Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1821/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 1250/QĐ-UBND NGÀY 28/5/2018, QUYẾT ĐỊNH SỐ 806/QĐ-UBND NGÀY 04/4/2019 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2312/QĐ-UBND NGÀY 09/10/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIÊN GIANG VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN VỚI CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1389/TTr-SXD ngày 29 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định về việc ban hành các Quy chế phối hợp giữa Chủ đầu tư dự án với các Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy chế phối giữa Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh với các Chủ đầu tư dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

2. Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy chế phối giữa BQL Dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

3. Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy chế phối giữa Sở Giao thông vận tải với BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

Các Chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mình hoặc thỏa thuận ký hợp đồng ủy thác (sau khi xin ý kiến của người quyết định đầu tư) với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh (sau đây viết tắt là Ban Quản lý) để Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư theo quy định. Chủ đầu tư và Ban Quản lý chịu trách nhiệm trước pháp luật về phần việc do mình thực hiện.

Đối với các gói thầu chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này, Ban Quản lý bàn giao lại Chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của mình hoặc thỏa thuận ký hợp đồng ủy thác cho Ban Quản lý thực hiện.

Đối với những gói thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đã lựa chọn được nhà thầu hoặc đã ký kết hợp đồng, Ban Quản lý tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành gói thầu. Ban Quản lý vừa thực hiện chức năng quản lý dự án vừa chức năng Chủ đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành cấp tỉnh; BQL Dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, BQL Dự án ĐTXD chuyên ngành dân dụng và công nghiệp, BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh; các Chủ đầu tư dự án, Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, cvquoc (01b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Minh Thành