Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 178-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA HUYỆN A YUN PA THUỘC TỈNH GIA LAI – KON TUM THÀNH HUYỆN A YUN PA VÀ HUYỆN KRONG PA

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Kon Tum và Ban tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc chia huyện A Yun Pa thuộc tỉnh Gia Lai – Kon Tum thành hai huyện lấy tên là huyện A Yun pa và huyện Krong Pa.

- Huyện A Yun Pa gồm có các xã Pờ Tó, Chư A Thai, Ia Tul A, Mron, Ia Rtô, Ia Rbol, Ia Piar, Ia Hyao và thị trấn A Yun Pa.

- Huyện Krong Pa gồm có các xã Ia Rsai, Chư Đrăng, Ia Rmôk, Đất Bằng, Ia Dréh và Krông Năng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Kon Tum và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Thanh Nghị