Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1833/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: MỞ RỘNG KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN LỴ VĨNH THẠNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Mở rộng khu trung tâm hành chính huyện lỵ Vĩnh Thạnh;

Xét đề nghị của UBND huyện Vĩnh Thạnh Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 28/5/2014 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Mở rộng khu trung tâm hành chính huyện lỵ Vĩnh Thạnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 140/BC-SKHĐT ngày 02/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Mở rộng khu trung tâm hành chính huyện lỵ Vĩnh Thạnh.

2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

3. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.

4. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Xây dựng tuyến cống BTLT D80cm, chiều dài L = 257,4m; trên tuyến có hố thu nước kích thước (1x1)m bằng BTXM đá 2x4 mác 200 trên có tấm đan BTCT đá 1x2 mác 200.

- Xây dựng tuyến rãnh hở BTXM chiều dài 21,3m kích thước (0,4x0,6)m, xây dựng hố ga ở cuối tuyến.

(Những nội dung khác và chi tiết việc điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng của công trình theo hồ sơ đơn vị tư vấn lập và Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Vân báo cáo kết quả thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công công trình tại Văn bản số 02/BC-TTr ngày 20/5/2014 và UBND huyện Vĩnh Thạnh báo cáo kết quả thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại văn bản số 67/KQTĐ-UBND ngày 28/5/2014).

5. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Để phù hợp với điều kiện thoát nước mưa trong khu vực và thoát nước thải cho khu quy hoạch dân cư khu trung tâm huyện lỵ.

6. Tổng mức đầu tư đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung:

Đơn vị tính: Đồng

TT

Nội dung

Tổng mức đầu tư đã duyệt theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)

Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung

1

Chi phí xây dựng

10.087.327.000

782.742.000

10.870.069.000

2

Chi phí quản lý Dự án

215.104.000

17.139.000

232.243.000

3

Chi phí Tư vấn ĐTXD

805.342.000

-125.426.000

679.916.000

4

Chi phí bồi thường, GPMB

30.000.000

-30.000.000

0

5

Chi phí khác

196.311.000

-159.282.000

37.029.000

6

Chi phí dự phòng

655.272.000

-485.173.000

170.099.000

 

Tổng cộng

11.989.356.000

0

11.989.356.000

7. Thời hạn thi công phần công việc bổ sung: Gia hạn thời gian thi công phần công việc bổ sung đến hết ngày 30/9/2014.

8. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình nêu tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc