngành nghề doanh nghiệp, nhà đầu tư đăng ký.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này; đồng thời phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết và thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Cao Anh Lộc