Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1804/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ THỰC HIỆN TẠI SỞ NGOẠI VỤ VÀ UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực ngoại giao thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế thực hiện tại Sở Ngoại vụ và UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ THỰC HIỆN TẠI SỞ NGOẠI VỤ VÀ UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số:1804/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG (02 thủ tục)

1. Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại địa phương

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Trung tâm PVHCC 0,5 ngày, Sở Ngoại vụ

1.5 ngày, UBND tỉnh 08 ngày, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan 15 ngày, Thủ tướng Chính phủ 15 ngày).

Bước thực hiện

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B21

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Ngoại vụ

01 ngày

B3

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở

0,5 ngày

B4

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Ngoại vụ

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)

B5

Thẩm định hồ sơ, tham mưu dự thảo văn bản xin ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Công an; các cơ quan, địa phương liên quan

Chuyên viên phụ trách

01 ngày

B6

Xem xét hồ sơ, ký tắt trên văn bản xin ý kiến

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)

B7

Xem xét hồ sơ và ký duyệt văn bản xin ý kiến

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B8

Đóng dấu, phát hành

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)

B9

Xem xét hồ sơ, có văn bản ý kiến về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan

15 ngày

B10

Tiếp nhận văn bản trả lời từ Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan, chuyển hồ sơ đến chuyên viên phụ trách

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)

B11

Chuyên viên phụ trách căn cứ văn bản của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt

Chuyên viên phụ trách

1 ngày

B12

Xem xét hồ sơ, ký tắt trên văn bản

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)

B13

Lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B14

Đóng dấu, phát hành

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)

B15

Xem xét, quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Thủ tướng Chính phủ

15 ngày

B16

Tiếp nhận văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Văn thư UBND tỉnh

0.25 ngày (02 giờ)

B17

Chuyên viên phụ trách căn cứ văn bản của Thủ tướng Chính phủ tham mưu văn bản trả lời cho cá nhân, tổ chức

Chuyên viên phụ trách

01 ngày

B18

Xem xét hồ sơ, ký tắt trên văn bản trả lời cho đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0.25 ngày (02 giờ)

B19

Lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt.

Lãnh đạo UBND tỉnh

0,75 ngày

B20

Đóng dấu văn bản và chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, các nhân

Văn thư UBND tỉnh

0.25 ngày (02 giờ)

2. Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

Tổng thời gian thực hiện: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày, Sở Ngoại vụ 1.5 ngày, UBND tỉnh 08 ngày, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan 15 ngày, Thủ tướng Chính phủ 15 ngày).

Bước thực hiện

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B21

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Ngoại vụ

01 ngày

B3

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở

0,5 ngày

B4

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Ngoại vụ

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)

B5

Thẩm định hồ sơ, tham mưu dự thảo văn bản xin ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Công an; các cơ quan, địa phương liên quan

Chuyên viên phụ trách

01 ngày

B6

Xem xét hồ sơ, ký nháy nội dung văn bản xin ý kiến

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)

B7

Xem xét hồ sơ và ký duyệt văn bản xin ý kiến

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B8

Đóng dấu, phát hành

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)

B9

Xem xét hồ sơ, có văn bản ý kiến về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan

15 ngày

B10

Tiếp nhận văn bản trả lời từ Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan, chuyển hồ sơ đến chuyên viên phụ trách

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)

B11

Chuyên viên phụ trách căn cứ văn bản của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt

Chuyên viên phụ trách

1 ngày

B12

Xem xét hồ sơ, ký nháy nội dung văn bản

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)

B13

Lãnh đạo UBND tỉnh ký, duyệt văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B14

Đóng dấu, phát hành

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)

B15

Xem xét, quyết đinh cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Thủ tướng Chính phủ

15 ngày

B16

Tiếp nhận văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)

B17

Chuyên viên phụ trách căn cứ văn bản của Thủ tướng Chính phủ tham mưu văn bản trả lời cho cá nhân, tổ chức

Chuyên viên phụ trách

01 ngày

B18

Xem xét hồ sơ, ký nháy nội dung văn bản trả lời cho đơn vị, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)

B19

Lãnh đạo UBND tỉnh ký, duyệt.

Lãnh đạo UBND tỉnh

0,75 ngày

B20

Đóng dấu văn bản và chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, các nhân

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH (02 thủ tục)

1. Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (TT Phục vụ hành chính công tỉnh: 0.5 ngày, Sở Ngoại vụ 7.5 ngày, các cơ quan, đơn vị liên quan: 15 ngày; UBND tỉnh: 07 ngày)

Bước thực hiện

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B16

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu văn bản lấy ý kiến các cơ quan, địa phương có liên quan

Chuyên viên Phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ

02 ngày

B3

Xem xét hồ sơ và ký nháy nội dung văn bản lấy ý kiến

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và NVNONN, Sở Ngoại vụ

0,5 ngày

B4

Xem xét hồ sơ và ký duyệt văn bản lấy ý kiến

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

0,5 ngày

B5

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở

0,25 ngày (02 giờ)

B6

Xem xét hồ sơ, cho ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Các cơ quan, địa phương liên quan

15 ngày

B7

Tiếp nhận văn bản từ các cơ quan, đơn vị liên quan, tổng hợp ý kiến, tham mưu văn bản trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Chuyên viên Phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ

02 ngày

B8

Xem xét hồ sơ và ký nháy nội dung trình cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ

01 ngày

B9

Xem xét hồ sơ và ký duyệt văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

01 ngày

B10

Văn thư đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở

0,25 ngày (02 giờ)

B11

Tiếp nhận hồ sơ và văn bản tham mưu của Sở Ngoại vụ, chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách

Văn thư UBND tỉnh

0,75 ngày

B12

Chuyên viên phụ trách tham mưu văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, trình Lãnh đạo UBND tỉnh

Chuyên viên phụ trách

02 ngày

B13

Xem xét hồ sơ và ký nháy văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

02 ngày

B14

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, ký duyệt văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Lãnh đạo UBND tỉnh

02 ngày

B15

Đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)

2. Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định ( Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0.5 ngày, Sở Ngoại vụ: 7.5, các cơ quan, đơn vị liên quan: 15 ngày; UBND tỉnh: 07 ngày)

Bước thực hiện

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B16

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu văn bản lấy ý kiến các cơ quan, địa phương có liên quan

Chuyên viên Phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ

02 ngày

B3

Xem xét hồ sơ và ký nháy nội dung văn bản lấy ý kiến

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ

0,5 ngày

B4

Xem xét hồ sơ và ký duyệt văn bản lấy ý kiến

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

0,5 ngày

B5

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở

0,25 ngày (02 giờ)

B6

Xem xét hồ sơ, cho ý kiến bằng văn bản về việc đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Các cơ quan, địa phương liên quan

15 ngày

B7

Tiếp nhận văn bản từ các cơ quan, đơn vị liên quan, tổng hợp ý kiến, tham mưu văn bản trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Chuyên viên Phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ

02 ngày

B8

Xem xét hồ sơ và ký nháy nội dung trình cho phép chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ

01 ngày

B9

Xem xét hồ sơ và ký duyệt văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

01 ngày

B10

Văn thư đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở

0,25 ngày (02 giờ)

B11

Tiếp nhận hồ sơ và văn bản tham mưu của Sở Ngoại vụ, chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách

Văn thư UBND tỉnh

0,75 ngày

B12

Chuyên viên phụ trách tham mưu văn bản đồng ý hoặc không đồng ý chủ trương tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, trình Lãnh đạo UBND tỉnh

Chuyên viên phụ trách

02 ngày

B13

Xem xét hồ sơ và ký nháy văn bản

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

02 ngày

B14

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, ký duyệt văn bản đồng ý hoặc không đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Lãnh đạo UBND tỉnh

02 ngày

B15

Đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày (02 giờ)