Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1743/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2018-2020 TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 661/TTr-SCT ngày 29/5/2018 về việc ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018- 2020 tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018-2020 tỉnh Quảng Nam, với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, công cụ, biện pháp nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại tỉnh Quảng Nam; nâng cao trách nhiệm, trình độ, năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhận thức của người tiêu dùng nhằm đạt được những kết quả cụ thể trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm công bằng xã hội, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020, mục tiêu cụ thể cần đạt được là:

- Bảo đảm tối thiểu 20% cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 20% tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên toàn tỉnh được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Bảo đảm 30% huyện, thị xã, thành phố thành lập được Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện; tối thiểu 20% huyện, thị xã, thành phố phát triển được mạng lưới tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa bàn;

- Hình thành hệ thống tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp tỉnh; hướng đến 30% huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thành lập được tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện;

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng;

- Bảo đảm 100% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trong đó, tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 90% vụ việc được tiếp nhận.

3. Phạm vi

Chương trình thực hiện trên địa bàn tỉnh bao gồm các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được phê duyệt để thực hiện các hoạt động quy định tại Điều 49 (Trách nhiệm của UBND các cấp) của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Điều 28 (Nhiệm vụ Nhà nước giao cho tổ chức xã hội thực hiện), Điều 35 (Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương) của Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hoạt động khác quy định tại Quyết định này.

II. ĐỐI TƯỢNG

1. Đơn vị chủ trì

a) Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Quảng Nam.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương và các Sở, Ban, ngành, địa phương, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Đối tượng thụ hưởng

Đối tượng thụ hưởng là các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

III. NỘI DUNG

1. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Hàng năm, căn cứ quy định tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam theo các chủ đề do Bộ Công Thương phát động.

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hội thảo, hội nghị, lễ phát động,...; truyền thông trên các phương tiện truyền hình, truyền thanh, trang tin của tỉnh, trang tin thành phần của các Sở; treo băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức các chương trình và các hình thức khác.

3. Xây dựng và kết nối tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và Sở Công Thương.

4. Thành lập các tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Thành lập các tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

b) Kiện toàn mô hình tổ chức để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải của các tổ chức có liên quan đang thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cụ thể: xây dựng cơ chế phối hợp và hỗ trợ giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các cơ quan có chức năng thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng (chú ý: lĩnh vực an toàn thực phẩm, đo lường, chất lượng).

6. Triển khai chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

Xây dựng và thực hiện chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, tập trung hướng dẫn, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng thông qua các hoạt động như:

- Chủ động đưa các chính sách, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp;

- Xây dựng bộ phận chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) để tư vấn, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng tại doanh nghiệp;

- Xây dựng và phát hành các ấn phẩm, tờ rơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

7. Các hoạt động phát triển về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí:

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước và đóng góp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, tài trợ,...

2. Nguyên tắc quản lý kinh phí

- Quản lý nguồn ngân sách được giao trong dự toán chi ngân sách hằng năm của Sở Công Thương;

- Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này;

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện theo Kế hoạch được duyệt đưa vào dự toán hàng năm, gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và tổ chức triển khai;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan đề xuất, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Công Thương hoàn thiện mô hình, tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phương tiện thông tin đại chúng, “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15-3” hằng năm.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền tại các khu, điểm, cơ sở kinh doanh du lịch và thống nhất địa điểm treo băng rôn, phướn,... và nội dung tuyên truyền có liên quan theo quy định.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

7. Sở Y tế

Phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực liên quan đến y tế; trong đó, đặc biệt là các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế, sức khỏe người tiêu dùng.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công; trong đó, đặc biệt là các vấn đề về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp vợi Sở Công Thương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công; trong đó, đặc biệt là hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15-3” hàng năm, điều động học sinh, sinh viên tham gia diễu hành hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15-3”.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh

Phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật Nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng đến mọi tầng lớp nhân dân.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trên địa bàn.

12. Hội Bảo vệ quyền lợi và tiêu dùng tỉnh:

Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương, các Hiệp hội, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,… thống nhất về nội dung tuyên truyền; trong đó, đặc biệt chú ý đến công tác tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15-3” hằng năm.

13. Các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh: thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng và tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng như: hỗ trợ bảo hành sản phẩm; hỗ trợ, tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn tiết kiệm; giảm giá, khuyến mại, và các hoạt động tri ân khác;.... Hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15-3” hằng năm.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Giáo dục đào tạo; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Tổng Biên tập Báo Quảng Nam; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch: Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Công Thương (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn