Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG B DANH MC TH TC HÀNH CHÍNH MI BAN HÀNH VÀ ĐƯC SA ĐI, BSUNG LĨNH VC TR GIÚP PHÁP LÝ THUC THM QUYN GII QUYT CA S TƯ PHÁP TNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2434/QĐ-BTP ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 91/TTr-STP ngày 08 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 02 (hai) thủ tục hành chính lĩnh vực Trợ giúp pháp lý đã được công bố tại Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;

- TT.HĐND tỉnh; Ban PC HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, HTh, DL.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA ĐI, BSUNG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CA SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

1

Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý.

(Mã số: BTP-KHA- 277453)

Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ số 13 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa;

- Các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa;

Tổ chức hành nghề luật sư; Tổ chức tư vấn pháp luật có ký hp đng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định.

Không

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

-Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

2

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

(Mã số: BTP-KHA-276829)

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ số 13 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa;

- Các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa;

Tổ chức hành nghề luật sư; Tổ chức tư vấn pháp luật có ký hp đng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định.

Không

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

II. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

1

Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý.

(Mã số: BTP-KHA- 277244)

Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, người tiếp nhận yêu cầu phải kiểm tra các nội dung có liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý và trả lời ngay cho người yêu cầu về việc hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc phải bổ sung giấy tờ, tài liệu có liên quan.

- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ số 13 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa;

- Các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa;

Tổ chức hành nghề luật sư; Tổ chức tư vấn pháp luật có ký hp đng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định.

Không

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;

Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý.

(Mã số: BTP-KHA- 244672)

- Đối với người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại;

- Đối với Giám đốc Sở Tư pháp: 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

1. Đối với khiếu nại lần 1:

- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ số 13 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa;

- Các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa;

Tổ chức hành nghề luật sư; Tổ chức tư vấn pháp luật có ký hp đng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định.

2. Đối với khiếu nại lần 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 4 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa.

Không

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

3. Danh mục thủ tục hành chính bi bãi bỏ

TT

Tên thủ tục hành chính

Mã số TTHC

Căn cứ pháp lý

1

Yêu cầu trợ giúp pháp lý.

BTP-KHA-277439

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

2

Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý.

BTP-KHA-277444

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 175/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

  • Số hiệu: 175/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 16/01/2019
  • Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
  • Người ký: Lê Đức Vinh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/01/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản