Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 186/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ VÀ HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG CÁC CẤP.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 61/HĐBT ngày 16 tháng 6 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về lập Hội đồng Thi đua các cấp;
Căn cứ Quyết định số 154/1998/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp ;
Căn cứ Văn bản số 356-CV/TU ngày 07 tháng 02 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác Thi đua - Khen thưởng trong giai đoạn mới ;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố tại Văn bản số 73/CV-TĐKT ngày 12 tháng 6 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 75/TCCQ ngày 01 tháng 7 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp được thành lập theo Quyết định số 781/QĐ-UB và Quyết định số 782/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 1992 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố là cơ quan tư vấn cho Ủy ban nhân dân thành phố về công tác thi đua-khen thưởng, có những nhiệm vụ sau :

2.1- Tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, phát động, xây dựng các phong trào thi đua, phong trào hành động Cách mạng của nhân dân nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố.

2.2- Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Đoàn thể trong việc tổ chức, chỉ đạo, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

2.3- Theo dõi tình hình các phong trào thi đua, phong trào hành động Cách mạng của nhân dân ; tổng kết, đánh giá phong trào để đề xuất với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ, hình thức khen thưởng thi đua, phù hợp với các quy định của Trung ương và tình hình thực tế của thành phố trong từng giai đoạn.

2.4- Xét chọn các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, phong trào hành động Cách mạng của nhân dân để đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị cấp trên xét khen thưởng.

Điều 3.- Thành phần của Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố gồm có :

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng ;

+ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách Khối văn xã, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng ;

+ Thủ trưởng cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố, Phó Chủ tịch (Chuyên trách) Thường trực Hội đồng ;

+ Phó Thủ trưởng cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng ;

+ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng ;

+ Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng.

+ Các Ủy viên của Hội đồng gồm có :

- Phó Trưởng Ban Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy ;

- Phó Trưởng Ban Ban Dân vận Thành ủy ;

- Phó Trưởng Ban Ban Tổ chức Thành ủy ;

- Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam thành phố;

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố;

- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thành phố;

- Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ;

- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố;

- Phó Giám đốc Công an thành phố ;

- Chỉ huy Phó Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố ;

- Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố ;

- Chánh Thanh tra thành phố ;

- Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá ;

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ;

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ;

- Cục trưởng Cục Thống kê thành phố.

Trực tiếp giúp việc cho Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố có cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố.

Điều 4.- Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động, được mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước thành phố để hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng của thành phố theo quy định của Nhà nước.

Điều 5.- Hội đồng Thi đua và Khen thưởng làm việc theo chế độ tập thể và theo Quy chế hoạt động của Hội đồng được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Các thành viên của Hội đồng sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng phân công.

Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng, thông qua các thành viên Hội đồng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định ban hành.

Điều 6.- Thủ trưởng các sở-ngành, Đoàn thể thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện căn cứ theo Quyết định này kiện toàn lại Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ở các ngành, các cấp ; hướng dẫn cấp dưới và các đơn vị cơ sở củng cố kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoạt động của Hội đồng có hiệu quả trong giai đoạn mới.

Điều 7.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 781/QĐ-UB và Quyết định số 782/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 1992 của Ủy ban nhân dân thành phố về cử các thành viên của Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố và các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố trái với Quyết định này.

Điều 8.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 8
- Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương
- Văn phòng Chủ tịch Nước
- Văn phòng Chính phủ
- Viện Thi đua-Khen thưởng Nhà nước
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Văn phòng Thành ủy, Các Ban Đảng Thành ủy
- Các Tổng Công ty thuộc Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX-Ph)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải