Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1822/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 28 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tại Tờ trình số 1411/TTr-SGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế (phụ lục 1)04 thủ tục hành chính bãi bỏ (phụ lục 2) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục - Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh ủy (để b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

PHỤ LỤC 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1822/QĐ-CTUBND ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

I. DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân:

1

Thủ tục: Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

2

Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

3

Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp

4

Thủ tục: Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

5

Thủ tục: Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

6

Thủ tục: Thủ tục sáp nhập, chia tách Trung tâm Giáo dục thường xuyên

7

Thủ tục: Đình chỉ hoạt động Trung tâm Giáo dục thường xuyên

8

Thủ tục: Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp

9

Thủ tục: Sáp nhập, chia tách Trung tâm Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp

10

Thủ tục: Đình chỉ hoạt động Trung tâm Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp

11

Thủ tục: Giải thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp

12

Thủ tục: Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học

13

Thủ tục: Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cấp nhật kiến thức khác... theo chương trình giáo dục thường xuyên

14

Thủ tục Thành lập trường trung học phổ thông

15

Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

16

Thủ tục Công nhận trường THCS, THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học đạt Chuẩn Quốc gia

II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

1. Thủ tục: Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN)

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức (hoặc cá nhân) nộp hồ sơ tại Phòng Văn thư của Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định, 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định).

- Bước 2: Cán bộ Phòng GDCN-TX sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Sở Giáo dục-Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thẩm định hồ sơ: Nếu thống nhất việc thành lập trường, Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan lấy ý kiến thỏa thuận về việc thành lập trường.

- Bước 4: Sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN.

- Bước 5: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại phòng GDCN-TX Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

* Cách thức thực hiện;

Nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của Sở Giáo dục-Đào tạo.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình về việc thành lập trường;

- Đề án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau:

+ Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;

+ Các ngành dự kiến đào tạo;

+ Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;

+ Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);

+ Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ các ngành dự kiến đào tạo của trường.

b/ Số lượng hồ sơ là 04 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

- Cơ quan, hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí (nếu có): Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đề án thành lập trường phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giáo dục năm 2005.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục.

- Thông tư số 54/2011/TT BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường TCCN.

2. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN).

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức (hoặc cá nhân) nộp hồ sơ tại Phòng Văn thư của Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định, 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định).

- Bước 2: Cán bộ Phòng GDCN-TX sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Sở Giáo dục-Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thẩm định hồ sơ: Nếu thống nhất việc sáp nhập, chia tách trường, Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan lấy ý kiến thỏa thuận về việc sáp nhập, chia tách trường.

- Bước 4: Sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định sáp nhập, chia tách để thành lập trường mới.

- Bước 5: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại phòng GDCN-TX Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

* Cách thức thực hiện;

Nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của Sở Giáo dục-Đào tạo.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình về việc xin sáp nhập, chia tách để thành lập trường mới;

- Đề án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau:

+ Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;

+ Các ngành dự kiến đào tạo;

+ Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;

+ Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);

+ Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ các ngành dự kiến đào tạo của trường.

b/ Số lượng hồ sơ là 04 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan, hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí (nếu có): Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường TCCN;

- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học sinh;

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giáo dục năm 2005.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục.

- Thông tư số 54/2011/TT BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường TCCN.

3.Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN).

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Sở Giáo dục- Đào tạo tổ chức thanh tra tình trạng thực tế của trường.

- Bước 2: Căn cứ kết quả thanh tra, Sở Giáo dục-Đào tạo ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường.

- Bước 3: Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường TCCN phải xác định rõ lý do đình chỉ, thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, người học và người lao động trong trường. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường TCCN phải được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, quản lý và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Bước 4: Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại. Quyết định cho phép trường TCCN hoạt động giáo dục trở lại phải được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, quản lý.

* Cách thức thực hiện;

Nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của Sở Giáo dục-Đào tạo.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị đình chỉ hoạt động trường TCCN

- Văn bản báo cáo kết luận thanh tra

- Phương án xử lý và các biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo và người học.

b/ Số lượng hồ sơ là 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

- Cơ quan, hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí (nếu có): Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

b) Không bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 9 của Thông tư này;

c) Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

d) Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 2 năm kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;

đ) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giáo dục năm 2005.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục.

- Thông tư số 54/2011/TT BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường TCCN.

4.Thủ tục: Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN)

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức (cá nhân) thành lập trường nộp đơn đề nghị giải thể hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thanh tra trường TCCN khi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

- Bước 2: Sở Giáo dục sẽ tiếp nhận hồ sơ và có văn bản báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Bước 3: Uỷ ban nhân dân tỉnh (cơ quan ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN) tổ chức thanh tra tình trạng thực tế của trường, gửi văn bản báo cáo kết quả thanh tra và phương án xử lý về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bước 4: Căn cứ kết quả thanh tra, Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định giải thể trường TCCN.

- Bước 5: Thông báo kết quả tại Sở Giáo dục-Đào tạo và các phương tiện thông tin đại chúng.

* Cách thức thực hiện;

Nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của Sở Giáo dục-Đào tạo.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Công văn của trường đề nghị giải thể, trong công văn cần nêu rõ lý do giải thể, các phương án giải quyết các vấn đề về quyền lợi của giáo viên, người học và người lao động trong trường;

- Văn bản báo cáo kết luận thanh tra.

b/ Số bộ hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan, hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí (nếu có): Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường TCCN;

- Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giáo dục năm 2005.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục.

- Thông tư số 54/2011/TT BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường TCCN.

5. Thủ tục: Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX)

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức (hoặc cá nhân) nộp hồ sơ tại Phòng Văn thư của Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định, 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định).

- Bước 2: Cán bộ Phòng GDCN-TX sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Sở Giáo dục-Đào tạo gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định. Đối với trung tâm cấp huyện, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Đối với trung tâm cấp tỉnh, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại phòng GDCN-TX Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

* Cách thức thực hiện;

Nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của Sở Giáo dục-Đào tạo.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

- Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên:

+ Nhu cầu của việc thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên;

+ Phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;

+ Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định tại Điều 8 của Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm Giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

* Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân

+ Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục-Đào tạo

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí: không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Việc thành lập trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng;

2. Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 25 của Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm Giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).;

3. Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Điều 35, Điều 38 của Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm Giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giáo dục năm 2005.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục.

- Quyết định số 01/2007/QĐ -BGDĐT ngày 02/01/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX.

6. Thủ tục: Thủ tục sáp nhập, chia tách Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX).

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức (hoặc cá nhân) nộp hồ sơ tại Phòng Văn thư của Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định, 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định).

- Bước 2: Cán bộ Phòng GDCN-TX sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Sở Giáo dục-Đào tạo gửi hồ sơ sáp nhập, chia tách trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định. Đối với trung tâm cấp huyện, chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định sáp nhập, chia tách trung tâm. Đối với trung tâm cấp tỉnh, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra. Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại phòng GDCN-TX Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

* Cách thức thực hiện;

Nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của Sở Giáo dục-Đào tạo.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình xin sáp nhập, chia tách để thành lập trung tâm mới;

- Đề án sáp nhập, chia tách để thành lập trung tâm mới với những nội dung chủ yếu sau:

+ Nhu cầu của việc thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên;

+ Phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;

+ Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định tại Điều 8 của Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm Giáo dục thường xuyên;

+ Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

b/ Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

* Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân

+ Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục-Đào tạo

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí: không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

2. Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 25 của Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm Giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3. Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Điều 35, Điều 38 của Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm Giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giáo dục năm 2005.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục năm 2009.

- Quyết định số 01/2007/QĐ -BGDĐT ngày 02/01/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX.

7.Thủ tục: Đình chỉ hoạt động Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX).

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thanh tra tình hình thực tế của trung tâm GDTX khi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ.

- Bước 2: Sở Giáo dục sẽ tiếp nhận hồ sơ và làm công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định việc đình chỉ hoạt động.

- Bước 3: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Bước 4: Thông báo kết quả tại Sở Giáo dục-Đào tạo và các phương tiện thông tin đại chúng.

* Cách thức thực hiện;

Nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của Sở Giáo dục-Đào tạo.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị đình chỉ hoạt động trung tâm GDTX

- Văn bản báo cáo kết luận thanh tra

- Phương án xử lý và các biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo và người học.

b/ Số bộ hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan, hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí (nếu có): Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ.

- Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của trung tâm giáo dục thường xuyên.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giáo dục năm 2005.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục.

- Quyết định số 01/2007/QĐ -BGDĐT ngày 02/01/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX.

8. Thủ tục: Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp (TTGDTX-HN).

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức (hoặc cá nhân) nộp hồ sơ tại Phòng Văn thư của Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định, 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định).

- Bước 2: Cán bộ Phòng GDCN-TX sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Sở Giáo dục-Đào tạo gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại phòng GDCN-TX Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

* Cách thức thực hiện;

Nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của Sở Giáo dục-Đào tạo.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp;

- Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp:

+ Sự cần thiết của việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp;

+ Phương hướng hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp;

+ Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định tại Điều 8 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008); và Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm Giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

b/ Số bộ hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan, hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ..

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí (nếu có): Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Việc thành lập trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

2. Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 25 của Quy chế chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 ) và Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm Giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3. Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Điều 35 của Quy chế chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008) và Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm Giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giáo dục năm 2005.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục.

- Quyết định số 01/2007/QĐ -BGDĐT ngày 02/01/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX.

- Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTKTTH-HN.

9. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trung tâm Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp (GDTX-HN).

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức (hoặc cá nhân) nộp hồ sơ tại Phòng Văn thư của Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định, 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định).

- Bước 2: Cán bộ Phòng GDCN-TX sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Sở Giáo dục-Đào tạo gửi hồ sơ sáp nhập, chia tách trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại phòng GDCN-TX Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

* Cách thức thực hiện;

Nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của Sở Giáo dục-Đào tạo.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình xin sáp nhập, chia tách trung tâm;

- Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp:

+ Sự cần thiết của việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp;

+ Phương hướng hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp;

+ Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định tại Điều 8 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008; Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm Giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

b/ Số bộ hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan, hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí (nếu có): Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

2. Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 25 của Quy chế chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008; Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm Giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).)..

3. Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Điều 35 của Quy chế chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008); Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm Giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giáo dục năm 2005.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục.

- Quyết định số 01/2007/QĐ -BGDĐT ngày 02/01/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX.

- Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTKTTH-HN.

10.Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trung tâm Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp (GDTX-HN).

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thanh tra tình hình thực tế của trung tâm GDTX –HN khi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ.

- Bước 2: Sở Giáo dục sẽ tiếp nhận hồ sơ và làm công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định việc đình chỉ hoạt động.

- Bước 3: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp.

- Bước 4: Thông báo kết quả tại Sở Giáo dục-Đào tạo và các phương tiện thông tin đại chúng.

* Cách thức thực hiện;

Nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của Sở Giáo dục-Đào tạo.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị đình chỉ hoạt động trung tâm GDTX-HN

- Văn bản báo cáo kết luận thanh tra

- Phương án xử lý và các biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo và người học.

b/ Số bộ hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan, hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí (nếu có): Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ.

- Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giáo dục năm 2005.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục.

- Quyết định số 01/2007/QĐ -BGDĐT ngày 02/01/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX.

- Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTKTTH-HN.

11.Thủ tục: Giải thể trung tâm Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp (GDTX-HN).

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức (cá nhân) thành lập trường nộp đơn đề nghị giải thể hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thanh tra trung tâm GDTX-HN khi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

- Bước 2: Sở Giáo dục sẽ tiếp nhận hồ sơ và làm công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định việc giải thể trung tâm GDTX-HN.

- Bước 3: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp.

- Bước 4: Thông báo kết quả tại Sở Giáo dục-Đào tạo và các phương tiện thông tin đại chúng.

* Cách thức thực hiện;

Nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của Sở Giáo dục-Đào tạo.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị giải thể trung tâm GDTX-HN

- Văn bản báo cáo kết luận thanh tra

- Phương án xử lý và các biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo và người học.

b/ Số bộ hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan, hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí (nếu có): Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm.

- Hết thời gian đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoạt động.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giáo dục năm 2005.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục.

- Quyết định số 01/2007/QĐ -BGDĐT ngày 02/01/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX.

- Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTKTTH-HN.

12. Thủ tục: Thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học (TTNN-TH).

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức (hoặc cá nhân) nộp hồ sơ tại Phòng Văn thư của Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định, 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định).

- Bước 2: Cán bộ Phòng GDCN-TX sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Sau khi thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu có đủ điều kiện thành lập, Sở Giáo dục - Đào tạo trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm.

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại phòng GDCN-TX Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

* Cách thức thực hiện;

Nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của Sở Giáo dục-Đào tạo.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình xin thành lập trung tâm;

- Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

b/ Số bộ hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan, hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí (nếu có): Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giáo dục năm 2005.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục.

- Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ-tin học;

13. Thủ tục: Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cấp nhật kiến thức khác... theo chương trình giáo dục thường xuyên.

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức (hoặc cá nhân) nộp hồ sơ tại Phòng Văn thư của Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định, 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định).

- Bước 2: Cán bộ Phòng GDCN-TX sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Sau khi thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu có đủ điều kiện hoạt động, Sở Giáo dục - Đào tạo ra quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại phòng GDCN-TX Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

* Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của Sở Giáo dục-Đào tạo.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu;

b) Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Nội quy hoạt động của trung tâm;

d) Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;

đ) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

e) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

g) Các quy định về học phí, lệ phí;

h) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

b/ Số bộ hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục-Đào tạo Bình Định.

b) Cơ quan, hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp phép đào tạo

* Lệ phí (nếu có): Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định tại Điều 30 của Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

2. Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

3. Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

4. Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

5. Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2008 của Bộ GD&ĐT quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên;

- Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ-tin học;

14. Thủ tục: Thành lập trường trung học phổ thông.

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo – 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày trong tuần.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

* Cách thức thực hiện;

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a). Hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học:

1) Đề án thành lập trường;

2) Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

3) Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

4) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

5) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

b). Số lượng hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời bằng văn bản kết quả xét duyệt của UBND tỉnh.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan, hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

d) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ,Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí (nếu có): Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Có Đề án thành lập trường phug hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giáo dục năm 2005.

- Quyết định số 39/2001/QĐBGD&ĐT ngày 28/8/2011 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT v/v Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường THPT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông.

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo – 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày trong tuần.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

* Cách thức thực hiện;

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1) Đề án sáp nhập, chia tách trường;

2) Tờ trình về Đề án sát nhập chia tách trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

3) Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

4) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép sát nhập, chia tách trường;

5) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

b). Số lượng hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời bằng văn bản kết quả xét duyệt của UBND tỉnh.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan, hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

d) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí (nếu có): không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

c) Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giáo dục năm 2005.

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT v/v Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục.

- Quyết định số 39/2001/QĐBGD&ĐT ngày 28/8/2001 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường THPT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

16. Thủ tục Công nhận trường THCS, THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học đạt Chuẩn Quốc gia

* Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Các đơn vị nộp hồ sơ cho Phòng GDTrH, Sở Giáo dục và Đào tạo – 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần (trước 31 tháng 8 hằng năm).

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để các đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định (trong thời hạn 1 tuần).

+ Bước 3: Thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện so với 5 tiêu chuẩn được quy định trong chương II của Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT .

+ Bước 4: Hoàn chỉnh hổ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận và cấp bằng công nhận cho các đơn vị.

* Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của nhà trường đề nghị công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

+ Báo cáo thực hiện 5 tiêu chuẩn quy định trong chương II của quy chế trong Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT , kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường.

+ Biên bản tự kiểm tra của trường và biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

b) Số lượng hồ sơ: - 04 bộ (đối với trường THCS);

- 03 bộ (đối với trường THPT).

* Thời hạn giải quyết: 75 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan, hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

d) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Thường vụ Công đoàn ngành GD-ĐT.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí (nếu có): Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giáo dục năm 2005;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

- Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ GD-ĐT v/v Ban hành Quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

 

PHỤ LỤC 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1822/QĐ-CTUBND ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Stt

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân:

1

Thủ tục: Thẩm định đề án thành lập trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN, trung tâm tin học - ngoại ngữ ngoài công lập

2

Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông

II. Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ:

3

Thủ tục: Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp.

4

Thủ tục: Đóng dấu nổi trên bằng tốt nghiệp THPT