Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện tại cấp tỉnh, cụ thể như sau:

1. Ban hành mới 02 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh;

2. Bãi bỏ 03 quy trình nội bộ số thứ tự 11,12,13 phần A tại Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số:1754/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

1. Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ

* Đối với tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (hạng I)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 75 ngày

Bước thực hiện

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B17

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày làm việc

B2

Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng I

Chuyên viên phụ trách

05 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ, ký nháy Quyết định thành lập Hội đồng

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

02 ngày làm việc

B4

Xem xét hồ sơ và Quyết định thành lập Hội đồng

Lãnh đạo UBND tỉnh

02 ngày làm việc

B5

Đóng dấu; chuyển chuyên viên phụ trách và gửi cho thành viên Hội đồng

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B6

Họp hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng I

Hội đồng

05 ngày làm việc

B7

- Dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch để xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng I; - Dự thảo Văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cho ý kiến (kèm hồ sơ cá nhân).

Chuyên viên phụ trách

07 ngày làm việc

B8

Xem xét hồ sơ, ký nháy nội dung văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

04 ngày làm việc

B9

Xem xét hồ sơ và ký duyệt văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

B10

Đóng dấu, phát hành

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01 ngày làm việc

B11

- Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét có ý kiến; - Gửi kết quả đến Bộ Nội vụ cho ý kiến về bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh hạng I.

Bộ Khoa học và Công nghệ

15 ngày làm việc

B12

- Bộ Nội vụ xem xét có ý kiến; - Gửi kết quả đến Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh.

Bộ Nội vụ

15 ngày làm việc

B13

- Tổng hợp ý kiến của Bộ Nội vụ; - Dự thảo Quyết định tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng I.

Chuyên viên phụ trách

07 ngày làm việc

B14

Xem xét hồ sơ, ký nháy Quyết định tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng I

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

04 ngày làm việc

B15

Xem xét hồ sơ và ký duyệt Quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

B16

Đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm PVHCC

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01 ngày làm việc

* Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 60 ngày

Bước thực hiện

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B16

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày làm việc

B2

Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng II

Chuyên viên phụ trách

05 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ, ký nháy Quyết định thành lập Hội đồng

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

02 ngày làm việc

B4

Xem xét hồ sơ và ký duyệt Quyết định thành lập Hội đồng

Lãnh đạo UBND tỉnh

02 ngày làm việc

B5

Đóng dấu; chuyển chuyên viên phụ trách và gửi cho thành viên Hội đồng

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B6

Họp hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét tiếp nhận vào viên chức

Hội đồng

05 ngày làm việc

B7

- Dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch để xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng II; - Dự thảo Văn bản đề nghị Bộ KH&CN cho ý kiến (kèm hồ sơ cá nhân).

Chuyên viên phụ trách

07 ngày làm việc

B8

Xem xét hồ sơ, ký nháy nội dung văn bản xin ý kiến của Bộ

Lãnh đạo Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

04 ngày làm việc

B9

Xem xét hồ sơ và ký duyệt văn bản xin ý kiến của Bộ

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

B10

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01 ngày làm việc

B11

- Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét có ý kiến; - Gửi kết quả đến UBND tỉnh.

Bộ Khoa học và Công nghệ

15 ngày làm việc

B12

- Tổng hợp ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ; - Dự thảo Quyết định tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng II.

Chuyên viên phụ trách

07 ngày làm việc

B13

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản Quyết định tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng II

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

04 ngày làm việc

B14

Xem xét hồ sơ và ký duyệt quyết định định tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng II

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

B15

Đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm PVHCC

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01 ngày làm việc

* Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 ngày

Bước thực hiện

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày làm việc

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Khoa học và Công nghệ/ Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KH&CN

44,5 ngày làm việc

1. Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác

* Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (chức danh hạng I) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 75 ngày

Bước thực hiện

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B17

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày làm việc

B2

Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng I

Chuyên viên phụ trách

05 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

02 ngày làm việc

B4

Xem xét hồ sơ và ký duyệt Quyết định thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng I

Lãnh đạo UBND tỉnh

02 ngày làm việc

B5

Đóng dấu phát hành; chuyển chuyên viên phụ trách và gửi cho thành viên Hội đồng

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B6

Họp hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách để xem xét, thẩm định hồ sơ

Hội đồng

05 ngày làm việc

B7

- Dự thảo Thông báo kết quả xét bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng I; - Dự thảo Văn bản đề nghị Bộ KH&CN cho ý kiến (kèm hồ sơ cá nhân)

Chuyên viên phụ trách

07 ngày làm việc

B8

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ cho ý kiến

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

04 ngày làm việc

B9

Xem xét hồ sơ và ký duyệt văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

B10

Đóng dấu phát hành văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01 ngày làm việc

B11

- Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét có ý kiến;

- Gửi kết quả đến Bộ Nội vụ cho ý kiến về bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh hạng I.

Bộ Khoa học và Công nghệ

15 ngày làm việc

B12

- Bộ Nội vụ xem xét có ý kiến;

- Gửi kết quả đến Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh.

Bộ Nội vụ

15 ngày làm việc

B13

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

- Dự thảo Quyết định bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng I.

Chuyên viên phụ trách

07 ngày làm việc

B14

Xem xét hồ sơ, ký nháy Quyết định bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng I.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

04 ngày làm việc

B15

Xem xét hồ sơ và ký duyệt Quyết định bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng I.

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

B16

Đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm PVHCC

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01 ngày làm việc

* Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (chức danh hạng II) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 60 ngày

Bước thực hiện

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B16

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày làm việc

B2

Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng II

Chuyên viên phụ trách

05 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản Quyết định thành lập Hội đồng

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

02 ngày làm việc

B4

Xem xét hồ sơ và ký duyệt Quyết định thành lập Hội đồng

Lãnh đạo UBND tỉnh

02 ngày làm việc

B5

Đóng dấu; chuyển chuyên viên phụ trách và gửi cho thành viên Hội đồng

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B6

Họp hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng II

Hội đồng

05 ngày làm việc

B7

- Dự thảo Thông báo kết quả xét bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng II;

- Dự thảo Văn bản đề nghị Bộ KH&CN cho ý kiến (kèm hồ sơ cá nhân)

Chuyên viên phụ trách

07 ngày làm việc

B8

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản gửi lấy ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH,

HĐND và UBND tỉnh

04 ngày làm việc

B9

Xem xét hồ sơ và ký duyệt văn bản

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

B10

Đóng dấu phát hành văn bản

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và

UBND tỉnh

01 ngày làm việc

B11

- Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét có ý kiến;

- Gửi kết quả đến UBND tỉnh.

Bộ Khoa học và Công nghệ

15 ngày làm việc

B12

- Tổng hợp ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Dự thảo Quyết định bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng II.

Chuyên viên phụ trách

07 ngày làm việc

B13

Xem xét hồ sơ, ký nháy Quyết định bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng II

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH,

HĐND và UBND tỉnh

04 ngày làm việc

B14

Xem xét hồ sơ và duyệt Quyết định bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng II

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

B15

Đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm PVHCC

Văn thư VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01 ngày làm việc

* Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư (chức danh hạng III) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày

Bước thực hiện

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày làm việc

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Khoa học và Công nghệ/ Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KH&CN

29 ngày làm việc