Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1800/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG” THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh (Chi tiết tại các Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Sở TT&TT (cập nhật PM);
- Sở Nội vụ (Phòng CCHC theo dõi);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC Lam

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG” THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số 1800 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

STT

Mã TTHC

Tên TTHC

Cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết

(ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Mức độ DVC

Thực hiện qua BCCI

I

Thủ tục hành chính cấp tỉnh (01 TTHC)

1

1.008432

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

2

X

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Quầy Sở Xây dựng).

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.

- Lệ phí và phí: Không quy định

- Chi phí thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục…)

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

 

II

Thủ tục hành chính cấp huyện (01 TTHC)

1

1.008455

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

2

X

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Phòng chuyên môn UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Lệ phí và phí: Không quy định

- Chi phí thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục…)

 

PHỤ LỤC 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG” THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1800 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

1. Tên TTHC 1: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (Mã số TTHC: 1.008432)

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

Công chức tại Trung tâm HCC tỉnh (Quầy Sở XD)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, công chức tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Giờ hành chính

 

B2

Công chức tại Trung tâm HCC tỉnh (Quầy Sở XD)

Chuyển hồ sơ cho Sở, phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng CM (Sở XD)

Phân công xử lý

0,5 ngày

B3

Chuyên viên phòng CM (Sở XD)

Xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản

11,0 ngày

- Trả hs do chưa đủ điều kiện giải quyết: Có văn bản yêu cầu bổ sung (Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, trừ trường hợp có quy định khác).

- Trả hs do không đủ điều kiện giải quyết: Có văn bản từ chối giải quyết (Thời hạn thông báo từ chối giải quyết hồ sơ trong thời hạn giải quyết TTHC).

 

B4

Lãnh đạo phòng CM (Sở XD)

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản xử lý hồ sơ.

1,0 ngày

B5

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả TTHC

1,0 ngày

B6

Văn thư

Vào số văn bản, đóng dấu

0,5 ngày

Chuyên viên phòng CM (Sở XD)

Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

B7

Công chức tại Trung tâm HCC tỉnh (Quầy Sở XD)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có)

Giờ hành chính

Tổng thời gian: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

2. Tên TTHC 2: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Mã số TTHC: 1.008455)

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

 

B1

Công chức Bộ phận một cửa

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, công chức Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do

Giờ hành chính

 

B2

Công chức Bộ phận một cửa

Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

 

B3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Phân công xử lý

0,5 ngày

 

B4

Chuyên viên Phòng chuyên môn

Xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản

9,0 ngày

- Trả hs do chưa đủ điều kiện giải quyết: Có văn bản yêu cầu bổ sung (Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, trừ trường hợp có quy định khác).

- Trả hs do không đủ điều kiện giải quyết: Có văn bản từ chối giải quyết (Thời hạn thông báo từ chối giải quyết hồ sơ trong thời hạn giải quyết TTHC).

 

B5

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản; ký chuyển Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

1,0 ngày

B6

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Nhận hồ sơ từ Phòng chuyên môn; kiểm tra, chuyển lãnh đạo Văn phòng xem xét, trình lãnh đạo UBND ký duyệt

2,0 ngày

B7

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt kết quả TTHC

1,0 ngày

B8

Chuyên viên Văn phòng

Chuyển văn thư phát hành văn bản.

0,25 giờ

B9

Bộ phận văn thư Văn phòng

Phát hành văn bản, chuyển cho chuyên viên Phòng chuyên môn

0,25 giờ

B10

Chuyên viên Phòng chuyên môn

Nhận kết quả từ Văn phòng HĐND và UBND chuyển Bộ phận một cửa

0,5 ngày

B11

Công chức tại Bộ phận một cửa

Trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Giờ hành chính

Tổng thời gian: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)