Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THANH TRA CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1797/2007/QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA

TỔNG THANH TRA

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 55/2005/NĐ- CP ngày 25/4/2005 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Trường Cán bộ Thanh tra”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 920/TNNN ngày 19/6/2006 của Tổng Thanh tra Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ Thanh tra và Quyết định số 638/QĐ-TTNN ngày 27/6/2002 của Tổng Thanh tra Nhà nước về việc thành lập Khoa Giáo viên và việc đổi tên Phòng Tổ chức – Giáo vụ của Trường Cán bộ Thanh tra.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TTCP;
- Lưu VT, TrCBTT, TCCB.

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1797/2007/QĐ-TTCP ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Tổng Thanh tra )

Chương I.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trường Cán bộ Thanh tra là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và kiến thức cần thiết liên quan đến hoạt động thanh tra cho đội ngũ cán bộ, công chức của ngành Thanh tra.

2. Các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra gồm:

a- Hệ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cơ bản.

b- Hệ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra nâng cao.

c- Hệ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp thanh tra cao cấp.

d- Hệ đào tạo bồi dưỡng theo chuyên đề, cập nhật kiến thức phục vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

3. Trường Cán bộ Thanh tra là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước; Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Trường Cán bộ Thanh tra có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng trình Tổng Thanh tra phê duyệt các chương trình, kế hoạch, dự án thuộc phạm vi trách nhiệm của Trường về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ, công chức của ngành Thanh tra.

2. Xây dựng giáo trình, biên soạn tài liệu, bài giảng phù hợp với các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra.

3. Tổ chức, quản lý và giảng dạy các lớp tập trung tại trường; phối hợp với Thanh tra các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các lớp tại khu vực để thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và kiến thức liên quan đến hoạt động thanh tra theo các chương trình đã được Tổng Thanh tra phê duyệt; cấp chứng chỉ cho học viên đã qua các khoá đào tạo nghiệp vụ thanh tra theo quy định.

4. Tổ chức nghiên cứu khoa học về nghiệp vụ thanh tra, nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy để phục vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra; tổ chức thực hiện việc áp dụng các đề tài khoa học đã được nghiệm thu của Trường, của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào việc xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy.

5. Phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ giúp Tổng Thanh tra tổ chức thi nâng ngạch công chức trong ngành Thanh tra.

6. Thực hiện việc chuẩn hoá đội ngũ giảng viên và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên để luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trường; xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức trong và ngoài ngành trên cơ sở tiêu chuẩn của giảng viên chính trở lên.

7. Tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

8. Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản và kinh phí của Nhà trường theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra.

9- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra giao.

Chương II.

TỔ CHỨC BỘ MÁY, TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Lãnh đạo Trường Cán bộ Thanh tra có Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng (gọi tắt là Ban giám hiệu).

2. Các đơn vị chức năng của Trường gồm:

2.1- Phòng Đào tạo;

2.2- Khoa Giáo viên;

2.3- Phòng Hành chính – Tổ chức.

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng, khoa thuộc Trường Cán bộ Thanh tra do Hiệu trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Biên chế của Trường Cán bộ Thanh tra là biên chế sự nghiệp do Tổng Thanh tra quyết định theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

Điều 4. Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng

Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Trường theo quy định tại Điều 2 của Quy định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng thanh tra về việc thực hiện công việc được giao.

2. Quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của Trường theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;

3. Phối hợp với các vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương để xử lý những vấn đề có liên quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra;

4. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Thanh tra Chính phủ. Báo cáo với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về kết quả đào tạo, bồi dưỡng; kết quả công việc khác được giao và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết kịp thời phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra.

5. Phân công nhiệm vụ, phối hợp hoạt động và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Hiệu trưởng, các đơn vị và cán bộ, giảng viên trong Nhà trường;

6. Xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ của Trường; xây dựng các định mức lao động phù hợp với yêu cầu của Nhà trường trên cơ sở tham khảo ý kiến của tổ chức Công đoàn;

7. Duy trì kỷ luật công tác, quản lý, đánh giá và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, viên chức, nhân viên của Trường;

8. Quyết định việc sử dụng và quản lý kinh phí, tài sản, các quỹ của Nhà trường theo quy định của pháp luật;

9. Phân cấp cho Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra được quyền:

9.1- Quyết định việc tuyển dụng cán bộ, giảng viên về làm việc tại Trường theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển, sau khi báo cáo (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) và được Tổng Thanh tra cho phép; xếp lương, bổ nhiệm vào ngạch viên chức, ký hợp đồng làm việc với những người được tuyển dụng;

9.2- Quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các bộ phận trực thuộc, sau khi báo cáo (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) và được Tổng Thanh tra đồng ý cho bổ nhiệm.

9.3- Ký hợp đồng lao động, hợp đồng khoán công việc để thực hiện những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên;

9.4- Quyết định việc sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, viên chức phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn của từng người;

9.5- Quyết định việc nâng bậc lương đúng thời hạn, trước thời hạn trong cùng ngạch và tiếp nhận, chuyển ngạch các chức danh giảng viên chính và tương đương trở xuống theo điều kiện và tiêu chuẩn do pháp luật quy định;

9.6- Quyết định việc điều động, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật;

9.7- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý;

9.8- Quyết định mời chuyên gia trong nước, nước ngoài đến làm việc; cử cán bộ, viên chức của Nhà trường đi công tác, học tập ở trong nước, nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn;

9.9- Chịu trách nhiệm chỉ đạo Trường thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

9.10- Quản lý và lưu giữ hồ sơ của cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng của Trường Cán bộ Thanh tra (trừ hồ sơ cán bộ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng); thống kê và báo cáo về đội ngũ cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý cho Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Hiệu trưởng

1. Phó Hiệu trưởng là cán bộ lãnh đạo của Trường, giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành công việc của Nhà trường; trực tiếp quản lý một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được Hiệu trưởng phân công và uỷ quyền.

3. Giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các phòng, khoa thuộc phạm vi phân công quản lý.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng, Phó phòng, khoa

1. Trưởng phòng, Trưởng khoa là người quản lý, chỉ đạo công tác của phòng, khoa, chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Phó trưởng phòng, Phó trưởng khoa là người giúp Trưởng phòng, Trưởng khoa quản lý, chỉ đạo công tác của Phòng, Khoa và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Trưởng khoa về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các Trưởng, Phó phòng, khoa do Hiệu trưởng quy định.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc Trường Cán bộ Thanh tra

1. Chấp hành kỷ luật lao động, các quy định của Thanh tra Chính phủ và của Trường Cán bộ Thanh tra.

2. Chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công, đảm nhiệm; chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, Trưởng khoa, Trưởng phòng về công việc được giao.

3. Giảng viên công tác tại Trường Cán bộ Thanh tra có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật giáo dục và các văn bản pháp luật hiện hành.

Chương III.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8. Nguyên tắc làm việc

1. Trường Cán bộ Thanh tra làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm và kỷ luật cá nhân, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác của mọi cán bộ, viên chức, giảng viên trong Nhà trường.

2. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi kinh nghiệm, thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định.

3. Giảng viên của Trường có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo quy định về quản lý giảng viên và những quy định khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Điều 9. Chế độ lập kế hoạch

Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra Chính phủ, Hiệu trưởng quyết định kế hoạch công tác của Nhà trường và hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó.

Điều 10. Chế độ báo cáo, thông tin

1. Việc báo cáo công tác định kỳ và đột xuất của Trường được thực hiện theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.

Kế hoạch và báo cáo công tác của các đơn vị thuộc Trường do Hiệu trưởng quy định.

2. Nhà trường có trách nhiệm thông báo đến cán bộ, viên chức những thông tin sau:

- Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thanh tra Chính phủ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ Trường và của ngành;

- Nội quy, quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ, của Nhà trường;

- Chương trình công tác của Thanh tra Chính phủ, của Nhà trường;

- Hoạt động thu, chi tài chính hàng năm của Nhà trường;

- Tuyển dụng, đi học, đi nước ngoài, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, viên chức thuộc Trường;

- Văn bản kết luận về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, viên chức thuộc Trường;

- Các thông tin khác theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra.

3. Việc trao đổi, cung cấp thông tin của cán bộ, viên chức, giảng viên thuộc Trường phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, của ngành Thanh tra và của cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Điều 11. Chế độ họp

1. Trường duy trì chế độ họp toàn thể cán bộ, viên chức thuộc Trường mỗi tháng 01 lần (trừ lý do khách quan), để đánh giá kết quả trong tháng và triển khai công việc tháng tới.

Trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng có thể triệu tập toàn thể cán bộ, viên chức thuộc Trường họp đột xuất.

2. Hiệu trưởng duy trì chế độ giao ban, hội ý hàng tuần lãnh đạo Trường, Trưởng các phòng, khoa. Khi cần thiết Hiệu trưởng có thể mời cấp uỷ, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tham dự các cuộc họp có nội dung liên quan.

Điều 12. Chế độ tài chính của Trường Cán bộ Thanh tra

Việc thu, chi, sử dụng, quản lý kinh phí, tài chính của Trường Cán bộ Thanh tra được thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp, các quy định của Tổng Thanh tra và quy định khác của pháp luật.

Chương IV.

QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA

Điều 13. Quan hệ với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ

1- Trường Cán bộ Thanh tra chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Tổng Thanh tra, Phó Tổng Thanh tra phụ trách khối công tác đào tạo, bồi dưỡng.

2- Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo thường xuyên và định kỳ với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về tổ chức, cán bộ và hoạt động của Nhà trường; triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức trách do lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao.

3- Hiệu trưởng nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về các đề án, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Nhà trường trong từng thời kỳ để lãnh đạo Thanh tra Chính phủ quyết định hoặc phê chuẩn.

Điều 14. Quan hệ với các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

 1. Trường Cán bộ Thanh tra có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ trong công tác quản lý cán bộ, viên chức, biên chế; lập kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, thanh tra viên của ngành Thanh tra theo từng năm.

2. Trường Cán bộ Thanh tra có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Thanh tra Chính phủ trong việc thực hiện chế độ quản lý cơ sở vật chất, tài sản và các trang thiết bị theo quy định của pháp luật.

3. Trường Cán bộ Thanh tra chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học Thanh tra nghiên cứu, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu vào giảng dạy.

4. Trường Cán bộ Thanh tra có trách nhiệm phối hợp với các Vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ trong công tác giảng dạy; xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm tại các Vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ.

Điều 15. Với Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương

Trường Cán bộ Thanh tra có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm.

Điều 16. Quan hệ giữa lãnh đạo Nhà trường với cấp uỷ và lãnh đạo các đoàn thể

1. Lãnh đạo Nhà trường tạo điều kiện để tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động theo điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các đoàn thể tạo điều kiện để đảng viên, cán bộ, viên chức của Trường học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, làm việc đạt hiệu quả cao; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Nhà trường, xây dựng nền nếp văn hoá, kỷ luật cơ quan.

2. Lãnh đạo Nhà trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động công tác của Trường, về quyền lợi của cán bộ, viên chức cho cấp uỷ Đảng; tham khảo ý kiến của cấp uỷ, lãnh đạo các đoàn thể trước khi quyết định những vấn đề về biện pháp phối hợp lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, củng cố mối đoàn kết, chăm lo đời sống của cán bộ, viên chức trong Nhà trường; về công tác tổ chức cán bộ của Trường.

Chương V.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

1. Ban giám hiệu, Trưởng, Phó các phòng, khoa và toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Nhà trường có trách nhiệm thực hiện quy định này. Hiệu trưởng có trách nhiệm phổ biến quy định này đến toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên thuộc Nhà trường để tổ chức thực hiện.

2. Những nội dung khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Nhà trường mà chưa được thể hiện trong Quy định này thì được thực hiện theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ, các quy định khác của Nhà trường và các văn bản pháp luật hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

3. Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chánh văn phòng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này; tổng hợp các ý kiến góp ý, nghiên cứu đề xuất kịp thời việc bổ sung, sửa đổi Quy định, phù hợp với yêu cầu công tác của Nhà trường và của Thanh tra Chính phủ ./.