Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 177/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 804/QĐ-UBND NGÀY 14/6/2013 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Kết luận số 17/KL-KTrVB ngày 09/01/2020 của Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp kiểm tra Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Đơn giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 317/TTr-STNMT ngày 19 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đơn giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2 (thi hành);
- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Trung tâm Thông tin t
nh;
- Lưu: VT, NĐ
.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh