Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 189-QĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 189-QĐ NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 1982 BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp;
Căn cứ đề nghị của Tổng cục Hoá chất trong công văn số 526-HC/KT5 ngày 14 - 11-1981 về việc xét duyệt và ban hành tiêu chuẩn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 3734 - 82. Que hàn hồ quang. Ký hiệu.

Điều 2.- Tiêu chuẩn Nhà nước trên ban hành để chính thức áp dụng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1984 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan trong toàn quốc.

 

Đoàn Phương

(Đã ký)