Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1757/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ TRƯỞNG VÀ PHÓ TRƯỞNG KHU VỰC THI ĐUA  KHỐI CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-BTP ngày 29 tháng 10 năm 2003 về việc thành lập các Khu vực thi đua trong ngành Tư pháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng Bộ Tư pháp
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có tên trong danh sách kèm theo) làm Trưởng và  Phó Trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các đồng chí Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính Bộ Tư pháp, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là thành viên trong Khu vực và các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng ( để B/c);
- Các Thứ Trưởng;
-  Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Văn phòng II Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ Thi đua- Khen thưởng.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

DANH SÁCH

CÁC GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP, TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ ĐƯỢC CỬ LÀM TRƯỞNG VÀ PHÓ TRƯỞNG KHU VỰC THI ĐUA KHỐI CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008.
(Kèm theo Quyết định số: 1757/QĐ-BTP ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp)

I- KHU VỰC CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ:

- Trưởng khu vực: đồng chí giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

- Phó trưởng khu vực:

- Đồng chí giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;

- Đồng chí trưởng thi hành án dân sự tỉnh Hà Tây.gồm 13 tỉnh, thành phố: Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thành Phố Hà Nội, Thành Phố Hải Phòng.

II- KHU VỰC CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC:

- Trưởng khu vực: đồng chí giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái.

- Phó trưởng khu vực:

- Đồng chí giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;

- Đồng chí Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên.

Gồm 14 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ.

III- KHU VỰC CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN:

- Trưởng khu vực: Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh.

- Phó Trưởng khu vực:

- Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên;

- Đồng chí Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Gồm 13 tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, thành phố Đà Nẵng.

IV- KHU VỰC CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ:

- Trưởng khu vực: Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận.

- Phó Trưởng khu vực:

- Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;

- Đồng chí Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Long An.

Gồm 12 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Long An, Đắc Nông, thành phố Hồ Chí Minh.

V- KHU VỰC CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG:

- Trưởng khu vực: Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

- Phó Trưởng khu vực:

- Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang;

- Đồng chí Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre.

Gồm 12 tỉnh, thành phố: Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ./.