Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2012/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NHÀ TANG LỄ TỈNH, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2009/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hôi Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 62/2001/NĐ-CP, ngày 12 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức tang lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần;

Căn cứ Thông tư số 40/2002/TT-BTC ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi phí, cấp phát và quyết toán ngân sách phục vụ lễ quốc tang, lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 94/TTr-LĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2011; Công văn số 177/LĐTBXH-NCC, ngày 21 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 3, điều 9; khoản 5, điều 9, điều 11 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 3, điều 9 như sau:

“3. Đối với Nhà tang lễ:

c. Trách nhiệm cụ thể của Nhà tang lễ trong việc tổ chức lễ tang: Trang trí lễ đài, phục vụ nhạc lễ; chuẩn bị bàn thờ, lư hương; vòng hoa cho các cơ quan, đơn vị viếng theo quy định (Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội); bố trí nơi quàn linh cữ, bát hương, bàn ghi sổ tang; vị trí đặt các vòng hoa của các đoàn viếng; sắp xếp, hướng dẫn vị trí các đoàn vào viếng; chuẩn bị xe đưa linh cữu, hoa ra xe tang, từ xe tang vào phần mộ.

Chuẩn bị các trang thiết bị khác phục vụ lễ truy điệu, hạ huyệt theo quy định.”

2. Bổ sung khoản 5, điều 9 như sau:

5. Các cơ quan, đơn vị không thuộc đối tượng nêu tại điểm c, khoản 3, điều 9 chuẩn bị vòng hoa thăm viếng theo quy định.

3. Bổ sung điều 11 như sau:

 “Điều 11: Kinh phí hoạt động hàng năm của Nhà tang lễ tỉnh do ngân sách cấp tỉnh đảm bỏa theo quy định; chế độ mai táng phí theo Luật Bảo hiểm xã hội và thu từ dịch vụ lễ tang (nếu có) theo Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu, chi phục vụ tang lễ tại nhà tang lễ tỉnh. Đối với một số đối tượng cụ thể chi phí đám tang do ngân sách nhà nước cấp (thanh toán theo thực tế và văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế cho quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc điều chỉnh nội dung điều 9 của Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh Đắk Lắk ban hành theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính; Tư pháp; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên quản lý đô thị và môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư