Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1764/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2146/TTr-STNMT ngày 26 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 của Quyết định này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; Bản ĐT
- CVP, PCVP UBND tỉnh; Bản ĐT
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Thảo

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

TT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

I

Hoạt động thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và lưu trữ

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

2

Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

3

Thông tin, tuyên truyền về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

4

Công tác chỉnh lý, bảo quản kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

II

Hoạt động thuộc lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám

1

Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính, đo đạc tài sản gắn liền với đất

2

Đo đạc, lập bản đồ địa hình

3

Đo đạc cắm mốc, lập hồ sơ, xây dựng bản đồ, cắm địa giới hành chính; thành lập bản đồ hành chính

III

Hoạt động thuộc lĩnh vực đất đai

1

Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

2

Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

3

Điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai

4

Xây dựng, điều chỉnh bảng giá các loại đất; Điều tra xây dựng giá đất cụ thể

5

Xây dựng, chỉnh lý hồ sơ địa chính; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

6

Xây dựng CSDL địa chính và xây dựng CSDL quản lý đất đai

IV

Hoạt động thuộc lĩnh vực khoáng sản

1

Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

2

Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và Điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất

3

Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

4

Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản

V

Hoạt động lĩnh vực tài nguyên nước

1

Điều tra, đánh giá tài nguyên nước; đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước; đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

2

Khảo sát, đo đạc tài nguyên nước mặt, nước dưới đất

3

Khoanh định vùng cấm, hạn chế và đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất; công bố dòng chảy tối thiểu; ngưỡng khai thác nước dưới đất

4

Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

5

Khoanh định hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

6

Quan trắc tài nguyên nước

7

Trám lấp giếng không sử dụng.

VI

Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

1

Điều tra, khảo sát, quan trắc, giám sát tác động và dự báo, cảnh báo về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu

3

Giám sát biến đổi khí hậu, dự báo và cảnh báo thiên tai

4

Xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về ứng phó với biến đổi khí hậu

5

Xây dựng Kế hoạch phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn

VII

Hoạt động lĩnh vực Môi trường

1

Điều tra, lập danh mục, đánh giá khả năng xâm nhập để có biện pháp phòng ngừa, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

2

Điều tra, thống kê, kiểm kê, đánh giá và lập báo cáo hiện trạng về đa dạng sinh học

3

Quan trắc về đa dạng sinh học

4

Ứng phó, khắc phục và cảnh báo sự cố môi trường

5

Điều tra, khảo sát và đánh giá về môi trường (xác định thiệt hại nếu có)

6

Lập báo cáo hiện trạng môi trường; chuyên đề về môi trường; thống kê môi trường

7

Quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường

8

Xây dựng, điều chỉnh quy hoạch và thực hiện quan trắc theo mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường

9

Hoạt động quan trắc và phân tích các thành phần môi trường: Đất, nước (nước mặt lục địa, nước thải, nước dưới đất, nước mưa a xit), không khí (khí xung quanh, khí thải) và phóng xạ,

10

Thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa

11

Quan trắc, đánh giá mức độ suy giảm chất lượng nước, thiệt hại do sự cố ô nhiễm nguồn nước gây ra; phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt

12

Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của hệ thống quan trắc tự động liên tục: lĩnh vực môi trường bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

13

Hỗ trợ hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý và chôn lấp chất thải sinh hoạt tại địa phương (không bao gồm hoạt động xây dựng cơ sở xử lý chất thải).

14

Xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường (bao gồm thu thập, xử lý, trao đổi thông tin, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị lưu trữ hệ thống thông tin dữ liệu); thống kê môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê môi trường địa phương.

15

Công tác quản lý chất thải, điều tra, đánh giá các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường, đánh giá sức chịu tải của môi trường; thống kê, cập nhật tình hình phát sinh chất thải, sản phẩm thải bỏ.