Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1813/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN “HOÀN THÀNH MỤC TIÊU VÀ DUY TRÌ KIỂM SOÁT DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘI” DO TỔ CHỨC SỨC KHỎE GIA ĐÌNH QUỐC TẾ (FHI 360) - MỸ TÀI TRỢ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương;

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát trin chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: S225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ ý kiến của Sở Tài chính (văn bản số 989/STC-TCHCSN ngày 09/02/2021), Sở Ngoại vụ (văn bản số 192/NV-HTQT ngày 02/02/2021) và Công an thành phố Hà Nội (văn bản mật số 1103/CAHN-ANĐg ngày 05/02/2021);

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1027/TTr-SYT ngày 20/01/2021 và văn bản số 4462/SYT-KHTC ngày 25/3/2021 đề nghị phê duyệt Dự án Hoàn thành mục tiêu và duy trì kiểm soát dịch HIV/AIDS tại Hà Nội” do tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế - Mỹ tài trợ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 127/BC-KH&ĐT ngày 08/4/2021 về kết quả thẩm định nội dung văn kiện Dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận Dự án với những nội dung chủ yếu sau:

- Tên Dự án: Hoàn thành mục tiêu và duy trì kiểm soát dịch HIV/AIDS tại Hà Nội.

- Tổ chức tài trợ: Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI 360) - Mỹ.

- Chủ Dự án: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.

- Thời gian thực hiện Dự án: 12 tháng (kể từ khi Dự án được UBND Thành phố phê duyệt).

- Mục tiêu chung Dự án: Hoàn thành mục tiêu và duy trì kiểm soát dịch HIV/AIDS tại Hà Nội, giải quyết các tồn tại lâu nay, hoàn thành mục tiêu 95-95-95 trong các nhóm nguy cơ cao, nhóm ưu tiên và thúc đy việc tự lực quản lý các chương trình phòng, chống HIV tại Hà Nội.

- Kết quả chính của Dự án:

+ Tiếp cận 3.070 người có nguy cơ nhiễm HIV bao gồm những người chưa bao giờ được tiếp cận hoặc cung cấp dịch vụ, kết nối họ đến dịch vụ.

+ Tư vấn xét nghiệm và cung cấp kết quả cho 3.052 khách hàng với tỷ lệ dương tính tối thiểu đạt 4%.

+ Điều trị ARV cho 565 bệnh nhân mới, trung bình ít nhất 141 bệnh nhân mỗi quý.

+ Duy trì tối thiểu 95% và đạt được 5.770 người bệnh ARV, đảm bảo tỷ lệ thất thoát bệnh nhân ít nhất 98.75% mỗi quý và hơn 95% trong năm tài chính 2021 bao gồm ít nhất 90% bệnh nhân duy trì điều trị ARV dưới 12 tháng.

+ Đảm bảo 80% bệnh nhân được xét nghiệm tải lượng vi rút (TLVR) thường quy và 95% có kết quả TLVR dưới ngưỡng ức chế.

+ Mở rộng việc cấp phát thuốc 3 tháng: cấp thuốc ARV 3 tháng cho ít nhất 705 số bệnh nhân đủ tiêu chun, phù hợp với tồn kho ARV tại cơ sở và theo đúng hướng dẫn quốc gia.

+ Đảm bảo 100% điều trị dự phòng Lao cho bệnh nhân khi bắt đầu điều trị và ít nhất 85% số bệnh nhân đang điều trị.

+ Đảm bảo 80% bệnh nhân điều trị ARV được sử dụng thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế và xét nghiệm TLVR nguồn bảo hiểm y tế được triển khai trên toàn Thành phố.

+ Triển khai các can thiệp quản lý trường hợp trực tuyến, tiến hành xây dựng và triển khai các quy tắc cho các bác sỹ, tư vấn viên và nhân viên cộng đồng nhằm hỗ trợ khách hàng trực tuyến trong việc tuân thủ, nhắc hẹn, tác dụng phụ và xử lý các trường hợp nhỡ hẹn sao cho phù hợp với mong muốn của khách hàng.

+ Hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở y tế hoàn thành mục tiêu trong hợp đồng và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu.

+ Đảm bảo chất lượng dữ liệu tại tất cả các cơ sở dự án hỗ trợ, báo cáo giám sát, đánh giá và phản hồi cộng đồng được đánh giá tích hp trong giám sát và cải thiện hoạt động cấp Thành phố.

-  Địa điểm thực hiện Dự án: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm, Trung tâm Y tế quận Tây H, Trung tâm Y tế huyện Ba Vì, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì và Bệnh viện 09.

- Tổng giá trị Dự án: 3.831.153.800 đồng (ba tỷ, tám trăm ba mươi mốt triệu, một trăm năm mươi ba nghìn, tám trăm đồng) do Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI 360) tài trợ không hoàn lại.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm Sở Y tế:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận Dự án.

- Chỉ đạo tổ chức, quản lý tiếp nhận Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, quy định về quản lý tài chính và các quy định liên quan.

- Phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án, kế hoạch tài chính, dự toán thu chi ngân sách nhà nước hằng năm trên cơ sở đề xuất chủ khoản viện trợ, phù hợp quy định pháp luật có liên quan.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng, 1 năm về tình hình sử dụng khoản viện trợ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Trách nhiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội:

- Thực hiện tiếp nhận dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, quy định về quản lý tài chính và các quy định liên quan.

- Thành lập Ban Quản lý dự án để sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính trình cấp thẩm quyền phê duyệt; xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước hằng năm đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Giám sát việc thực hiện các hợp đồng và xử lý vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

- Chịu trách nhiệm hạch toán, quyết toán, báo cáo đầy đủ các nguồn vốn, tài sản tiếp nhận và sử dụng.

- Báo cáo định kỳ 06 tháng, 1 năm về lình hình tiếp nhận viện trợ, giải ngân, báo cáo kết thúc khoản viện trợ chậm nhất không quá 06 tháng sau khi kết thúc thực hiện cho cơ quan chủ quản.

- Chịu trách nhiệm về thất thoát, lãng phí, tham nhũng và sai phạm thuộc thẩm quyền trong công tác tổ chức quản lý thực hiện.

- Làm thủ tục xác nhận viện trợ theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn chủ Dự án tiếp nhận Dự án đúng quy định pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ Dự án các thủ tục tài chính liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đúng quy định pháp luật và Thành phố.

5. Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn việc tiếp nhận và thực hiện Dự án đúng chức năng được giao.

6. Các Sở, ngành, UBND các quận/huyện và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ Dự án để triển khai tiếp nhận dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại Giao;
- Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Chử Xuân Dũng, Hà Minh Hải;
- Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ, Trung tâm Y tế huyện Ba Vì, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì và Bệnh viện 09.
- VPUB: các
PCVP, KGVX, TKBT, KT, NC;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng