Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Thông tư số 19/2014/TT-BTP ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành của thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-BTP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Như Điều 3;
- C, PVP UBNDTP;
- CVUBNDTP;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND thành phố Hải Phòng)

Stt

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Kết quả công việc

I

Công tác chỉ đạo, điều hành; hướng dẫn, đôn đốc hoạt động kiểm soát TTHC

1

Trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2016 trên địa bàn thành phố

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND thành phố

Tháng 01/2016

Quyết định của UBND thành phố ban hành Kế hoạch

2

Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kiểm soát TTHC năm 2016 trên địa bàn thành phố

Sở Tư pháp

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện

Cả năm 2016

- Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố;

- Văn bản hướng dẫn, đôn đốc của Sở Tư pháp

3

Ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2016 của các sở, ban, ngành, quận, huyện

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện

Sở Tư pháp

Quý I/2016

Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2016 của cơ quan, đơn vị.

II

Bảo đảm chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố có quy định về TTHC

1

Đánh giá tác động của TTHC trong Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố.

Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản có quy định về TTHC

- Sở Tư pháp;

- Cơ quan, đơn vị liên quan.

Thường xuyên

Điền các biểu mẫu theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp

2

Lấy ý kiến tham gia quy định về TTHC.

Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản có quy định về TTHC

- Sở Tư pháp;

- Cơ quan, đơn vị liên quan.

Thường xuyên

Văn bản tham gia ý kiến đối với quy định về TTHC trong Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố.

3

Thẩm định quy định về TTHC trong Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố.

Sở Tư pháp

Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản có quy định về TTHC

Thường xuyên

Nội dung thẩm định quy định về TTHC trong Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.

III

Kiểm soát việc thực hiện TTHC

1

Thực hiện chuẩn hóa TTHC theo các Quyết định chuẩn hóa của Bộ, ngành Trung ương; Thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ bãi bỏ; lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND thành phố công bố.

Sở, ban, ngành.

Sở Tư pháp

Thường xuyên

Cập nhật, thống kê đầy đủ, chính xác về TTHC; lập hồ sơ gửi Sở Tư pháp để kiểm soát trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố công bố.

2

Kiểm soát chất lượng hồ sơ trình Chủ tịch UBND thành phố công bố.

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành.

Thường xuyên

Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND thành phố.

3

Cập nhật TTHC được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành

Thường xuyên

Công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định.

4

Niêm yết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở, ban, ngành, địa phương.

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Sở Tư pháp

Thường xuyên

Công khai, minh bạch TTHC.

5

Đăng tải TTHC trên Cổng thông tin điện tử của thành phố; Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các hình thức công khai khác.

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện.

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Báo Hải Phòng; Báo An ninh Hải Phòng; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

Thường xuyên

Công khai, minh bạch TTHC.

6

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào thực hiện TTHC.

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Sở Khoa học và Công nghệ

Thường xuyên

Đảm bảo thực hiện TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

7

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện

Sở Thông tin và Truyền thông

Theo Kế hoạch cụ thể của đơn vị

Công khai, minh bạch thực hiện TTHC; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

8

Triển khai, thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Sở Tư pháp

Cả năm 2016

Ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát TTHC

IV

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

1

Công khai thông tin về nơi tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị.

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Sở Tư pháp

Thường xuyên

Cung cấp cho tổ chức, cá nhân địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử của cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

2

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Sở Tư pháp

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Thường xuyên

Văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị

3

Xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Sở Tư pháp

Thường xuyên

Báo cáo kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị.

4

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Sở Tư pháp

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Thường xuyên

Tổ chức, cá nhân nhận được kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

5

Tổ chức các hoạt động khảo sát, đánh giá, lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Sở Tư pháp

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Trong năm 2016

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

V

Rà soát, đơn giản hóa TTHC

1

Trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2016 trên địa bàn thành phố; trọng tâm là đơn giản hóa TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh.

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND thành phố

Tháng 01/2016

Kế hoạch của UBND thành phố

2

Xây dựng Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2016 của cơ quan, đơn vị

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện

Sở Tư pháp

Tháng 02/2016

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2016 của cơ quan, đơn vị

3

Thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2016 của cơ quan, đơn vị

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện

Sở Tư pháp

Quý I, Quý II năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện và phương án đơn giản hóa TTHC của cơ quan, đơn vị gửi Sở Tư Pháp

4

Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2016 của UBND thành phố

Sở Tư pháp

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện

Quý III/2016

Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2016 của UBND thành phố

VI

Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

1

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC năm 2016 trên địa bàn thành phố; trọng tâm kiểm tra theo chuyên đề về đất đai, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh.

Sở Tư pháp

- Các sở, ngành liên quan

Tháng 02/2016

Kế hoạch của UBND thành phố

2

Tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2016

Sở Tư pháp

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Cả năm 2016

Báo cáo kết quả kiểm tra; đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

3

Tự kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2016 tại cơ quan, đơn vị

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Sở Tư pháp

Thường xuyên

Kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC tại đơn vị; kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế.

VII

Nâng cao năng lực cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

1

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị.

Sở Tư pháp

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Trong năm 2016

Nâng cao nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

2

Biên soạn, cung cấp tài liệu về cải cách TTHC, nghiệp vụ kiểm soát TTHC đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố

Sở Tư pháp

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Trong năm 2016

Nâng cao nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

VIII

Công tác truyền thông về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

1

Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Báo Hải Phòng; Báo An ninh Hải Phòng;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Thường xuyên

Xây dựng chuyên mục, tin bài, phóng sự về tình hình, kết quả thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC.

2

Công khai văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành có quy định về TTHC và các Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND thành phố trên Phụ trương Pháp luật thành phố Hải Phòng.

Sở Tư pháp

- Báo Hải Phòng;

- Văn phòng UBND thành phố.

Thường xuyên

Công khai trên Phụ trương Pháp luật thành phố Hải Phòng do Sở Tư pháp và Báo Hải Phòng phối hợp thực hiện.

3

Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ gấp... tuyên truyền về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Trong năm 2016

Đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC đến tổ chức, cá nhân.

IX

Đề xuất sáng kiến, giải pháp thực hiện kiểm soát TTHC

1

Tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về kiểm soát TTHC; tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, lấy ý kiến đề xuất các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện kiểm soát TTHC.

Sở Tư pháp

Cơ quan, đơn vị liên quan

Trong năm 2016

Báo cáo, đề xuất các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện kiểm soát TTHC

2

Chủ động đề xuất, tổ chức thực hiện các sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong tiếp nhận, giải quyết TTHC

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Sở Tư pháp

Thường xuyên

- Báo cáo, đề xuất các sáng kiến, giải pháp;

- Tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị

3

Góp ý sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, TTHC

Sở Tư pháp (tiếp nhận, tổng hợp)

Cơ quan, tổ chức, cá nhân

Thường xuyên

Báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, TTHC

X

Thông tin, báo cáo về kiểm soát TTHC

1

Báo cáo thực hiện kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị.

Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Sở Tư pháp

Theo Thông tư số 05/2014/TT- BTP của Bộ Tư pháp

Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND thành phố.

2

Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC trên địa bàn thành phố.

Sở Tư pháp

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Theo Thông tư số 05/2014/TT- BTP của Bộ Tư pháp

Báo cáo của UBND thành phố gửi Bộ Tư pháp.