Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2020/QĐ-UBND

An Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2016/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2015 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 303/TTr-SNgV ngày 10 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, như sau:

1. Khoản 9, Khoản 10 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: “9. Về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân:

a) Tham mưu, hướng dẫn, quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp (kể cả những người làm công theo chế độ hợp đồng từ 01 năm trở lên) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định.

b) Hướng dẫn, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân của địa phương ở nước ngoài, bảo vệ lợi ích của công dân địa phương có liên quan đến yếu tố nước ngoài và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại tỉnh.

c) Tiếp nhận, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC).

10. Về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia:

a) Là cơ quan thường trực của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ trên địa bàn tỉnh trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Takeo, tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan.

b) Theo dõi, tổng hợp và kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao về tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia và các vấn đề nảy sinh trên tuyến biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh giữa An Giang với tỉnh Takeo, tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia).

c) Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về các vấn đề quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ.

d) Chủ động phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị, thành có liên quan nhằm xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới giữa tỉnh An Giang và tỉnh Takeo, Kandal trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và tuân thủ nghiêm pháp luật của mỗi nước.”

2. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Sở Ngoại vụ được tổ chức gồm các phòng như sau:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Hợp tác quốc tế, Biên giới và Lãnh sự.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 5 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình