Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2019/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 17 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ LẬP, GỬI, THẨM ĐỊNH, THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VÀ THỜI HẠN GỬI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HẰNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai, tại Tờ trình số: 141/TTr-STC ngày 03 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự lập, gửi, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định và thời hạn gửi báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT: TU, UBND, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3/QĐ;
- Sở Tư pháp;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- Công báo Lào Cai;
- Lưu: VT, QLĐT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
C
HỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ LẬP, GỬI, THẨM ĐỊNH, THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VÀ THỜI HẠN GỬI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HẰNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định cụ thể trình tự lập, gửi, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định và thời hạn gửi báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước do ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã quản lý.

2. Những nội dung khác không quy định tại Quy định này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm (sau đây viết tắt là Thông tư số 85/2017/TT-BTC) và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sở Tài chính;

2. Kho bạc Nhà nước tỉnh.

3. Các cơ quan nhà nước cấp huyện gồm:

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch;

c) Kho bạc Nhà nước huyện, thành phố.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã.

5. Các chủ đầu tư và cơ quan cấp trên của chủ đầu tư.

6. Các cơ quan và đơn vị khác có liên quan được giao quản lý vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hàng năm do tỉnh Lào Cai quản lý

1. Nguồn vốn do ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý:

Thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 85/2017/TT-BTC.

2. Nguồn vốn do ngân sách cấp xã quản lý:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã thống nhất số liệu quyết toán với Kho bạc nhà nước cấp huyện, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm theo mẫu quy định, gửi phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định;

b) Kho bạc nhà nước cấp huyện tổng hợp, lập báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do đơn vị mình kiểm soát thanh toán, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định;

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã, Kho bạc Nhà nước cùng cấp:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thẩm định theo quy định), Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tổ chức thẩm định theo nội dung được quy định tại khoản 2, Điều 7 Thông tư số 85/2017/TT-BTC. Kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm (bằng văn bản) được gửi cho UBND cấp xã và Kho bạc Nhà nước cùng cấp; tổng hợp lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính;

- Trường hợp báo cáo quyết toán năm của UBND cấp xã lập chưa đúng quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện yêu cầu đơn vị giải trình hoặc cung cấp thông tin, số liệu cần thiết, điều chỉnh những sai sót, hoàn chỉnh lại báo cáo hoặc lập lại báo cáo để thẩm định theo quy định. Đồng thời yêu cầu đơn vị nộp ngay các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định và xuất toán các khoản chi sai chế độ, chi không đúng kế hoạch được giao, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với đơn vị chi sai chế độ.

d) Căn cứ thông báo kết quả thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm theo quy định tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định thời gian gửi báo cáo tài chính ngân sách; thời gian giao dự toán ngân sách hàng năm, thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; hệ thống biểu mẫu phục vụ lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã được gửi đến Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ký, ban hành để tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Điều 4. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hàng năm

1. Nguồn vốn do ngân sách cấp tỉnh quản lý:

a) Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực) có trách nhiệm gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh được phân cấp quản lý trước ngày 15 tháng 6 năm sau;

b) Các Ban quản lý dự án, các phòng, ban trực thuộc huyện, thành phố được giao chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh phải gửi báo cáo quyết toán năm về phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trước ngày 15 tháng 6 năm sau;

c) Các sở, ban, ngành, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi về Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 7 năm sau.

2. Nguồn vốn do ngân sách cấp huyện quản lý:

a) Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án): Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm gửi phòng Kế hoạch - Tài chính cấp huyện trước ngày 01 tháng 4 năm sau.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện: Tổng hợp, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm gửi Sở Tài chính trước ngày 31 tháng 5 năm sau.

3. Nguồn vốn do ngân sách cấp xã quản lý:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã: Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm gửi phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trước ngày 01 tháng 4 năm sau;

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính trước ngày 31 tháng 5 năm sau.

Điều 5. Trách nhiệm của các Cơ quan, đơn vị trong việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm đối với vốn do tỉnh Lào Cai quản lý

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư:

a) Chịu trách nhiệm về số liệu đưa vào báo cáo quyết toán năm; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC và Quy định này, gửi cơ quan tài chính cùng cấp đúng thời hạn quy định;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo kết quả thẩm định quyết toán của cơ quan tài chính), có trách nhiệm thực hiện và có văn bản giải trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định quyết toán gửi cơ quan tài chính;

c) Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý các số liệu chênh lệch của từng dự án. Riêng số liệu thanh toán phải được đối chiếu, khớp đúng với số liệu của Kho bạc Nhà nước.

2. Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp:

a) Cơ quan tài chính thực hiện thẩm định báo cáo quyết toán năm do các đơn vị lập gửi đến, thông báo kết quả thẩm định và tổng hợp vào quyết toán ngân sách nhà nước các cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Khi thẩm định báo cáo quyết toán, cơ quan tài chính có quyền yêu cầu các đơn vị bổ sung thông tin, số liệu cần thiết cho việc thẩm định báo cáo quyết toán; yêu cầu cơ quan có trách nhiệm nộp các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định, đồng thời yêu cầu cơ quan báo cáo quyết toán điều chỉnh lại số liệu quyết toán nếu có sai sót.

b) Trường hợp không nhận được đầy đủ các báo cáo quyết toán (kể cả báo cáo điều chỉnh, bổ sung, giải trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định quyết toán năm của cơ quan tài chính) do đơn vị không thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo quyết toán năm:

- Căn cứ báo cáo quyết toán năm của Kho bạc Nhà nước, cơ quan tài chính kiểm tra, tổng hợp số liệu của đơn vị còn thiếu báo cáo quyết toán vào quyết toán ngân sách nhà nước các cấp (để đảm bảo thời gian quyết toán ngân sách các cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước);

- Cơ quan tài chính có quyền tạm đình chỉ hoặc yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm đình chỉ việc thanh toán vốn đầu tư cho tới khi nhận được báo cáo quyết toán, đồng thời có văn bản thông báo để đơn vị biết và phối hợp thực hiện.

c) Trường hợp đã nhận được báo cáo quyết toán (kể cả báo cáo điều chỉnh, bổ sung, giải trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định quyết toán năm của cơ quan tài chính), nhưng có chênh lệch số liệu giữa báo cáo của các đơn vị và Kho bạc Nhà nước, cơ quan tài chính căn cứ báo cáo quyết toán của Kho bạc Nhà nước để thẩm định và tổng hợp vào quyết toán ngân sách nhà nước các cấp.

d) Cơ quan tài chính các cấp tổng hợp danh sách các đơn vị Chủ đầu tư không lập báo cáo quyết toán hoặc gửi báo cáo quyết toán năm không đúng thời hạn quy định, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.