Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1853/QĐ-BTC

 Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT BẢO HIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BTC ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm như sau:

Thanh tra chuyên ngành về kinh doanh bảo hiểm đối với các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Điều 2. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm như sau:

Đổi tên Phòng Kiểm tra thành Thanh tra Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (gọi tắt là Thanh tra bảo hiểm).

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các nội dung khác quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thực hiện theo Quyết định số 288/QĐ-BTC ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Vp ĐU, CĐ;
- Website BTC;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1853/QĐ-BTC năm 2009 bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 1853/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 31/07/2009
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Vũ Văn Ninh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 31/07/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 11/06/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản