Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 159/2014/NQ-HĐND NGÀY 22/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 11 VỀ VIỆC “ HỖ TRỢ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI CHO CÔNG NHÂN VÀ NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2015-2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 159/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, kỳ họp thứ 11 về việc hỗ trợ dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 46/TTr-SXD ngày 08 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 159/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 11 về việc hỗ trợ dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020, cụ thể như sau:

I. Đối tượng, điều kiện, nội dung hỗ trợ

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Tổ chức, doanh nghiệp đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Điều kiện hỗ trợ

Dự án được thực hiện hỗ trợ phải có đủ các điều kiện sau:

a) Dự án đã được chấp thuận đầu tư theo quy định.

b) Ngoài việc tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế theo quy định của Chính phủ và Bộ Xây dựng, còn phải tuân thủ quy định của tỉnh, cụ thể như sau:

- Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình phải được Sở Xây dựng thẩm tra trước khi chủ đầu tư phê duyệt;

- Dự án phải đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu để đảm bảo sinh hoạt cho các hộ dân trong khu vực của dự án, như khu sinh hoạt chung, cây xanh, sân vườn, bãi đỗ xe.

c) Các nội dung khác liên quan đến dự án phải tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP.

3. Nội dung hỗ trợ

Ngoài các ưu đãi theo quy định của Nhà nước, chủ đầu tư dự án nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp được ngân sách tỉnh hỗ trợ, cụ thể:

a) Được giao đất, cho thuê đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng; hỗ trợ 100% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Hỗ trợ 100% chi phí lập, thẩm định quy hoạch chi tiết và khảo sát, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình theo giá trị quyết toán được UBND tỉnh phê duyệt.

c) Được miễn lệ phí địa chính khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

II. Phân công trách nhiệm

1. Sở Xây dựng

a) Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh theo quy định, hướng dẫn về trình tự thủ tục đầu tư dự án.

b) Chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình đối với các dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp theo quy định.

d) Ban hành theo thẩm quyền thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở xã hội thông tin kịp thời về tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thi công, xây lắp cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp.

e) Kiểm tra nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp theo quy định của pháp luật về xây dựng.

f) Thanh tra, kiểm tra việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp theo quy định của pháp luật về nhà ở.

g) Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ dự án nhà ở cho người thu nhập thấp; đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành liên quan hướng dẫn thủ tục giải phóng mặt bằng; thu hồi, giao đất; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách về đất đai đối với các dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp.

b) Phối hợp Sở Tài chính trong việc xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại của dự án.

c) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo quy định.

3. Sở Tài chính

a) Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại của dự án.

b) Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở cho người thu nhập thấp theo quy định.

c) Hướng dẫn việc cấp phát, quyết toán đối với phần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp cùng Sở Tài chính cân đối nguồn vốn hàng năm để hỗ trợ đầu tư các dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Sở Lao động thương binh xã hội: Cùng các đơn vị có liên quan tham gia thẩm định giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp, xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với Sở Xây dựng.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức đoàn thể của tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân và doanh nghiệp các chính sách pháp luật về nhà ở và các ưu đãi của Chính phủ, của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đối với dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp trên địa bàn.

7. Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất

a) Tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất các dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp theo kế hoạch và các dự án cụ thể được UBND tỉnh giao; Phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan và UBND cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất.

b) Phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng để đề xuất UBND tỉnh phân bổ kế hoạch các nguồn vốn, quỹ tài chính, quản lý các loại quỹ nhà đất tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

c) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng ở cấp huyện.

8. UBND các huyện, thành, thị:

a) Công bố các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi của Chính phủ và của tỉnh Vĩnh Phúc để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở thu nhập thấp trên phạm vi địa bàn.

b) Thực hiện chức năng quản lý hành chính khu nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch và xây dựng của dự án theo quy định hiện hành.

d) Chủ trì công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp.

9. Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp

a) Có trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vận hành khai thác quỹ nhà ở thu nhập thấp, đảm bảo các dịch vụ và an ninh theo đảm bảo quy định của pháp luật; có trách nhiệm thực hiện và phát huy hiệu quả các chính sách ưu đãi Nhà nước và của tỉnh Vĩnh Phúc.

b) Xây dựng giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp theo quy định, trình Sở Tài chính thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt.

c) Sau khi khởi công dự án, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến dự án (tên dự án, chủ đầu tư dự án; địa chỉ liên lạc, địa chỉ nộp đơn đăng ký; địa điểm xây dựng dự án; tiến độ thực hiện dự án; số lượng căn hộ bao gồm: số căn để bán, số căn cho thuê, số căn hộ cho thuê mua; thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn đăng ký và các nội dung khác có liên quan) để công bố công khai tại trụ sở Sở Xây dựng, Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, trang Website của Sở Xây dựng; đăng tải ít nhất 01 lần tại báo Vĩnh Phúc và Đài phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc để người dân biết, đăng ký và giám sát thực hiện.

d) Thực hiện việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TICH
Vũ Chí Giang