Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 176-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN QUẾ PHONG, TỈNH NGHỆ TĨNH.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc chia một số xã thuộc huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ Tĩnh như sau:

1. Chia xã Châu Hùng thành hai xã lấy tên là xã Tri Lễ và xã Nậm Nhoóng.

Xã Tri Lễ và xã Nậm Nhoóng cách nhau bởi dãy núi Chà Lành chạy ngang từ đông sang tây.

2. Chia xã Tiền Phong thành hai xã lấy tên là xã Tiền Phong và xã Hành Dịch.

Xã Tiền Phong và xã Hành Dịch cách nhau bởi dãy núi Chà Lọng và núi Pha Cà Tưn.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân