Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1886/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị:

- Các sở, ngành cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác nội dung, quy trình thực hiện của từng thủ tục hành chính đã được công bố trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo đúng quy định.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị xây dựng và thực hiện giải pháp đảm bảo phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- UBND các huyện, thành, thị tăng cường tuyên truyền về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để thu hút tổ chức, cá nhân thực hiện, khai thác, sử dụng thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đảm bảo hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1347/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, số 112/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm xã hội thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, số 1343/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1886/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

x

2

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

x

 

3

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

x

 

4

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

x

 

5

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

x

 

6

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

x

 

7

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

x

 

8

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

x

 

9

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận

x

 

10

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

x

 

11

Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

x

 

12

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được NN giao đất để quản lý

 

x

13

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

x

 

14

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

x

 

15

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

x

 

16

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

x

 

17

Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư

 

x

18

Chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

 

x

19

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

x

 

20

Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

x

 

21

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

x

 

22

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc t.quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

x

 

23

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

 

x

24

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

x

 

25

Đăng ký biến động QSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất , quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSD đất đã có GCN.

x

 

26

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp GCN ( đổi tên, hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) giảm diện tích do sạt lở tự nhiên, thay đổi về hạn chế QSD đất, thay đổi về nghĩa vụ tài chính, thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký cấp GCN

x

 

27

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền SDĐ sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (Thủ tục đã có quyết định chuyển hình thức)

x

 

27.1

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (Thủ tục đã có quyết định chuyển hình thức)

x

 

27.2

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (trình UBND huyện quyết định chuyển hình thức)

x

 

28

Đăng ký với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

 

x

29

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng QSD đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

x

 

30

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

x

 

31

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

x

 

32

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 

x

B. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường

 

x

2

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

x

C. LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

Mức độ 3

Mức độ 4

1

San gạt mặt bằng, hạ cốt nền đối với đất sản xuất, đất vườn đã được giao đối với hộ gia đình, cá nhân.

x

 

 

Tổng số: 35 TTHC

26

09

II. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

 

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

x

 

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

x

 

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 

x

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

x

 

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

x

 

6

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

x

 

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

x

8

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

x

 

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

x

 

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

x

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

x

 

12

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

x

 

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

x

14

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

x

 

15

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

x

16

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

x

B

LĨNH VỰC CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

 

x

C

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

 

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

 

 

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được

 

 

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

 

5

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

 

6

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

 

7

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

 

8

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

 

9

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

 

 

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

 

 

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

 

 

D

LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng khi thực hiện hoạt động hòa giải

 

 

Đ

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

 

 

2

Phục hồi danh dự

 

 

E

LĨNH VỰC BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Công nhận báo cáo viên pháp luật

 

x

2

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

 

x

 

Tổng số: 33 TTHC

10

9

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

 

 

2

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 

 

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

 

 

4

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

 

 

5

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

 

 

6

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

7

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

 

 

8

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

9

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

10

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

 

 

11

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

 

 

12

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

 

 

13

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

 

 

14

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).

 

 

15

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

 

 

16

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

 

 

17

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở

 

 

18

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 

 

19

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

 

 

20

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

 

 

21

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

 

 

22

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 

 

23

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

 

 

24

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

 

 

25

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

 

 

26

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

 

 

27

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

 

 

28

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

 

 

29

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

 

 

30

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

 

 

31

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

 

 

32

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

 

 

33

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

 

 

34

Thủ tục hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.

 

 

35

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi

 

 

36

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em độ tuổi 5 tuổi

 

 

 

Tổng số: 36 TTHC

0

0

IV. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

SỐ TT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

 

 

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

x

 

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

x

 

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

x

 

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

x

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

x

 

B. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Đăng ký thành lập hợp tác xã

 

 

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

 

4

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

5

Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

 

6

Đăng ký khi hợp tác xã tách

 

 

7

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

 

8

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 

 

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

 

 

10

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

 

 

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

 

12

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

 

13

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

14

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

15

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 

 

 

Tổng số: 20 TTHC

0

0

V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

 

 

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

 

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

 

B

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

 

x

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

 

x

3

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (Trường hợp Giấy phép hết thời hạn hiệu lực)

 

x

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (Trường hợp Giấy phép bị mất hoặc hỏng)

4

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

 

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

 

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

 

C

LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện của hàng bán lẻ LPG chai

x

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện của hàng bán lẻ LPG chai

x

 

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện của hàng bán lẻ LPG chai

x

 

D

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

x

 

 

Tổng số: 13 TTHC

04

03

VI. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp khi được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền)

 

x

2

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp khi được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền)

 

x

3

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

x

4

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

x

 

5

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

x

 

6

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

x

 

7

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

x

 

8

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

x

 

9

Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

x

 

10

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

 

x

11

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

 

x

12

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

 

x

13

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

x

 

