Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 177-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP Ở VÙNG KINH TẾ MỚI PHONG HẬU, HỒ HẦM VÀ LỖ RONG MỘT XÃ MỚI LẤY TÊN LÀ XÃ HÒA HỘI, THUỘC HUYỆN TUY HÒA, TỈNH PHÚ KHÁNH.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc thành lập ở vùng kinh tế mới thôn Phong Hậu, buôn Hố Hầm (xã Sơn Hà, huyện Tây Sơn) và thôn Lỗ Rong (xã Hòa Quang, huyện Tuy Hòa) một xã mới lấy tên là xã Hòa Hội, thuộc huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Khánh.

Địa giới của xã Hòa Hội ở phía tây bắc giáp xã Sơn Hà (huyện Tây Sơn), phía đông giáp xã Hòa Quang và xã Hòa Định (huyện Tuy Hòa), phía nam giáp xã Sơn Thành (huyện Tuy Hòa).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Vũ Tuân