Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2047/STC-HCVX ngày 18/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, ngành, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Kèm theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND thành phố Hải Phòng)

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý với nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ và toàn diện các quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ) sau khi có hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

2. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan đến từng đơn vị trực thuộc.

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ:

a) Rà soát và tổng hợp đầy đủ danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi của ngành mình, cấp mình quản lý.

b) Tham mưu, đề xuất hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và xây dựng giá, lộ trình tính đủ giá, phí để đơn vị sự nghiệp công thực hiện và hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách sử dụng dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công thuộc thẩm quyền quyết định của thành phố; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá kiểm định chất lượng thực hiện dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Xây dựng quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

c) Xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng lĩnh vực trên địa bàn thành phố. Sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao quyền tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công trong các lĩnh vực dịch vụ công.

3. Tích cực và nghiêm túc nghiên cứu tham gia vào các dự thảo văn bản của Bộ, ngành Trung ương liên quan đến quy định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trước khi trình Chính phủ ban hành đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong phạm vi quản lý ngành và địa phương mình, chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các Quyết định theo Kế hoạch này.

2. Các Sở chuyên ngành: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở để Sở Tài chính tính toán phương án giá và lộ trình tính đủ giá, phí để đơn vị sự nghiệp công thực hiện và hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách sử dụng dịch vụ công trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Sở Nội vụ, Sở Tài chính, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, tham gia ý kiến với các ngành và các địa phương theo nội dung Kế hoạch được phân công trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; căn cứ phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công; thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và tổ chức thực hiện các nội dung khác về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 4 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính; tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức; quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của nhà nước giao; thực hiện chế độ hạch toán kế toán, thống kê, thông tin, báo cáo hoạt động theo quy định; trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý theo quy định; thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu các Sở, ngành, các địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tài chính và Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.