14

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

x

 

15

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

x

 

16

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

x

 

17

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

x

 

18

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

x

 

 

Tổng số: 18 TTHC

12

06

VII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

x

 

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

x

 

Tổng số: 02 TTHC

2

0

VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

 

x

2

Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

 

x

3

Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

 

x

4

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

x

 

5

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (TTHC được công bố bổ sung)

x

 

B

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

x

 

C

LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

 

x

2

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

x

 

D

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp giấy giới thiệu đi di chuyển hài cốt liệt sỹ và hỗ trợ đi thăm viếng mộ liệt sĩ

x

 

2

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

x

 

3

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

x

 

4

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

x

 

5

Xác nhận liệt sỹ đối với người không thuộc quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1994 trở về trước không còn giấy tờ

x

 

6

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

x

 

7

Trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

x

 

8

Giải quyết chế độ đối với người tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

x

 

9

Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế

x

 

10

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

x

 

11

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

x

 

12

Thủ tục trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần

x

 

13

Thủ tục đổi hoặc cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

x

 

14

Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

x

 

15

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

x

 

16

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

x

 

17

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

x

 

18

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng quân đội, công an trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

x

 

19

Thủ tục lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

x

 

20

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia.

x

 

21

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

x

 

Đ

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

x

 

2

Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

x

 

3

Thực hiện quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

x

 

4

Hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

x

 

5

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

x

 

6

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

x

 

7

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

x

 

8

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

x

 

9

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

x

 

10

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

x

 

11

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

x

 

12

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

x

 

13

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

x

 

E

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 

x

2

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

x

 

3

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

 

x

4

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19

 

x

 

Tổng số: 46 TTHC

39

07

IX. LĨNH VỰC NỘI VỤ

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức Độ 3

Mức độ 4

A

LĨNH VỰC TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG

 

 

1

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

 

2

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

 

 

3

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

 

 

4

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

 

 

5

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

 

 

6

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

 

 

7

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

 

 

8

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

 

B

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

 

2

Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

 

 

3

Tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

 

 

4

Tặng danh hiệu “lao động tiên tiến”

 

 

5

Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

 

 

6

Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

 

 

7

Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

 

 

8

Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

 

 

C

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Công nhận ban vận động thành lập hội

 

x

2

Thành lập hội

 

x

3

Phê duyệt điều lệ hội

 

x

4

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

 

x

5

Đổi tên hội

 

x

6

Hội tự giải thể

 

x

7

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

 

x

8

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

x

9

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

x

10

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

x

11

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

 

x

12

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

x

13

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

 

x

14

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

 

x

15

Đổi tên quỹ

 

x

16

Quỹ tự giải thể

 

x

 

Tổng số: 32 TTHC

 

16

X. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức Độ 3

Mức độ 4

A

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

 

1

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

x

 

2

Xác nhận bảng kê lâm sản

 

 

B

LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC

 

 

1

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

x

 

2

Bố trí dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

x

 

3

Hỗ trợ dự án liên kết

x

 

C

LĨNH VỰC THỦY LỢI

 

 

1

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)

 

 

2

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

 

 

3

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).

 

 

4

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).

 

 

5

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).

 

 

D

LĨNH VỰC THỦY SẢN

 

 

1

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

 

 

2

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

 

 

Đ

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

 

 

1

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

 

 

2

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

 

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

 

 

4

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

 

 

E

LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

 

 

 

Tổng số: 17 TTHC

04

0

XI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

 

 

2

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trong trường hợp thiết kế 3 bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (trong trường hợp thiết kế 2 bước) của công trình cấp III, cấp IV do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

 

 

B. LĨNH VỰC QUY HOẠCH

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Thẩm định (chấp thuận) quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ

 

 

C. LĨNH VỰC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng mới

 

 

2

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở

 

 

3

Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình.

 

 

4

Cấp lại giấy phép xây dựng

 

x

5

Gia hạn giấy phép xây dựng.

 

x

6

Điều chỉnh giấy phép xây dựng.

 

 

Tổng số: 09 TTHC

 

02

XII. LĨNH VỰC Y TẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

I

LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

 

XIII. LĨNH VỰC CÔNG AN

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ KIỆN

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

 

 

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

 

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

 

 

B. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)

 

 

2

Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)

 

 

3

Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)

 

 

Tổng số: 06 TTHC

 

 

XIV: LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A

LĨNH VỰC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

1

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

 

 

2

Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế.

 

 

3

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; Cấp sổ bảo hiểm xã hội.

 

 

B

LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

 

1

Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi).

 

 

2

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác.

 

 

C

LĨNH VỰC CẤP SỔ, THẺ

 

 

1

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế).

 

 

 

Tổng số: 06 TTHC

 

 

Ấn định danh sách: 274 TTHC; Mức độ 3: 97 TTHC; Mức độ 4: 52 TTHC