Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 182/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐỔI TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y - PHÁP Y TÂM THẦN THÀNH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 117/HĐBT ngày 21 tháng 7 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về Giám định tư pháp ;
Căn cứ Thông tư số 78/TT-QĐ ngày 26 tháng 01 năm 1989 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về Giám định tư pháp ;
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-UB ngày 08 tháng 10 năm 1979 và Quyết định số 860/QĐ-UB ngày 01 tháng 6 năm 1992 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập và đổi tên Tổ chức giám định pháp y - pháp y tâm thần thành phố ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 2464/SYT-TCCB ngày 04 tháng 8 năm 2003, của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1875/STP-BTTP ngày 18 tháng 8 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 105 /TCCQ ngày 03 tháng 9 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay đổi tên Tổ chức giám định pháp y - pháp y tâm thần (được thành lập theo Quyết định số 263/QĐ-UB ngày 08 tháng 10 năm 1979 và Quyết định số 860/QĐ-UB ngày 01 tháng 6 năm 1992 của Ủy ban nhân dân thành phố) thành Tổ chức giám định pháp y.

Điều 2.- Tổ chức giám định pháp y có nhiệm vụ :

2.1- Thực hiện giám định trong lĩnh vực pháp y những vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương và Trung ương trưng cầu theo luật định.

2.2- Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế.

2.3- Đảm bảo chế độ bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan và chế độ báo cáo, lưu trữ, bảo mật theo quy định hiện hành.

Điều 3.- Tổ chức giám định pháp y do Giám định viên trưởng phụ trách và có các giám định viên.

3.1- Giám định viên trưởng và các giám định viên phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tư pháp.

3.2- Giám định viên trưởng và các giám định viên có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong pháp luật tố tụng, Nghị định số 117/HĐBT ngày 21 tháng 7 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và các văn bản pháp quy có liên quan.

3.3- Giám định viên trưởng Tổ chức giám định pháp y thành phố có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ chức giám định pháp y thông qua Sở Y tế và Sở Tư pháp để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ; chế độ tiền lương và bồi dưỡng đối với giám định viên được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định có liên quan trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5.-Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố có liên quan và các thành viên Tổ chức giám định pháp y có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận :
- Như điều 5  
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Tòa án nhân dân thành phố
- Viện kiểm sát nhân dân thành phố
- Công an thành phố
- Sở Tài chánh-Vật giá
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/VX,
- Tổ VX, NC
- Lưu (VX/Ph)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải