Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 181/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2003 NGUỒN VỐN TỪ QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu-chi ngân sách ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3539/KHĐT-TH ngày 25 tháng 8 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long, Xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp và Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, với tổng số vốn 68,868 tỷ đồng (theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm) ; trong đó :

+ Công trình chuyển tiếp 05 dự án, với số vốn 68,398 tỷ đồng ;

+ Chuẩn bị đầu tư 01 dự án, với số vốn 0,028 tỷ đồng ;

+ Công tác quy hoạch 04 dự án, với số vốn 0,442 tỷ đồng.

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 tổ chức thực hiện đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Tổng Giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước có tên nêu tại Điều 1, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Tổ CNN, TM, Tổ TH (5b)
- Lưu (TH-LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải