Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1832/2007/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 06 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 3233/2004/QĐ-UB NGÀY 29/12/2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ ÁP DỤNG CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 175/TTr-SNV ngày 3/7/2007 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 43/BC-STP ngày 30/7/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3233/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về áp dụng cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3233/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về áp dụng cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh như sau:

- Bổ sung lĩnh vực: "Lao động - Thương binh và Xã hội" vào Điều 1 sau gạch đầu dòng thứ 4.

- Bổ sung cụm từ: "Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Đối với lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội" vào Điều 2, Điểm 2 sau gạch đầu dòng thứ 3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Ban chỉ đạo CCHC tỉnh (Sở Nội vụ);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP7, VP2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1832/2007/QĐ-UBND sửa đổi việc áp dụng cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Bình theo Quyết định 3233/2004/QĐ-UBND

  • Số hiệu: 1832/2007/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 06/08/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình
  • Người ký: Bùi Văn Thắng
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 10/11/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản