Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1805/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2016” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI);

Căn cứ Kế hoạch số 387/KH-MTTW-BTT ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện Đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016;

Sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2016” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đề ra các hoạt động thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016” (sau đây viết tắt là Đề án), phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng giữa các cơ quan tham gia Đề án.

- Tổ chức thực hiện Đề án nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể nhân dân, qua đó bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật của đội ngũ cán bộ mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhân dân.

- Việc triển khai thực hiện Đề án lấy khu dân cư làm địa bàn tổ chức thực hiện, đồng thời tập trung ưu tiên triển khai ở những nơi làm điểm, nhằm phát huy những mô hình hiệu quả trong việc xây dựng nội dung, hình thức, mô hình, cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên với các cơ quan nhà nước liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Triển khai thực hiện Đề án phải gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; tập trung triển khai thực hiện Đề án ở những địa phương làm điểm, đồng thời mở rộng việc xây dựng mô hình hoạt động của “Nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật” nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung triển khai, phân công cụ thể trách nhiệm của từng sở, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện Đề án, bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với đối tượng tác động của Đề án; phù hợp với tiến độ chung và yêu cầu của việc thực hiện Đề án trong từng giai đoạn.

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư phải đảm bảo các hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm vùng miền, tập tục, ngôn ngữ của mỗi địa phương.

- Việc sử dụng kinh phí phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, hình thức trong quá trình triển khai Đề án.

II. CƠ QUAN CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

1. Cơ quan chủ trì: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

2. Cơ quan tham gia: Hội Nông dân tỉnh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Phát huy vai trò gương mẫu chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các cá nhân tiêu biểu và nhân dân ở cộng đồng dân cư; tập trung củng cố, kiện toàn Ban công tác Mặt trận, Chi hội, Chi đoàn của các tổ chức Đoàn thể nhân dân ở khu dân cư nâng cao khả năng tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan trực tiếp đến nhân dân như: Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đất đai, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Bình đẳng giới, Luật Hòa giải ở cơ sở, pháp luật hình sự, khiếu nại, tố cáo, hôn nhân gia đình, pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, pháp luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng v.v.... và vận động nhân dân tại cộng đồng chấp hành pháp luật có hiệu quả.

2. Kế thừa và phát huy các hình thức và phương pháp tập hợp của Mặt trận và các tổ chức thành viên, tiến hành củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Câu lạc bộ pháp luật”, “Nhóm nòng cốt”… ở cơ sở, để tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật tại cộng đồng khu dân cư; đa dạng hóa các hình thức đưa pháp luật đến nhân dân, kết hợp giữa tủ sách pháp luật với các hình thức đọc sách ở khu dân cư như điểm bưu điện văn hóa xã, tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt khu dân cư, câu lạc bộ, thông qua các hoạt động của nhóm nòng cốt, trợ giúp pháp lý, truyền thanh cơ sở, tuyên truyền miệng, tờ gấp, tờ rơi, lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật với nội dung sinh hoạt của tổ chức đoàn thể…

Tập trung biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật ngắn gọn, dễ nhớ phù hợp với từng giới, từng đối tượng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của nhân dân; phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, cung cấp tài liệu, văn bản pháp luật cần thiết cho Ban công tác Mặt trận, các Chi hội, chi đoàn, các thành viên “Nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật”....

3. Trong năm 2014, chọn một số xã, phường, thị trấn tiêu biểu để xây dựng mô hình điểm sáng trong chấp hành pháp luật, sau đó triển khai ra diện rộng trong năm 2015, 2016.

4. Lồng ghép việc phổ biến giáo dục pháp luật, vận động chấp hành pháp luật với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trọng tâm là phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giám sát thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, công tác hòa giải ở cơ sở, việc thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư ...

5. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án theo từng năm, rút kinh nghiệm để bổ sung các giải pháp thích hợp cho công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật; biểu dương, khen thưởng cho tập thể, gia đình, cá nhân và khu dân cư thực hiện tốt việc chấp hành pháp luật.

IV. THỜI GIAN VÀ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

1. Năm 2014

a. Thành lập Ban Điều hành Đề án, Tổ giúp việc và xây dựng văn bản triển khai Đề án

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp các cơ quan tham gia Đề án hiệp thương nhân sự và đề nghị UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Điều hành tỉnh thực hiện Đề án (sau đây viết tắt là Ban Điều hành) do lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng ban và các thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Hội Nông dân tỉnh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính.

Ban Điều hành có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; định kỳ báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án cho Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương. Trưởng ban Điều hành phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, xây dựng Quy chế làm việc và bảo đảm các điều kiện cho Ban Điều hành hoạt động có hiệu quả.

- Trưởng Ban Điều hành quyết định thành lập Tổ giúp việc cho Ban Điều hành gồm một số cán bộ có kiến thức pháp luật, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan có thành viên tham gia Ban Điều hành. Nhiệm vụ Tổ giúp việc do Ban Điều hành phân công.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2014.

b. Tổ chức triển khai Đề án và chỉ đạo điểm thực hiện Đề án tại một số xã, phường, thị trấn

- Mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 01 xã, phường, thị trấn làm đơn vị điểm vừa là của tỉnh, vừa là của huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện Đề án. Giao Ban Điều hành tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án cho các địa phương được chọn làm điểm (Địa phương được chọn điểm, thời gian, đối tượng dự hội nghị Ban Điều hành tỉnh sẽ có thông báo cụ thể).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn làm điểm, phối hợp các tổ chức thành viên, cơ quan liên quan tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cho tất cả các khu dân cư trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2014.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm, có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận phối hợp các Chi hội đoàn thể ở các khu dân cư tiến hành củng cố, hướng dẫn hoạt động của “Nhóm nòng cốt”, tiến hành khảo sát nhu cầu kiến thức pháp luật của cộng đồng dân cư; tạo điều kiện thuận lợi cho “Nhóm nòng cốt” tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật có hiệu quả.

Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2014.

- Ban Điều hành tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật cho cán bộ Ban công tác mặt trận, các hội, đoàn thể, các “Nhóm nòng cốt” ở các địa bàn làm điểm.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2014.

- Các địa phương làm điểm tiến hành tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan trực tiếp đến nhân dân như: Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đất đai, pháp luật hình sự, khiếu nại, tố cáo, hôn nhân gia đình, pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, pháp luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, Luật Bình đẳng giới ... và vận động nhân dân tại cộng đồng chấp hành pháp luật có hiệu quả.

Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2014.

c. Biên soạn và cung cấp tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cộng đồng dân cư

- Ban Điều hành biên soạn tài liệu tuyên truyền phù hợp với tình hình địa phương để cung cấp cho Ban công tác mặt trận, các chi hội Đoàn thể, các “Nhóm nòng cốt”, “Tổ hòa giải” ... tại các địa bàn làm điểm.

- Hình thức tài liệu: tập hỏi - đáp pháp luật; tờ tin, sổ tay ...

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014.

d. Tổ chức giao ban, kiểm tra thực hiện Đề án tại các địa phương làm điểm theo định kỳ, tổ chức sơ kết thực hiện Đề án năm 2014

- Định kỳ 3 tháng, Ban Điều hành tổ chức họp giao ban trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án của các địa phương làm điểm.

- Ban Điều hành phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương tổ chức khảo sát, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án tại một số địa phương làm điểm để rút kinh nghiệm.

- Tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án tại các địa phương làm điểm trong năm 2014. Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014.

2. Năm 2015 và 2016

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án cho tất cả các xã, phường, thị trấn còn lại trong toàn tỉnh. Nội dung trình tự tiến hành như đã thực hiện trong năm 2014 (Ban Điều hành sẽ có kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện Đề án 02 năm 2015, 2016).

- Tổng kết việc thực hiện Đề án vào cuối năm 2016.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan chủ trì thực hiện Đề án phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Đề án, trước mắt tổ chức triển khai thực hiện Đề án trong năm 2014; lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tư pháp.

2. Các cơ quan tham gia Ban Điều hành căn cứ Kế hoạch này để hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án trong cơ quan, tổ chức, ngành mình và trực tiếp chủ trì triển khai một số chuyên đề về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ở các địa phương làm điểm. Cụ thể như sau:

a. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục củng cố “Nhóm nòng cốt” ở khu dân cư; tuyên truyền phổ biến pháp luật trong chức sắc tôn giáo, dân tộc; phối hợp Sở Tư pháp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật cho các thành viên “Nhóm nòng cốt”; trực tiếp theo dõi và giúp đỡ xã điểm của huyện Phù Mỹ, Tây Sơn.

b. Hội Nông dân tỉnh xây dựng, củng cố mô hình “Câu lạc bộ nông dân với pháp luật” tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nông dân; trực tiếp theo dõi và giúp đỡ xã điểm của huyện Phù Cát, Vĩnh Thạnh.

c. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh củng cố mô hình “Đội thanh niên tình nguyện trợ giúp pháp lý”, “ Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”, Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” tuyên truyền phổ biến pháp luật trong thanh niên, đoàn viên; trực tiếp theo dõi và giúp đỡ xã điểm của huyện Vân Canh, Hoài Nhơn.

d. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh củng cố câu lạc bộ “Phụ nữ và pháp luật”, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong giới nữ; trực tiếp theo dõi và giúp đỡ xã, phường điểm của thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn.

đ. Hội Cựu chiến binh tỉnh củng cố mô hình câu lạc bộ Cựu chiến binh vận động nhân dân chấp hành pháp luật, không có cựu chiến binh vi phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hội viên; trực tiếp theo dõi và giúp đỡ xã điểm của huyện Hoài Ân, An Lão.

e. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh xây dựng mô hình “tuổi cao chí sáng” trong người cao tuổi, tuyên truyền vận động con cháu chấp hành pháp luật; trực tiếp theo dõi và giúp đỡ xã điểm của huyện Tuy Phước.

g. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp giúp Ban Điều hành biên soạn nội dung tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cộng đồng dân cư, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động cho các đối tượng ở cơ sở tham gia thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật tại cộng đồng dân cư.

h. Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn ngành cấp dưới có nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật, gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phối hợp chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung nội dung quy ước, hương ước ở khu dân cư phổ biến đến từng hộ gia đình; xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở để nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư.

i. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống phát thanh và truyền hình thông tin, tuyên truyền về các nội dung của Đề án; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân thông qua các loại hình sách báo, tạp chí, thông tin điện tử ...

k. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án trình UBND tỉnh và Bộ Tư pháp phê duyệt theo quy định.

3. Ban Điều hành có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của Ban; chỉ đạo hoạt động của Tổ giúp việc; xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban theo từng quý, 6 tháng, cả năm 2014 và giai đoạn 2015 - 2016; phối hợp chính quyền các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả.

4. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cuối năm Ban Điều hành tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương.

5. Kinh phí thực hiện Đề án

Kinh phí thực hiện Đề án thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của liên Bộ: Tài chính - Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Đối với các nội dung chi thuộc nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ, các cơ quan tham gia đề án lập dự toán gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tư pháp.

- Đối với các nội dung chi thuộc ngân sách địa phương do ngân sách địa phương cấp theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh Bình Định; các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Kế hoạch này phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện Đề án đạt kết quả./.