Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 175-CP

Hà Nội, ngày 23  tháng 4 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN XÃ NGHĨA PHÚ THUỘC THỊ XÃ QUẢNG NGHĨA, TỈNH NGHĨA BÌNH, THÀNH XÃ NGHĨA LỘ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
…………………………………………………….
……………………………………………………
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc đổi tên xã Nghĩa Phú thuộc thị xã Quảng Nghĩa, tỉnh Nghĩa Bình, thành xã Nghĩa Lộ.

Điều 2. – Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân