Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1760/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;

Căn cứ Kế hoạch hành động số 424a/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Công văn số 38/CNTT-THKCB ngày 01/02/2019 của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế về việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại các địa phương;

Căn cứ Công văn số 1361-CV/TU ngày 16/9/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1907/TTr-SYT ngày 20/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe và hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”, với một số nội dung chính như sau:

1. Thông tin chung của Đề án

- Tên Đề án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe và hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Phương thức triển khai, thực hiện: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

2. Mục tiêu

- Mục tiêu chung: Ứng dụng và phát triển CNTT trong ngành Y tế nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, quản lý các thông tin y tế, sử dụng bệnh án điện tử, quản lý thanh toán bảo hiểm y tế và kết nối thông tin trong toàn ngành Y tế.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Duy trì triển khai hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện phục vụ các hoạt động quản lý, điều hành và nghiệp vụ chuyên môn tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế và cơ sở y tế.

+ Đồng bộ, kết nối liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế đảm bảo kịp thời và thanh toán BHYT theo đúng quy định.

+ Thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho từng người dân nhằm nâng cao công tác quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe, tư vấn sức khỏe và điều trị bệnh. Đồng thời, từng người dân có hồ sơ sức khỏe riêng, người dân có thể tự quản lý và theo dõi hồ sơ sức khỏe của mình.

+ Thiết lập hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý sức khỏe, theo dõi tình hình bệnh tật và chăm sóc sức khỏe cho người dân Bắc Kạn gắn với bảo hiểm y tế toàn dân.

+ Nâng cao hiệu quả thực hiện Cải cách hành chính: Giảm việc thực hiện các thủ tục hành chính phức tạp, tiết kiệm chi phí, thời gian cho người bệnh đến khám và điều trị. Đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh và thanh toán BHYT.

+ Xây dựng hệ thống báo cáo tổng hợp dữ liệu y tế toàn tỉnh. Từ đó có thể đưa ra các quyết định, chính sách y tế phù hợp dựa trên các báo cáo, thống kê.

3. Đề án gồm 03 phần mềm chính:

3.1. Phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe toàn dân

Hồ sơ quản lý sức khỏe từ lúc khai sinh cho đến khai tử của từng người dân trên địa bàn để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, phục vụ khám, chẩn đoán và điều trị bệnh. Mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe riêng, luôn được cập nhật khi phát sinh khám chữa bệnh; người dân có thể tra cứu tình trạng sức khỏe bản thân, chủ động đăng ký khám chữa bệnh với các cơ sở Y tế.

Giúp cơ sở y tế quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh một cách tập trung, thống nhất. Thông tin về hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân được trích xuất khi có yêu cầu, các cơ sở y tế có thể căn cứ vào hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân để đưa ra các biện pháp điều trị phù hợp. Đặc biệt có thể quản lý, theo dõi thường xuyên, kịp thời các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; giúp trao thông tin, khai thác và phân tích các mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh để đưa ra các cảnh báo, biện pháp dự phòng để phòng chống bệnh.

3.2. Phần mềm quản lý bệnh viện HIS

Quản lý tổng thể bệnh viện, kết nối, liên thông khám chữa bệnh giữa các cơ sở Y tế, liên thông với hệ thống giám định điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Giúp các cơ sở y tế quản lý toàn bộ hoạt động của bệnh viện; chuẩn hóa, thống nhất danh mục thuốc, danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế phù hợp với danh mục chung của toàn quốc; quản lý việc khám chữa bệnh của người dân 24/24h, tránh việc lạm dụng thẻ bảo hiểm y tế; xây dựng, quản lý và trích chuyển dữ liệu phục vụ thanh toán bảo hiểm y tế để thực hiện giám định điện tử nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, công khai, minh bạch trong việc khám, điều trị và thanh toán bảo hiểm y tế. Giúp cải cách các thủ tục hành chính, số hóa các hồ sơ nhằm giảm thời gian thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh của người dân.

3.3. Phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

Phần mềm quản lý khám chữa bệnh với các tính năng dành riêng cho các cơ sở y tế là các Trạm Y tế xã/phường (hoặc các cơ sở y tế tương đương như phòng khám...) sử dụng để phục vụ công việc khám chữa bệnh tại đơn vị và đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn của ngành. Thực hiện kết nối với phần mềm quản lý bệnh viện HIS và Hệ thống giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để gửi, nhận dữ liệu và thực hiện thanh toán điện tử. Tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Y tế xuyên suốt toàn tỉnh, tiến tới liên thông cơ sở dữ liệu Quốc gia. Quản lý hệ thống báo cáo sổ sách thống kê theo yêu cầu của ngành Y tế với tuyến xã.

4. Nguồn kinh phí và khái toán kinh phí thuê dịch vụ phần mềm

- Đề án xây dựng theo hình thức thuê dịch vụ phần mềm với khái toán kinh phí cụ thể như sau:

+ Năm 2019: 4.474.500.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng).

+ Năm 2020 trở đi: 4.500.000.000 đồng/năm (Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng).

- Nguồn kinh phí để triển khai đề án: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh, cụ thể:

+ Phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe toàn dân: Nguồn ngân sách nhà nước bố trí bổ sung cho năm 2019, các năm tiếp theo bố trí trong dự toán chi hàng năm của các đơn vị.

+ Phần mềm quản lý bệnh viện HIS và Phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Các cơ sở y tế chủ động bố trí từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị.

(Có Đề án chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ nội dung Đề án, Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập đề cương và dự toán chi tiết trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn;
- CVP, PVP (Đ/c Thất);
- Lưu: VT, Việt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng